O-STA

Mestna občina Ptuj dokazuje, da so trditve švicarskih podjetnikov zavajujoče in ponekod tudi neresnične

Na podlagi izjemno obsežne in zelo podrobne dokumentacije, ki se nahaja v arhivih Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju MO Ptuj) je razvidno, da so trditve dr. Bojana Kachlbrennerja iz podjetja Tibora International in g. Kurta Hagerja iz podjetja Kuster + Hager Ingenieurburo AG zavajujoče in ponekod tudi neresnične.

Zahteva, po kateri bi naj MO Ptuj obema podjetjema dolgovala finančna sredstva, je nelegalna in nelegitimna, saj s tema podjetjema občina ni nikoli imela sklenjene nobene pogodbe, vse zapadle obveznosti do pogodbenega partnerja Cestnega podjetja Maribor, d. d. (v nadaljevanju CPM), pa je MO Ptuj izpolnila. Ali je podjetje CPM, ki je bilo s strani MO Ptuj za vse izdane situacije v celoti poplačano, do omenjenih podjetij obveznosti poravnalo, nam ni znano. Za ta morebitna neplačila MO Ptuj ne more in ne sme prevzemati nobenih obveznosti. Morebitno plačilo s strani MO Ptuj bi predstavljalo finančni prekršek, saj bi za enako delo izvajalec prejel dvakratno plačilo.

Iz dopisa podjetja K&H z dne 22. 3. 2012, ki ga je MO Ptuj prejela kot odgovor na svoj poziv, naj nemudoma odpravi vse pomanjkljivosti in nadaljuje z delom, je jasno razvidno, da g. Kurt Hager v sedmih točkah postavlja protizakonite pogoje, kjer terja sklenitev novih pogodb. Najbolj pa zbode v oči sedma zahteva, kjer zahteva za že plačano projektno dokumentacijo doplačilo pavšalnega zneska v višini 150.000 EUR in sklenitev posebne pogodbe za to plačilo. V istem dopisu nam grozi s tožbo, v kolikor bomo zamenjali projektanta. Mestna občina Ptuj je plačilo 150.000,00 EUR seveda odklonila, saj za plačilo ni bilo pravne podlage in bi bilo nezakonito. Trditve g. Kalchbrennerja o domnevnem poskusu podkupovanja s strani Mestne občine Ptuj (objava v Večeru 1. 10. 2014) so tako v celoti neresnične. To potrjuje tudi dopis K & H z dne 22. 3. 2012, iz katerega izhaja popolnoma drugačna situacija.

Sicer pa je o zahtevkih Tibora International, d. o. o., proti Mestni občini Ptuj že pravnomočno odločeno na sodišču. Okrožno sodišče na Ptuju je s sodbo Pg 201/2011 z dne 21. 9. 2012 zavrnilo tožbeni zahtevek Tibore International, d. o. o., proti Mestni občini Ptuj za plačilo zneska 880.032,67 EUR s pripadki. Višje sodišče v Mariboru je s sodbo I Cpg 637/2012 z dne 5. 12. 2013 pritožbo Tibore International, d. o. o, zavrnilo in potrdilo prvostopno sodbo. Odločitev je s tem postala pravnomočna.

Zaradi kršitev pogodbe s strani tako vodilnega partnerja CPM, s katerim je imela MO Ptuj sklenjeno pogodbo, in predvsem podjetja Tibora, je MO Ptuj utrpela neposredno finančno škodo, ker so dobavitelji odpeljali dve osnovni sredstvi, ki so bili s strani MO Ptuj plačani, Tibora International pa jih ni plačala dobavitelju. S tem je MO Ptuj utrpela finančno škodo v višini 274.000 EUR. Nadalje nam še več dobaviteljev, ki so bili podizvajalci podjetja Tibora grozi s tožbami, ker jih Tibora International, d. o. o. (g. Kaclbrenner nastopa kot njen pooblaščenc) ni poplačala. Odtujen pa je bil tudi krmilnik za sušilno linijo, ki ga je dobavilo podjetje Tibora International.

Zaradi domnevnih nepravilnosti, na katere sta s številnimi dopisi na resorna državna ministrstva, na Mestni svet MO Ptuj, sodišča in nenazadnje novinarske hiše, opozarjala dr. Kachlbrenner in g. Hager, so bile izvedene sledeče revizije, in sicer: revizija neodvisnega organa za finančni nadzor Ministrstva za finance, revizija, ki jo je opravil Nadzorni odbor MO Ptuj, poročilo nadzornega inženirja iz DRI upravljanje investicij. V zvezi s posameznimi vprašanji je bilo pridobljenih tudi več pravnih mnenj Odvetniške pisarne Mayr &n Pavlovič, d. o. o. Iz vseh zgoraj navedenih dokumentov je jasno razvidno, da MO Ptuj ni v celotnem trajanju projekta naredila nobenih nepravilnosti. Dokaz za to so izdana uporabna dovoljenja za vse čistilne naprave in vse kanalizacijske sisteme v petih sodelujočih občinah.

Glede na dejstvo, da je projekt Čistilna naprava Ptuj bil zaključen v letu 2012 (podjetje Tibora International pa je s svojimi deli zaključilo leta 2010) in je javnost bila sprotno obveščena o vseh zapletih, je milo rečeno nenavadno, da se ta tematika tri dni pred zaključkom lokalnih volitev ponovno v nepravilni obliki javno predstavlja.

Na Ptuju, 2. oktobra 2014

Dodatne informacije: dr. Štefan Čelan, župan Mestne občine Ptuj, e-pošta: stefan.celan@ptuj.si.