O-STA

NLB izboljšuje rezultate 3. četrtletje zapored in s prestrukturiranjem izpolnjuje zaveze RS

V NLB v letošnjem letu v celoti izpolnjujemo ali presegamo zastavljena merila uspešnosti poslovanja", je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov v devetih mesecih letošnjega leta povedal predsednik uprave Janko Medja. Banka po več letih izgub prvič spet oplaja kapital in posluje z dobičkom tudi v tretjem četrtletju zapored. Izboljšanje rezultata je v največji meri posledica uvajanja včasih bolečih, a prepotrebnih sprememb v NLB v okviru večletnega programa preobrazbe banke. V 2014 povišujemo ali vsaj ohranjamo tržne deleže v vseh osnovnih bančnih segmentih, tako na kreditih gospodarstvu in prebivalstvu, kot tudi pri vlogah. Pri finančnem prestrukturiranju slovenskega gospodarstva ter kreditiranju novih poslov beležimo pozitivne rezultate. V banki aktivno izpolnjujemo strategijo zmanjševanja obsega slabih kreditov in preudarno upravljamo s tveganji. Od organizacijskih sprememb ter zmanjševanja števila zaposlenih, čeprav večinoma z mehkimi metodami, zdaj prehajamo k ciljnemu vodenju in razvoju kompetenc zaposlenih. Osredotočeni smo na optimizem, stranke in prihodnost, kar se že odraža na poslovnih rezultatih.NLB Skupina je v devetih mesecih leta 2014 dosegla 47,9 mio EUR dobička po davkih, kar pomeni glede na enako lansko obdobje povečanje kar za 341,4 mio evrov. "Izboljšanje operativnega rezultata pred oslabitvami in rezervacijami (iz 59,6 mio na 158,3 mio) je moč pripisati povečanju rednih prihodkov, znižanju stroškov, v manjšem delu pa tudi uspešno izpeljanemu postopku državne pomoči. Hkrati je stabilizacija oslabitev in rezervacij prispevala tudi k izboljšanju končnega rezultata po davkih", je rezultate tretjega četrletja komentiral član uprave Archibald Kremser. Tako sta k boljšim rezultatom prispevali ključni sestavini poslovanja: višji skupni prihodki in nižji stroški. Prihodki so v devetih mesecih 2014 stabilni in višji za 26 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skupni stroški so v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 8 %. Višina oblikovanih oslabitev in rezervacij je v primerjavi z enakim obdobjem 2013 nižja za 68 odstotkov. Krepimo in ohranjamo tržne deleže - po optimizaciji tržnih poti usmerjeni v razvoj V 2014 NLB povečujemo ali vsaj ohranjamo tržne deleže v vseh osnovnih bančnih segmentih: na kreditih gospodarstvu in prebivalstvu, prav tako pri vlogah prebivalstva, ki so se v letošnjem letu povečale za 3,4 odstotka.

"V banki smo spremenili filozofijo odnosa s stranko ter posodabljamo procese," je povedal član uprave Blaž Brodnjak. Na področju kreditiranja srednje velikih podjetij v letu 2014 je bilo sklenjenih za več kot 288 mio poslov, z velikimi podjetji pa za 774,5 mio novih poslov. Za podporo malemu gospodarstvu smo ustanovili novo organizacijsko enoto Poslovni sektor za mala podjetja. V ustanavljanju je tudi Center inovativnega podjetništva, v okviru katerega smo podjetnikom v brezplačen najem ponudili bančne prostore na petih lokacijah. Odziv je bil nad pričakovanji, v tem tednu smo z najemniki sklenili prve pogodbe.

V banki smo ob optimizaciji tržnih poti usmerjeni tudi v razvoj produktov. V novembru smo za imetnike plačilnih kartic uvedli možnost brezstičnega plačevanja, za uporabnike spletne banke pa posodobili NLB Klik. Novo tržno podobo NLB izražajo tudi naše nove spletne strani. Enega izmed večjih izzivov v prihodnosti pa predstavlja tudi posodobitev bančnih poslovalnic na način, da bodo omogočale hitrejše prilagoditve potrebam trga, predvsem pa se bodo stranke v njih počutile še bolj dobrodošle.

NLB s finančnimi prestrukturiranji podjetij prispeva k ohranjanju številnih delovnih mest Pri finančnem prestrukturiranju slovenskega gospodarstva ima NLB kot največja slovenska banka odgovorno vlogo. Po podatkih Banke Slovenije, ki spremlja najbolj zahtevne primere, smo do 30. septembra 2014 kot koordinator vodili več kot 43 odstotkov prestrukturiranj izmed do sedaj uspešno zaključenih 30 prestrukturiranj večjih podjetij in skupin podjetij. To je bistveno več, kot znaša 22-odstotni tržni delež banke na področju kreditiranja gospodarstva. NLB je uspešno koordinirala predvsem največje in najzahtevnejše procese pri podjetjih, katerih skupna zadolženost do bank presega 60 odstotkov celotne zadolženosti, število ohranjenih delovnih mest v teh podjetjih pa je višje od 60 odstotkov glede na vse zaposlene. Skupaj z ostalimi deležniki, ki se jim zahvaljujemo za veliko opravljeno delo v zadnjem letu, smo doprinesli k ohranitvi več kot 20.000 delovnih mest v ključnih slovenskih podjetjih. Zdaj je na podjetjih samih, da po finančnem prestrukturiranju s polno odgovornostjo nadaljujejo s temeljito preobrazbo poslovnih sistemov za povečanje poslovne konkurenčnosti. Obvladujemo tveganja in uresničujemo strategijo obvladovanja slabih kreditov Decembra 2013 je bil velik del slabih kreditov iz NLB prenesen na slabo banko (DUTB). NLB je na DUTB prenesla 2,2 mrd EUR terjatev vključno z oblikovanimi rezervacijami na glavnice in obresti v skupni višini 1.013 mio. Za slabe terjatve, ki so zaradi izrecnih zakonskih omejitev in evropskega regulativnega okvira tudi po tem še morale ostati v bilanci banke, pa smo v banki oblikovali že ustrezne rezervacije v višini preko 71 % bruto vrednosti slabih kreditov (ki je 2,8 mrd evrov). Ta stopnja pokritja slabih terjatev se v letu 2014 še naprej zvišuje. Preostala neto vrednost slabih posojil je zavarovana še z različnim vrstami zavarovanj. Delež bruto slabih kreditov za NLB Skupino sicer znaša 25 % vseh kreditov. V letu 2014 še ni zaznati večjih sprememb.

"Delo s portfeljem slabih posojil in tveganja, povezana z njimi, obvladujemo organizacijsko, kadrovsko in strukturno," je povedal član uprave Andreas Burkhardt. Potencialni vpliv slabih terjatev na poslovni rezultat banke je omejen in obvladan. NLB Skupina pomembnih dodatnih poslabšanj stanj ter s tem vplivov na rezultat in kapitalsko moč banke ne pričakuje. To dokazuje tudi izid nedavnih stresnih testov ECB v primeru zelo negativnega scenarija razvoja okolja. NLB Skupina se s preostalim slabim portfeljem aktivno ukvarja in ga bo v skladu s svojim strateškim načrtom v prihodnjih letih zmanjšala na trajno obvladljivo raven. Ob tem poudarjamo, da slaba posojila v večini izvirajo izpred leta 2009, skoraj izključno pa pred koncem leta 2012, ko je sedanja uprava prevzela odgovornost za reševanje največje slovenske banke. V banki smo v tem obdobju pomembno izboljšali sistem spremljanja komitentov in njihovega poslovanja, zato v sodelovanju z njimi takoj, ko se pojavijo prvi znaki poslabševanja njihovega finančnega stanja, iščemo rešitve, ki omogočajo njihovo nadaljnje poslovanje in njihovo sposobnost za redno poravnavo obveznosti do banke. Na enak način v NLB in NLB Skupini upravljamo tudi s problematičnimi terjatvami do komitentov s sedežem izven Slovenije.

Proces preobrazbe banke se nadaljuje Pred dobrim letom smo v programu preobrazbe zastavili 25 projektov. Prehod v zaključno fazo preobrazbe je v tem trenutku končan z doseženimi cilji ter v okviru planiranih sredstev. Zaključenih je 12 projektov in 1 poslovna pobuda, mnogi drugi projekti so v fazi zaključevanja še letos. "Proces preobrazbe še ni končan in njegovo dosledno nadaljevanje je nujen pogoj za to, da banka ostane varna in kapitalsko ustrezna, Slovenija pa izpolni zaveze do Evropske komisije. Glavni problemi, s katerimi se sooča banka, so nastali pred letom 2009, dolgo pa se jih ni ustrezno obravnavalo. Zato tudi preobrazba banke ni mogoča v nekaj mesecih ali letu - gre za proces, ki tudi po izkušnjah iz drugih okolij in recesij traja do pet ali več let," je poudaril Janko Medja in nadaljeval: "Predvsem pa si prizadevamo, da na podlagi preteklih spoznanj čim bolj zmanjšamo možnost, da bi se slabe prakse iz preteklosti ponovile. Tako smo že temeljito prenovili kreditni proces in vgradili vanj dodatne varovalke, izboljšali upravljanje s tveganji, krepimo tudi preventivne mehanizme ter kulturo etičnega ravnanja. Na tej, drugačni osnovi se z vso energijo usmerjamo v posle in k našim strankam, saj je njihovo zadovoljstvo edino zagotovilo za prihodnjo mednarodno konkurenčnost banke." NLB Korporativno komuniciranjeVsa sporočila za javnost
To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na elektronska sporočila NLB, Sporočila za javnost. Vaše nastavitve lahko spremenite na NLB Spletnem portalu v področju NLB e-obvestila http://www.nlb.si/e-sporocila. V primeru morebitnih težav nam pišite na portal@nlb.si.
Sporočilo je bilo poslano na e-poštni naslov: o-sta@sta.si