O-STA

NLB: rezultati temeljitega pregleda slabih naložb iz preteklosti - osnova za prenovo poslovnih procesov. Poudarek na preventivi.

Glede na aktualno javno razpravo, povezano s sanacijo bank , ki je bila potrebna zaradi milijardnih izgub, ki izvirajo iz slabih naložb iz obdobja pred letom 2009, podajamo nekaj pojasnil za celovito razumevanje aktivnosti NLB na področju zaznavanja, preiskovanja in ukrepanja v primeru sporočenih in ugotovljenih sumov kaznivih dejanj. V okviru sistematičnega pregleda in analize največjih problematičnih strank banke, smo v letu 2014 identificirali 64 posameznih sumov kaznivih dejanj, s temeljitim pregledom pa nadaljujemo tudi v letu 2015. O njegovih rezultatih bomo, tako kot doslej, transparentno obveščali javnost.


V okviru temeljitega pregleda 200 največjih problematičnih strank banke poteka tudi preverjanje in preiskovanje morebitnih sumov kaznivih dejanj in odškodninske odgovornosti posameznikov. V letu 2014 smo identificirali 64 posameznih sumov kaznivih dejanj, ki so jih storile osebe izven in znotraj banke. Nacionalnem preiskovalnem uradu smo z 21 kazenskimi ovadbami odstopili 34 sumov ugotovljenih kaznivih dejanj, ostalim enotam policije pa s 30 kazenskimi ovadbami 30 sumov kaznivih dejanj.

V postopkih, kjer je bila z dejanji banka oškodovana, aktivno vlagamo premoženjsko pravne zahtevke, da se banki povrne nastala škoda. Za posamezna kazniva dejanja smo ovadili skupaj 62 oseb, pri tem pa se nekatere osebe kot osumljenci pojavljajo večkrat v različnih sumih kaznivih dejanj. O vseh podanih kazenskih ovadbah smo obveščali tudi Specializirano državno tožilstvo RS.

Poudarek na preventivi - prenova procesov in izobraževanju zaposlenih

V banki zagotavljamo strokovno usposabljanje in izobraževanje o korporativni integriteti ter redno obveščanje o sprejetih dokumentih s tega področja za vse zaposlene. Predvsem smo osredotočeni na zaposlene, ki opravljajo delovne naloge na delovnih mestih, ki so ali bi lahko bila izpostavljena večjim tveganjem za korporativno integriteto.

Od konca leta 2012 nenehno izboljšujemo sistem zgodnjega odkrivanja kreditnega tveganja (Early Warning System - EWS). Spremenili in nadgradili smo kreditni proces s poudarjeno odgovornostjo. Prav tako smo uvedli novo metodologijo bonitetnega razvrščanja strank in spremenili proces odločanja, ki občutno izboljšuje celostno poznavanje strank.

Skladno s smernicami EBA banka izvaja ocenjevanje ustreznosti in primernosti (Fit & Proper) vseh kandidatov na ključnih delovnih mestih in s tem na ključna delovna mesta postavlja ljudi, ki izpolnjujejo pogoje, skladne s politiko banke, kar povzeto pomeni, da so ustrezni glede izkušenj in izobrazbe, kot tudi primerni z vidika ugleda in etike.

V letu 2014 smo vzpostavili celovit sistem zaščite prijaviteljev, ki omogoča zaščito prijaviteljev kršitev korporativne integritete znotraj banke.

NLB bo tudi v prihodnje sodelovala v pobudah za dvigovanje standardov poštenega, transparentnega in zakonitega poslovanja

Jeseni 2014 je NLB pristopila k Slovenskim smernicam korporativne integritete in tako postala Ambasador korporativne integritete. Ob koncu leta pa je predsednik uprave Janko Medja v imenu NLB podpisal Deklaracijo o poštenem poslovanju Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj (UN Global Compact Slovenije).

V NLB si bomo prizadevali krepiti in izboljševati svoj program skladnosti in integritete po vzoru dobrih praks in mednarodno sprejetih principih preprečevanja korupcije (načela PACI - Partnering Against Corruption Iniciative).

Odgovornost najvišjega vodstva v NLB je ustvariti okolje in celovit sistem korporativne odgovornosti, ki bo zagotavljal pravočasno odkrivanje škodljivih ravnanj in njihovih posledic, da zmanjšamo moralno in materialno škodo banki.

NLB Korporativno komuniciranje