O-STA

Na današnji dan pred 30 leti prva iverna plošča v Otiškem Vrhu

Danes, 27. marca, natančneje ob 22.uri, mineva natanko 30 let odkar je bila v Tovarni ivernih plošč Otiški Vrh stisnjena 1. iverna plošča. Poskus je uspešno prestal 30 letno vihravo obdobje in tovarno popeljal med uspešnejše proizvajalce ivernih plošč v JV Evropi.

Ob tej priložnosti se bodo jutri, 28. marca v tovarni na slavnostnem sestanku zbrali strokovnjaki in sodelavci, ki so 'krivi', da je izdelava prve plošče uspela in uspešno prestala testiranja in preizkuse kakovosti.

Tovarna ivernih plošč je v treh desetletjih doživela in preživela številne vzpone in padce, gospodarska in politična nihanja kot tudi notranje spremembe in preoblikovanja. V letu 2001 je vstopila v skupino Prevent in pričel se je obširen investicijski cikel tehnološke in ekološke posodobitve tovarne. Okoljevarstvena naravnanost je pomembna stalnica proizvodnje, saj je tovrstna proizvodnja že v svojem izvornem smislu ekološko naravnana, saj predelujemo lesne ostanke in odpadke v iverne plošče za potrebe pohištvene in gradbene industrije.

V ekološki naravnanosti se smiselno dopolnjujejo trije pomembni narodnogospodarski vidiki proizvodnje ivernih plošč:

ohranjanje gozdov z nadomeščanjem žaganega lesa z ivernimi ploščami,

skrb za okolje s predelavo lesnih ostankov, ki bi bili sicer okoljski problem, ter

učinkovita raba energije z uporabo obnovljivih energetskih virov, lesne biomase, recikliranjem odpadnega pohištva in palet, kar zmanjšuje obremenjevanje okolja in emisije toplogrednih plinov.

Ena najpomembnejših prednosti uporabe lesne biomase v tovarni ivernih plošč z narodnogospodarskega vidika pa je možnost celovite porabe lesne biomase in ne zgolj v energetske namene.

V Tovarni ivernih plošč smo v tridesetih letih proizvedli cca 2,5 mio m3 ivernih plošč in predelali 3,7 mio m3 lesne mase, kar pomeni 187.500 vagonov, od tega preko 2 mio m3 lesnih ostankov in tako ohranili cca 9600 ha gozdov. Kot zanimivost, s površino vseh proizvedenih plošč bi lahko skoraj 70 krat prekrili ozemlje Slovenije, skladovnica iz ivernih plošč zloženih ena vrh druge, bi segala v višino celih 220 km, skupna dolžina vseh proizvedenih plošč pa bi nas pripeljala na polovico poti do sonca, kar pomeni 68.800 km. Za proizvodnjo plošč v tridesetih letih je bilo porabljenih 10.870 cistern lepila.

Poleg tega temeljnega poslanstva stalno izvajamo tudi okoljsko naravnane projekte. Z investicijo v sušilnik in mokri elektrofilter smo dosegli večjo uporabo obnovljivih virov energije in evropske normative emisije prahu in ostalih negativnih vplivov in s tem postavili temelj za dolgoročne razvojne možnosti in širitev proizvodnje na tej lokaciji.

V Lesni TIP smo poslovno leto 2002 uspešno zaključili. Uresničili smo vse plansko zastavljene cilje tako glede fizičnih kazalcev proizvodnje, prihodkov od prodaje, kot tudi glede pričakovanega dobička. V primerjavi z letom 2001 smo realizacijo povečali za 4 odstotke na 3,1 milijardo SIT in pri tem povečali dobiček glede na leto 2001 za 50 odstotkov. Povečali smo delež oplemenitenih ivernih plošč v realizaciji za 6 odstotkov in delež izvoza za 5 odstotkov. Za investicije smo v letu 2002 namenili 560 milijonov SIT.

V letu 2002 smo pridobili tudi certifikat ISO 9001:2000, za letošnje leto pa načrtujemo izpeljavo okoljskega standarda ISO 14001.