O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Rezultati monitoringa reke Pake v letu 2014

Velenje, 8. maj 2015 - V Šaleški dolini monitoringe tekočih voda kontinuirano opravljamo že več kot desetletje. Izvajanje monitoringa na dveh merilnih mestih (na Selu in v območju strnjene pozidave pri Cesti Talcev) že od leta 2006 financira Mestna občina Velenje.

Vzorčenje Pake je bilo v letu 2014 opravljeno štirikrat. Na vzorcih vode so v laboratoriju Inštituta ERICo Velenje naredili fizikalno kemijske analize (pH, kisik, specifična električna prevodnost, motnost, trdota, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celokupni fosfor) in biološke analize. Lestvica za oceno stanja voda je petstopenjska: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in zelo slabo stanje.


Rezultati so pokazali, da je kemijsko in ekološko stanje reke Pake na obeh vzorčevalnih mestih dobro. Stanje kakovosti reke Pake se že od leta 2006 bistveno ne spreminja oziroma ostaja dobro.

Primerjava s kakovostjo rečne vode na merilnih mestih drugih slovenskih rek pa kaže, da voda na vseh merilnih mestih dosega dobro kemijsko stanje (Ocena stanja rek v Sloveniji, Agencija Republike Slovenije za okolje, januar 2012). Ekološko stanje je dobro le v 26 % vseh na slovenskih rekah odvzetih vzorcev; za večino slovenskih rek je značilno zmerno ekološko stanje.

Podatki torej kažejo, da je Paka na merilnih mestih Selo in v mestnem središču v slovenskem merilu glede na ekološko stanje med bolje ohranjenimi rekami (dobro ekološko stanje).