O-STA

Poslovanje Mestne občine Velenje v prvem četrtletju 2015

Velenje, 15. maj 2015 - Mestna občina Velenje kljub manjšim prihodkom od načrtovanih še uspeva redno poravnavati obveznosti do dobaviteljev, obveznosti iz naslova posojil in nadaljuje z izvedbo načrtovanih investicij in projektov.

Termoelektrarna Šoštanj nam še ni nakazala 0,250 milijona evrov odškodnine za degradacijo prostora, prav tako od Premogovnika Velenje nismo prejeli odškodnine za degradacijo prostora v letih 2014 in 2015. Zaradi spremembe načina financiranja občin in zmanjšanja povprečnine smo v primerjavi z letom 2014 v tem obdobju prejeli za 438 tisoč evrov manj dohodnine.

Prihodki in prejemki proračuna Mestne občine Velenje ter prenos prihodkov iz leta 2014 so bili v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015 realizirani v višini 12,078 milijona evrov, odhodki in izdatki v višini 11,133 milijona evrov, stanje sredstev na računih proračuna je na dan 30. 4. 2015 znašalo 0,945 milijona evrov. V tem obdobju smo največ prihodkov prejeli iz naslova dohodnine (5,027 milijona evrov), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (1,771 milijona evrov), najemnine za komunalno infrastrukturo (0,698 milijona evrov) in prihodkov za sofinanciranje naložb na področju oskrbe z vodo po programu kohezije (0,563 milijona evrov). Ostalih prihodkov smo prejeli 2,399 milijona evrov, prenos prihodkov iz leta 2014 je znašal 1,619 milijona evrov.

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo v tem obdobju namenjenih 1,402 milijona evrov, kar predstavlja 13 % vseh odhodkov, za tekoče odhodke 6,047 milijona evrov, kar predstavlja 54 % vseh odhodkov, in za investicijske odhodke z rezervo 3,683 milijona evrov, kar predstavlja 33 % vseh odhodkov.

Za delovanje vrtcev je bilo namenjenih 1,478 milijona evrov, za urejanje cestnega prometa 1,085 milijona evrov, za administracijo občinske uprave 1,049 milijona evrov, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0,838 milijona evrov, za oskrbo z vodo 0,797 milijona evrov in za programe športa 0,675 milijona evrov; odhodki za ostale programe so bili realizirani v višini 5,885 milijona evrov.

Pomembnejše investicije v letošnjem prvem četrtletju so bile: garaže Gorica (0,852 mio evrov), Podjetniški center Standard (0,810 mio evrov), naložbe na področju oskrbe z vodo po programu kohezije (0,751 mio evrov), obnove cest po programu koncesije (0,277 mio evrov), naložbe na področju čiščenja odpadnih voda (0,211 mio evrov), naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo (0,152 mio evrov), programi športa (0,675 mio evrov), za ostale investicijske odhodke in rezervo je bilo porabljenih 0,630 milijona evrov.

V letošnjem letu zaključujemo projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2007-2013. Gre za zelo zahteven, obsežen in največji projekt na področju vlaganj v komunalno infrastrukturo v zadnjih 30 letih v Šaleški dolini. Z izvedbo tega projekta bomo pridobili 43,5 kilometra novega vodovodnega omrežja, dve novi čistilni napravi za pripravo pitne vode (Čujež in Mazej), obnovljeno napravo na Grmovem vrhu ter posodobljen in nadgrajen sistem daljinskega nadzora s hidravlično analizo vodooskrbnega sistema. Z vidika širšega pomena pa bo projekt prinesel dolgoročno varno in zanesljivo oskrbo z vodo.

S sofinanciranjem zagotavljamo Vrtcu Velenje nemoteno poslovanje in možnost širitve prostorskih kapacitet. S tem omogočamo, da se lahko v vrtec vključijo vsi otroci, katerih starši izrazijo to željo. Od začetka šolskega leta 2014/15 do maja 2015 smo v Vrtcu Velenje povečali število oddelkov z 79 na 83. Mestna občina Velenje bo še naprej skrbela za zakonsko opredeljeno sofinanciranje predšolske vzgoje, za širitev prostorskih kapacitet in vzdrževanje obstoječih objektov Vrtca Velenje.

Na podlagi javnega razpisa smo za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje v prvih štirih mesecih leta 2015 namenili slabih 500 tisoč evrov. Sredstva smo zagotovili izvajalcem letnega programa športa, za delovanje občinske športne zveze in športnim klubom za nadpovprečne športne dosežke. Na javni razpis se je prijavilo 47 društev, za nadpovprečne športne dosežke je sredstva prejelo 20 klubov in društev (med njimi največ Rokometni klub Gorenje in Nogometni klub Rudar). Z omenjenim javnim razpisom zagotavljamo sredstva za delovanje športnih društev, z nagradami za nadpovprečne športne dosežke pa v času težkih ekonomskih pogojev omogočamo nemoteno delovanje športnih društev, ki dosegajo v članskih kategorijah izjemne rezultate.

Kljub zmanjšanim prihodkom skušamo občankam in občanom zagotavljati čim boljšo kvaliteto življenja in še vedno financiramo oziroma izvajamo naslednje občinske projekte in programe: brezplačno plačevanje položnic v mestni blagajni, brezplačno pravno svetovanje, program Odbora za pomoč občankam in občanom, brezplačni avtobusni prevoz Lokalc, zavetišče za brezdomce in javna kuhinja, LAS - program za boj proti drogi, program za starostnike, denarne pomoči ob rojstvu otroka, enkratne izredne denarne pomoči, program Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane, projekt BICY idr.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje