O-STA

Skupščina delniške družbe BTC potrdila delitev bilančnega dobička ter podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Na skupščini delniške družbe BTC d.d., ki je potekala 3. junija 2015 in so se je udeležili delničarji družbe, katerih delnice so predstavljale 95 odstotkov delnic, je bilo predstavljeno revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2014. Delničarji so sprejeli sklep o delitvi bilančnega dobička, podelili razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter potrdili družbo Ernst&Young za revizorja družbe za poslovno leto 2015 in predlagano spremembo statuta družbe.

Delničarji so potrdili delitev bilančnega dobička v višini 13.297.732,21 EUR. Delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.156.851,20 EUR. Bilančni dobiček v višini 11.140.881,01 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. Dividende se izplačajo do 30.6.2015.

Upravi in Nadzornemu svetu je skupščina za njuno dobro delo v letu 2014 podelila razrešnico, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov v preteklem letu.

Za poslovno leto 2015 je skupščina za revizorja družbe imenovala družbo Ernst&Young revizija.

Sprejete so bile tudi predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Družba je v letu 2014 poslovala dobro. Prihodki so znašali 59.200.231 EUR, kar je 4 odstotke več kot v letu 2013, čisti dobiček pa je bil dosežen v višini 5.309.449 EUR. Družba je finančno stabilna, saj ima vse svoje pretekle naložbe financirane z dolgoročnimi kreditnimi linijami in redno servisira svoje obveznosti do bank. Ob tem pa so se nadaljevala investicijska vlaganja v višini 5 mio EUR v smeri prenove poslovnih prostorov z novimi programskimi vsebinami, v optimizacijo porabe energije, ekološko in logistično opremo. K uspehu družbe so največ prispevali polna zasedenost Kristalne palače, novi logistični programi, nova dejavnost upravljanja s poslovnimi prostori v lasti drugih poslovnih partnerjev ter novi trgovski programi, ki so privlačni za potrošnike.

V letu 2014 je družba BTC pričela aktivno izvajati Strategijo razvoja družbe do leta 2020, katere cilj je ustvarjanje pogojev za razcvet novih priložnosti. S spodbujanjem ustvarjalnosti, inovativnosti in dinamike na vseh štirih poslovnih stebrih - BTC City-ji, Logistični center, Celovito upravljanje s poslovnimi prostori, Misija: Zeleno - je družba dokazala, da se strategija uresničuje v prid nadaljnjega razvoja in rasti družbe, kot tudi v soustvarjanje širših družbenih vrednot in trajnostnega razvoja.

Delovanje družbe BTC se je v letu 2014 mnogokrat dotaknilo življenja posameznikov in imelo pozitiven vpliv na širšo družbeno skupnost in okolje. Pod okriljem Misije: Zeleno je družba BTC odgovorno ravnala na sedmih ključnih področjih: Ekoindeks, Varčno z vodo, Energetska učinkovitost, Zeleni promet, Odpadki za surovine, Varnost za vse in Družbeno odgovorni. Med drugim je družba BTC v lanskem letu iz obnovljivih virov proizvedla 1.618.862 kWh zelene energije, kar zadostuje za povprečno letno porabo 430 gospodinjstev.

Družba je v lanskem letu povečala zaposlovanje za 12 odstotkov, poleg tega pa je k večji zaposlenosti mladih pomagala tudi s projektom BTC Campus, s pomočjo katerega mladi v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in Centrom ekonomske odličnosti pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani lažje najdejo pot do lastne podjetniške aktivnosti ali zaposlitve.

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi;

tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si