O-STA

Deveta seja Statističnega sveta Republike Slovenije

Statistični svet Republike Slovenije je na svoji 9. seji dne 20. junija 2003 obravnaval Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj za obdobje 2001-2002, ga podprl in izrazil priznanje Statističnemu uradu in ostalim pooblaščenim izvajalcem statističnih raziskovanje. Statistični urad RS bo to poročilo poslal v obravnavo in sprejem Vladi RS, skupaj s Poročilom o stopnji pripravljenosti slovenske državne statistike ob podpisu pristopne pogodbe 14. aprila 2003 in z Izhodišči za nadaljnji razvoj slovenske državne statistike.

V nadaljevanju je svet obravnaval poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2002. Po obširni razpravi je predlog podprl ter opredelil v zvezi z njim še nekatere naloge, ki jih bo obravnaval na svoji septembrski seji. Gre predvsem za obravnavo področja raziskovanja in razvoja. Urad bo poskušal vzpostaviti tudi neposredne stike med Statističnim svetom RS in CEIES (The European Advisory Committee on Statistical Information in the economic and social spheres), svetovalnim telesom Evropske unije.

Statistični urad je z ostalimi pooblaščenimi izvajalci državne statistike pripravil tudi izhodišča za izdelavo Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2004, ki ga bo svet obravnaval na jesenski seji.

Svet se je seznanil tudi z delom Konference evropskih statistikov, ki je bila od 10. do 12. junija 2003 v Ženevi in na kateri je bila za eno od podpredsednic izvoljena tudi mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS.

Rudolf Moge, predsednik Statističnega sveta Republike Slovenije