O-STA

Prva Skupščina Lesne TIP Otiški Vrh d.d.

V ponedeljek 30. junija 2003 je bila v Galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu 1. Skupščina Lesne TIP tovarne ivernih plošč Otiški Vrh. Skupščina je sprejela letno poročilo za leto 2002, poslovni načrt za l. 2003 in sprejela sklep o razporeditvi dobička v rezerve. Predlagani sklepi so bili z veliko večino izglasovani.

V letu 2002 se je Lesna TIP Otiški Vrh preoblikovala iz družbe z omejeno odgovornostjo - d.o.o. v delniško družbo - d.d., z lastniško strukturo Prevent Les - 94%, delavci - 6%. Zaposleni tovarne so tako aktivno vpeti v poslovanje tovarne tudi preko solastništva v delniški družbi.

V Lesni TIP Otiški Vrh smo poslovno leto 2002 zaključili zelo uspešno. Leto 2002 so zaznamovali predvsem ekološko tehnološka sanacija z investicijo v filter in sušilnik, pridobitev ISO standarda 9001:2000 in uspešno zaključeno poslovno leto z vidika pozitivnih rezultatov poslovanja in pozitivnih trendov v primerjavi s predhodnim obdobjem. V letu 2002 smo v primerjavi z letom 2001 med drugim povečali prihodke za 130 mio SIT, zmanjšali stroške blaga, materiala za 0,4 odstotne točke, povečali amortizacijo za 46,7 mio SIT, povečali proizvodnjo za 13-16% in povečali dobiček iz poslovanja za 50 %.

Pozitivni trendi so prisotni tudi v prvi polovici letošnjega leta. V prvi polovici leta smo presegli plan proizvodnje oplemenitenih plošč, povečali realizacijo glede na leto 2002 za 14%, prav tako pa dosegamo planirani dobiček.

Z investicijo v sušilnik in mokri elektrofilter smo dosegli evropske normative emisije prahu in ostalih negativnih vplivov, večjo uporabo obnovljivih virov energije in s tem postavili temelj za dolgoročne razvojne možnosti in širitev proizvodnje na tej lokaciji. V skladu z naravnanostjo proizvodnje smo ob 30 letnici tovarne oblikovali tudi slogan - 'Prijazni do narave in okolja!'.

Načrti za l. 2003

V letu 2003 načrtujemo:

- investicijo v iverilnike za povečanje kvalitete, ter poleg vsakoletnega remonta tudi posodobitev linije za oplemenitenje, kar bo tovarni doprineslo h konkurenčnosti in večjemu zadovoljstvu kupcev

- nadgradnjo standarda 9001:2000 z okoljskim standardom ISO 14001

- rast proizvodnje in drugih kazalcev ekonomičnosti poslovanja.

Kljub recesiji v lesni industriji načrtujemo nadaljevanje pozitivnih trendov rasti proizvodnje in povečanje tržnega deleža v Sloveniji in v JV Evropi.