O-STA

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje sprejet

Velenje, 28. oktober 2015 - Včeraj so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje na 9. seji Sveta potrdili tudi osnutek odloka o proračunu Mestne občine Velenje.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma izpostavil, da trenutno dokončna povprečnina za občine za leto 2016 še ni znana, osnutek proračuna za leto 2016 pa temelji na povprečnem znesku povprečnine za letošnje leto in sicer 525 evrov. Za Mestno občino Velenje pa je vzpodbudno dejstvo, da je poslovanje občine že od leta 2011 dalje pozitivno in smo lahko tako usmerjeni izključno v delovanje občine za leto 2016, brez finančnih bremenitev iz preteklih let. Župan je posebej poudaril najpomembnejše cilje, ki jih bomo zasledovali v letu 2016. Še naprej bomo prioritetno skrbeli za ohranjanje dobrega življenjskega standarda ljudi, ustvarjanje dobrih pogojev in spodbujanje podjetništva, za dobro komunalno opremljenost občine, ureditev mirujočega prometa, ... Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za ohranjanje projektov, s katerimi neposredno vplivamo na prihranek v družinskem proračunu naših občank in občanov (npr. mestna blagajna, brezplačni avtomatiziran sistem izposoje koles, brezplačni mestni potniški promet Lokalc, brezplačno pravno svetovanje, javna kuhinja, dom za brezdomce, enkratna denarna pomoč, ...). Mestna občina Velenje se bo v letu 2015 zadolžila v višini letnega odplačila dolga, torej bo neto zadolževanje nič. V letu 2016 bo neto zadolževanje v višini 821 tisoč evrov in sicer zato, ker smo nekaj projektov vezali tudi na zagotovitev lastnega deleža (nakup garaž na Gorici, obnova Starega Velenje, izgradnja Smučarsko skakalnega centra Velenje, krožišče Obirc in drugi).

S proračunom za leto 2016 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v vrednosti 35.681.000 evrov, odhodki v vrednosti 36.436.897 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 755.897 evrov; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v vrednosti 2.500.000 evrov, odplačila dolga v vrednosti 1.678.571 evrov, povečanje sredstev na računih v vrednosti 65.532 evrov, neto zadolževanje v vrednosti 821.429 evrov in neto financiranje v vrednosti 755.897 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 je načrtovano v vrednosti 287.910 evrov, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je načrtovano v vrednosti 353.442 evrov.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni vrednosti 38.181.000 evrov, največ je načrtovane dohodnine (39,4 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (18 %), prihodkov programa najemnine za komunalno infrastrukturo (13,4 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna (6,5 %), najemnin stanovanj (3,4 %), odškodnine za degradacijo prostora (2 %), najemnin za zemljišča (1,8 %), denarnih kazni (1,3 %) in prodaje zemljišč (1,2 %).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v vrednosti 38.115.468 evrov, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (11,9 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (9,4 %), za urejanje cestnega prometa (7,9 %), za programe športa (5 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (5 %), za ravnanje z odpadno vodo (4,8 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4 %), oskrbo z vodo (3,9 %), oskrbo s toplotno energijo (3,7 %), za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (3 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (2,5 %), za osnovno šolstvo (2,2 %), delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2,1 %) in za spodbujanje razvoja malega gospodarstva (2,1 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 4.653.071 evrov oziroma 12,2 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 20.612.020 evrov oziroma 54,1 % proračuna, za investicijske odhodke 12.760.377 evrov oziroma 33,5 % proračuna in za rezerve 90.000 evrov oziroma 0,2 % proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2016 so: Garaže Gorica - 2,000 mio evrov, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo - 1,385 mio evrov, obnove cest po programu koncesije za ceste - 1,012 mio evrov, naložbe na področju oskrbe z vodo - 0,772 mio evrov, naložbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda - 0,626 mio evrov, Stanovanj Gorica - 0,462 mio evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline - 0,418 mio evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,4 mio evrov in Smučarsko skakalni center - 0,4 mio evrov.

Za financiranje projektov v letu 2016 načrtujemo 1.421.796 evrov sredstev iz državnega proračuna, drugih evropskih institucij in donacij.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v vrednosti 2.500.000 evrov.

Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v vrednosti 50.000 evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v vrednosti 40.000 evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje