O-STA

REALNI DOHODEK IZ KMETIJSTVA - PRVA OCENA, SLOVENIJA, 2003

Po prvi oceni ekonomskih računov za kmetijstvo je realni dohodek iz kmetijstva na polnovredno delovno moč (PDM) v letu 2003 v primerjavi z letom 2002 realno nižji za 21 odstotkov.

Leto 2003 je bilo za kmetijsko proizvodnjo zelo neugodno. Spomladanska pozeba, poletna suša in neurja so oklestila kmetijsko pridelavo na področjih, ki sicer s svojimi deleži pridelka pomembno vplivajo na vrednost kmetijske proizvodnje. V letu 2003 je bil količinski primanjkljaj kmetijske proizvodnje večji kot porast cen. Izguba dohodka je bila največja v rastlinski pridelavi: pri žitih skoraj 40-odstotna, pri sadju skoraj 25-odstotna, pri krompirju 25-odstotna, pri industrijskih rastlinah skoraj 20-odstotna, pri grozdju 17-odstotna. Subvencije iz naslova sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2003 so izgubljeni dohodek le deloma nadomestile. Vmesna potrošnja se je realno znižala za odstotno točko, kar je posledica količinsko nižje vmesne potrošnje. Potrošnja fiksnega kapitala je bila v letu 2003 večja za dobri dve odstotni točki, sredstva za zaposlene pa so bila realno nižja za dobro odstotno točko. Zaposlenost, izražena v PDM, je v prvi oceni realnega dohodka iz kmetijstva za leto 2003 ostala nespremenjena in znaša 105.988.

According to the first estimation of economic accounts for agriculture, real income from agriculture per annual work unit (AWU) in 2003 fell by 21% compared to 2002.

2003 was very unfavourable for agricultural production. Spring frost, summer draught and stormy weather cut agricultural output in areas that are very important as regards the share of products in total agricultural production. In 2003 the quantity deficit in agricultural production was greater than the rise in prices. Loss of income was the greatest in crop production: in cereals almost 40%, in fruits almost 25%, in potato 25%, in industrial crops almost 20% and in grapes 17%. Loss of income was only partly covered by subsidies to remedy consequences of damage in agriculture caused by natural disasters in 2003. Intermediate consumption fell by 1 percentage point, which is the result of lower quantity. Consumption of fixed capital in 2003 was 2 percentage points higher, while compensation of employees was 1 percentage point lower. According to the first estimation of real income from agriculture for 2003, employment in AWU remained unchanged (105.988 AWU).

_________

Kot deflator je bil uporabljen implicitni indeks cen BDP.

Po Eurostatovem izračunu znaša za Slovenijo v letu 2003 106,4.

The deflator is the implicit price index of GDP at market price.

According to Eurostat calculation, it is 106.4 for Slovenia in 2003.