O-STA

Celostna prometna strategija MO Velenje - zaključek 1. faze izdelave

Velenje, 21. september 2016 - V Evropskem tednu mobilnosti posvečamo v Mestni občini Velenje, drugih občinah in tudi v drugih evropskih državah posebno pozornost trajnostni mobilnosti in spodbujanju njene uporabe. Občane želimo prepričati, da so hoja po mestu, kolesarjenje ali uporaba javnega potniškega prometa velikokrat hitrejša, cenovno ugodnejša, vsekakor pa bolj zdrava alternativa avtomobilom.

V naši občini se že več mesecev aktivno ukvarjamo s tematiko trajnostne mobilnosti. V letu 2016 smo pristopili k pripravi celostne prometne strategije (CPS), ki je strateški dokument uprave občine, namenjen trajnostnemu načrtovanju prometa in reševanju s prometom povezanih izzivov. S pomočjo CPS-ja pomagamo vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki bi zagotavljal boljšo dostopnost do delovnih mest in storitev, izboljšal prometno varnost, zmanjšal zastoje, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije ter zmanjšal tudi stroške za mobilnost in izboljšal privlačnost in kakovost mestnega okolja. Pripravo CPS-ja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

V tekočem tednu zaključujemo prvo fazo izdelave CPS, ki je sestavljena iz faze postavitve temeljev in faze analize stanja. V preteklih petih mesecih smo izvedli delavnico z zaposlenimi na občini, prvo javno razpravo z naslovom Mesto po meri človeka, anketo O prometu in javnih površinah v Mestni občini Velenje, intervjuje in drugo javno razpravo Skupni prostor brez ovir. Glavne ugotovitve smo strnili v SWOT analizo, ki predstavlja ključne prednosti (Strengths), slabosti (Weaknesses), priložnosti (Opportunities) in nevarnosti (Threaths) posameznih prometnih področij. Prva dva vidika se nanašata na notranje dejavnike, druga dva pa na zunanje dejavnike.

Analiza motornega in mirujočega prometa je pokazala, da je glavna prednost v naši občini razvejano omrežje glavnih, regionalnih in občinskih cest. V letih 2006-2016 se je ves motorni promet zmanjšal za 15 %, večina anketirancev pa si želi zmanjšati število avtomobilov na cestah in parkiriščih (49 %) ter umirjanje prometa v naseljih (51 %). V obdobju 2002-2015 se je število prometnih nesreč zmanjšalo za 64 %. Najpomembnejše priložnosti, ki smo jih prepoznali so gradnja tretje razvojne osi, vlaganje v vzdrževanje in optimiziranje obstoječe mreže cest, prerazporeditev pritiska na parkirna mesta s prenovljeno parkirno politiko, spodbujanje sistemov souporabe avtomobilov (car sharing) in s tem zmanjševanje prometnih obremenitev, uvedba P+R parkirišč, uvedba javne taksi službe, ki bi omogočala prevoz po dostopnih cenah in postavitev električnih polnilnic in uvajanje con, ki so dostopne samo električnim vozilom ter posledično spodbujanje uporabe okolju bolj prijaznih vozil.

Čeprav smo v zadnjih letih zaznali povečan delež hoje tako v relativnem kot absolutnem smislu, še posebej v urbanem območju, zapiranje središča za mestni promet in umirjanje prometa na nekaterih ulicah, lahko za pešce uredimo še več izboljšav. Najbolj lahko na dvig deleža pešcev pripomore dodajanje novih vsebin (trgovine in druge storitve) na stanovanjskih območjih (blokovska naselja). Določene odseke pešpoti lahko obogatimo z urbano upremo, ki bo pripomogla k dvigu atraktivnosti poti.

Kolesarsko omrežje v mestu Velenje je dobro razvejano, vendar na več mestih prekinjeno, kar zmanjšuje njegovo uporabnost in varnost. Večina anketirancev, ki je sodelovala v anketi, je nezadovoljnih z varnostjo, sklenjenostjo kolesarskih poti in lokacijo ter številom kolesarskih parkirišč. Prav tako v zavesti prebivalcev še ni prepričanja o tem, da lahko kolo na krajših razdaljah dostojno zamenja uporabo avtomobila. Vožnja s kolesom je na razdaljah do 4-5 km običajno hitrejša od ostalih prevoznih sredstev, hkrati pa je uporaba kolesa tudi cenovno ugodna (nakup, vzdrževanje, parkiranje ...) in krepi naše zdravje. V Velenju imamo vzpostavljen avtomatiziran sistem brezplačne izposoje koles BICY, ki omogoča tudi intermodalnost (P+Bike). Kolesarjenje vpliva na izboljšanje zdravja in vitalnosti in ima velik zunanji doživljajski potencial.

Analizo javnega potniškega prometa smo razdelili na dva dela, in sicer: avtobusni in železniški promet. V občini imamo brezplačen prevoz z mestnim avtobusom Lokalc, kar je povzročilo tudi naraščanje števila potnikov v zadnjih treh letih. Večina anketirancev je izkazala zadovoljstvo z Lokalcem, čeprav so izpostavili nizko frekventnost prihodov in neusklajenostjo voznega reda z drugimi načini prevozov. Kljub prenovi sistema pred leti ostaja pri Lokalcu še več možnosti za nadgradnjo in optimizacijo (povezave s primestnimi naselji, dostopnost za gibalno ovirane osebe, vozni redi ...). Najpomembnejše prednosti železniškega prometa so železniška postaja, ki se nahaja blizu središča Velenja, direktna in relativno poceni povezava s Celjem ter uvedba enotne vozovnice za javni potniški promet na ravni Slovenije. Priložnosti, ki smo jih prepoznali so tako uvedba različnih promocij za vožnjo z vlakom, poenotenje in harmonizacija delovanja prometnih sistemov, razvoj sodobnih železniških prog, ki bi omogočale krajše potovalne čase, in posebni vozni redi do turističnih destinacij, ki bi izboljšali turistično atraktivnost mesta.

V prvi fazi smo identificirali večje število problemov, s katerimi se soočamo prebivalci in obiskovalci Mestne občine Velenje. V prihajajočih treh mesecih bomo skupaj z širšo javnostjo poskušali najti prave rešitve, ki bodo izboljšali stanje na področju prometa. V drugi fazi bomo tako najprej opredelili vizijo in prioritete in nato začeli z izbiro ukrepov.

V sredo, 26. oktobra, bomo ob 17. uri v Vili Bianci organizirali že tretjo javno razpravo. Tokrat z naslovom: Ukrepajmo danes, za prijaznejši jutri.

Vabimo vas, da se razprave in drugih dogodkov, ki jih bomo še pripravili udeležite in tako aktivno sodelujete pri oblikovanju CPS. Skupaj z občani bomo pripravili nabor ukrepov, ki bo izvedljiv in bo pomenil dodano vrednost življenju v našem mestu.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje