O-STA

Objavljen razpis za štipendije in enkratne denarne pomoči

Velenje, 22. september 2016 - Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 smo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) objavili Javni razpis za enoletne štipendije ali enkratne denarne pomoči za posebno nadarjene študente ali študente razvojno prednostnih poklicnih usmeritev ali nadpovprečno družbeno angažirane študente v mestni občini Velenje za študijsko leto 2016/2017.

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega ali podiplomskega študija (specializacija, magisterij, doktorat). Kandidati morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: morajo biti državljani Republike Slovenije, stalno prebivališče morajo imeti v mestni občini Velenje, študenti dodiplomskega ali podiplomskega študija morajo dosegati povprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8 (razen študentov s pomembnimi dosežki na umetniškem, športnem ali drugem področju ter nadpovprečno družbeno angažiranih študentov). Kandidati ne smejo biti zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne smejo imeti statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, in ne smejo biti lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.


Študenti z izjemnimi dosežki na športnem, umetniškem ali drugem področju lahko pridobijo enkratno pomoč za sofinanciranje študija ali specializacije v tujini, sofinanciranje nakupa študijske opreme (glasbenih instrumentov, športnih pripomočkov, učbenikov, ipd.) in sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja na športnem, umetniškem ali drugem področju.

Višina enkratne denarne pomoči študentom lahko znaša največ polovico celotnega zneska prejetih štipendij v koledarskem letu.

Prijave je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom "Komisija za štipendiranje - NE ODPIRAJ" na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Rok za oddajo vlog je 11. oktober 2016.


Več informacij in obrazci za prijave so dostopni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave).


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje