O-STA

Poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnine - poslovnega prostora v t.i. Galeriji San Marco v centru Portoroža

ISTRABENZ TURIZEM D.D., turizem in storitve, Obala 33, 6320 Portorož

objavlja

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Za oddajo v najem nepremičnine - poslovnega prostora v t.i. Galeriji San Marco v centru Portoroža

I. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v skupni izmeri 36,5m2, v stavbi številka 2321, stoječe na parceli številka 1497 k.o. 2631 (ID znak: 2631-1497/0-0) in številka 1495/2 k.o. 2631 (ID znak: 2631-1495/2-0), ki je lociran v notranjosti t.i. Galerije San Marco.

Dostopen je z ulice, vendar ni v prvi liniji, da bi imel izhod neposredno na ulico, temveč se do njega dostopa preko krajšega povezovalnega hodnika.

Poslovni prostor je brez tekoče vode, najemodajalec omogoča stalen dostop do najbližjih sanitarij v Grand Hotelu Portorož.

Izhodiščna mesečna najemnina brez DDV: 1350,00 EUR

II. POGOJI NAJEMA

Poslovni prostor se odda v najem za določen čas 1 leta, z možnostjo podaljšanja.

Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati obratovalne stroške (stroški elektrike, gretja in hlajenja, telefona ter drugi obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj opreme in odgovornosti in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

Vse obveznosti najemnika pričnejo z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na to, kdaj prične najemnik z dejavnostjo.

Mesečna najemnina se obračunava mesečno in se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin enkrat letno. Najemnik je ob sklenitvi najemne pogodbe dolžan plačati varščino v višini 3 (treh) najemnin in predložiti 3 in bianco trasirane ali trasirane avalirane menice, s pripadajočimi meničnimi izjavami.

Plačilo davščin in morebitnih drugih dajatev bremeni najemnika.

Najemnik se sme predmeta najema oddajati v podnajem.

Najemna pogodba in vse spremembe najemne pogodbe se sklenejo v obliki notarskega zapisa, stroške nosi najemnik.

Poslovni prostor ni opremljen. Za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino ter se ne v nobeni obliki vrača.

V primeru vlaganj v prostor najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, , prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic. Natančnejši pogoji najema bodo opredeljeni v najemni pogodbi.

Vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti bremenijo najemnika.

III. PONUDBA

Ponudniki so vabljeni, da oddajo ponudbe, pri čemer mora biti rok veljavnosti ponudbe najmanj do vključno 28.10.2016.

Ponudba za najem poslovnega prostora mora vsebovati naslednje elemente:

1. Podatki o ponudniku - naziv oz. ime in priimek ter naslov ponudnika, matično in davčno številko/ID za DDV ponudnika, ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika, če obstaja, kontaktno osebo ponudnika in telefonsko številko,

2. predstavitev ponudnika in njegove dejavnosti, ki bi jo opravljal v prostoru

3. Ponujeno ceno najema - izražena mora biti z določenim zneskom v EUR, in sicer v neto znesku brez morebitnih davščin in/ali drugih dajatev. Stroški elektrike, gretja in hlajenja, telefona ter drugi obratovalni stroški, zavarovanje opreme in odgovornosti, niso vključeni v ceno najema in jih plačuje najemnik poslovnega prostora posebej. Izjavo ponudnika ali ima pravico do odbitka celotnega DDV (veza 45. člen ZDDV-1)

Ponudbe se naslovijo na sedež najemodajalca Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom "Ponudba za najem nepremičnine" - NE ODPIRAJ, najkasneje do vključno 12.10.2016 do 12. ure.

Ponudniki bodo o morebitnem sprejemu ali nesprejemu ponudbe obveščeni pisno po pošti, najkasneje do 17.10.2016.

Najemodajalec se lahko odloči, da bo po prejemu ponudb ali sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je po oceni najemodajalca najugodnejši, ali da bo nadaljeval pogajanja z izbranimi ponudniki, ali pa bo postopek oddaje v najem končal in ne bo sklenil pogodbe z nobenim od ponudnikov. O nadaljevanju postopka s pogajanji z izbranimi ponudniki ali zaključku postopka bo najemodajalec izbrane ponudnike ter ponudnike, ki niso bili izbrani za nadaljnja pogajanja pisno obvestil.

Ponudbe lahko oddajo pravne ali fizične osebe.

Tloris poslovnega prostora za oddajo v najem: