O-STA

Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Velenje, 19. maj 2017 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) smo objavili Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot (PE) v mestni občini Velenje v letošnjem letu. Višina sofinanciranja na obstoječ stanovanjski objekt, ki se priključi na malo komunalno čistilno napravo, znaša tisoč evrov.

Sredstva lahko dobijo samo fizične osebe in le za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstva v stanovanjskem objektu.

Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav so fizične osebe oziroma lastniki obstoječih stanovanjskih objektov. V primeru izgradnje skupne male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena skupna mala komunalna čistilna naprava. Investitorji medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo, ki jo priložijo k skupni vlogi.

Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani občani dobijo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje; klet, soba št. 10), prijavitelji pa morajo vloge oddati najkasneje do 31. avgusta 2017.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje