O-STA

Henkel dobro posluje

Iz Düsseldorfa sporočajo, da je skupina Henkel v prvem polletju 2001 kljub zmanjšani konjukturi dobro poslovala in dosegla skupni prihodek v vrednosti 6,7 mi-lijarde evrov, kar je za 8,1 odstotka več kot leto prej. Dobiček iz poslovanja je s 463 milijoni evrov na ravni lanskega polletja.

30. junija so zaposlovali 61000 sodelavcev, 74 odstotkov zunaj Nemčije. Glede ce-lotnega poslovnega leta 2001 pa v Henklu trdno zaupajo, da bodo dosegli ugoden dvig prometa.


Iz mariborske družbe Henkel Slovenija d.o.o. kjer je bilo junija zaposlenih 587 sode-lavcev, z zadovoljstvom sporočajo, da so v prvih šestih mesecih letošnjega poslov-nega leta dosegli za 17,5 odstotka višji čisti prihodek iz prodaje od lanskega v ena-kem primerjalnem obdobju. Čisti prihodek pri oskrbi drugih Henklovih podjetij pa so povečali v primerjavi z lani za 20,2 odstotka.