O-STA

Struktura kmetijskih gospodarstev, 1. 6. 2003

(20.1.2005) Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1 Kmetijska gospodarstva po glavnih tipih kmetovanja, Slovenija, 1. 6. 2003

Agricultural holdings by principal types of farming, Slovenia, 1. 6. 2003

Glavni tipi kmetovanja1)Kmetijska gospodarstva Agricultural holdings št. / No.Delež kmetijskih gospodarstev Share of agricultural holdings %SGM2) ESU2)Principal type of farming1)
SKUPAJ77149100,0355019TOTAL
13 Žito, oljnice, proteinske rastline (stročnice)14551,9848913 Specialist cereals, oilseed and protein crops
14 Splošno poljedelstvo18142,41207814 General field cropping
20 Vrtnarstvo6460,81570020 Specialist horticulture
31 Vinogradi29603,81523231 Specialist vineyards
32 Sadje in citrusi16932,21157932 Specialist fruit and citrus fruit
33 Oljke3330,496733 Specialist olives
34 Različni trajni nasadi20072,61151234 Various permanent crops combined
41 Prireja mleka916611,99012841 Specialist dairying
42 Vzreja in pitanje goveda53847,01034942 Specialist cattle-rearing and fattening
43 Govedo - prireja mleka in pitanje12321,6875143 Cattle-dairying, rearing and fattening combined
44 Ovce, koze in druga pašna živina62518,11257044 Sheep, goats and other grazing livestock
50 Prašiči in perutnina6450,82531750 Specialist granivores
60 Mešana rastlinska pridelava1482319,24053060 Mixed cropping
71 Mešana živinoreja, pretežno pašna živina1461118,94233071 Mixed livestock, mainly grazing livestock
72 Mešana živinoreja, pretežno zrnojedi21362,8770472 Mixed livestock, mainly granivores
81 Poljščine - pašna živina34334,41431681 Field crops-grazing livestock combined
82 Različne rastline, živinoreja856011,12746782 Various crops and livestock combined

1) Vir: Odločba Komisije EGS št. 85/377 o vzpostavitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstvaSource: Commission Decision No 85/377/EEC establishing a Community typology for agricultural holdings

2) Za vsak kmetijski pridelek je izračunan koeficient standardiziranega pokritja (SGM); ta izraža razliko med potencialnimi prihodki in specifičnimi spremenljivimi stroški pridelave na hektar površine ali na glavo živali. Ekonomsko velikost kmetijskega gospodarstva ugotovimo tako, da seštejemo zmnožke vrednosti SGM posameznih stroškovnih nosilcev in obsega njihove pridelave. Ekonomska velikost je izražena v ESU (European Size Unit) in je enaka vrednosti 1200 EUR.

For each agricultural product the coefficient of standard gross margin (SGM) is calculated which expresses the difference between the potential income and specific variable costs of production per hectare or per head of livestock. The economic size of an agricultural holding is assessed by summing up the products of SGM values of individual cost items and the extent of their production. The economic size is expressed in ESU (European Size Unit), which equals 1200 EUR.

DOSTOP DO PODATKOVPodrobnejše rezultate Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev, 1. 6. 2003 objavljamo na spletni strani Statističnega urada RS v podatkovni bazi SI-STAT.

Rezultati iz omenjenega raziskovanja za Slovenijo bodo objavljeni tudi v Eurostatovi zbirki ; ta je dostopna na: www.europa.eu.int/comm/eurostat/

Na istem mestu so že na voljo tudi rezultati za nekatere druge države članice

EU.

KOMENTAR

Po rezultatih zadnjega Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev, to smo izvedli junija 2003, so v Sloveniji še vedno prevladovala kmetijska gospodarstva z mešanimi tipi kmetijske pridelave (šifre glavnih tipov: 60, 71, 72, 81 in 82).

Slaba tretjina kmetijskih gospodarstev je bila usmerjena v živinorejo in pridelavo mleka (šifre glavnih tipov: 41, 42, 43, 44 in 50). Preostalih 14 % kmetijskih gospodarstev pa je bilo usmerjenih v poljedelstvo in gojenje trajnih nasadov (šifre glavnih tipov: 13, 14, 20, 31, 32, 33 in 34).

Struktura kmetijskih gospodarstev glede na glavne tipe pridelave je ostala podobna tisti ob Popisu kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000. Podrobnejše primerjave z letom 2000 pa zaradi razlik pri računanju standardiziranega pokritja niso mogoče.

Priponke: 15-po-119-0501.doc

Pripravil-a: Simona Dernulc