O-STA

Elan odkupil za 240 milijonov dolarjev obveznic

DUBLIN, Irska--(BUSINESS WIRE)--1. junija--Podjetje Elan je danes sporočilo, da je odkupilo za 211,8 milijona dolarjev obveznic, ki zapadejo leta 2008 in da se je dogovorilo, da v prihodnjih dneh odkupi še za 31 milijonov dolarjev obveznic s tega naslova.

Elanov finančni direktor Shane Cooke je ob tem izjavil: "Nadaljujemo z aktivnim upravljanjem naše kapitalske strukture in smo izkoristili priložnost na kapitalskih trgih, da v denarju in vrednostnih papirjih odkupimo prek 240 milijonov dolarjev obveznic, ki zapadejo leta 2008. Naša denarna sredstva ob koncu marca 2005 se bodo tako zmanjšala za 80 milijonov dolarjev, pri čemer presežek ostaja nad 1,3 milijarde dolarjev. Zaradi omenjenih transakcij se vrednost naših delnic ne bo zmanjšala, medtem ko se bo strošek obresti zmanjšal za približno 16 milijonov dolarjev letno."

6,5% konvertibilne zajamčene obveznice

Podjetje Elan je odkupilo za 175 milijonov dolarjev natečene glavnice konvertibilnih zajamčenih obveznic z 6,5% obrestno mero in zapadlostjo leta 2008 ter se dogovorilo za odkup dodatnih 31 milijonov dolarjev istih obveznic. Skupna cena tega nakupa je približno 255 milijonov dolarjev in upošteva tržno ceno na dan nakupa ter 4% premijo. Nakup, ki predstavlja približno 45% celotne izdaje obveznice, je bil izveden preko več ločenih zasebnih transakcij. Plačilo odkupa bo izvedeno z izdajo 27.762.801 delnic (American Depository Shares) z menjalno ceno 7,42 dolarja ter 49,1 milijona dolarjev v gotovini in 0,7 milijona dolarjev natečenih obresti. Število izdanih delnic predstavlja število predvideno ob izdaji konvertibilnih obveznic, tako da ne bo prišlo do spremembe lastniške strukture. Po končanem postopku bo ostalo še za 254 milijonov dolarjev natečene glavnice obveznic. Po končanem postopku bo ostalo še za 613,2 milijona dolarjev natečene glavnice konvertibilnih obveznic.

Obveznice Athena Notes

Elan je prav tako odkupil tudi za 36,8 milijona dolarjev natečene glavnice prednostnih obveznic z obrestno mero 7,25%, ki zapadejo leta 2008 (Athena Notes), in sicer za 33,3 milijona dolarjev in natečenimi obrestmi v vrednosti 0,6 milijona dolarjev. Nakup, ki predstavlja približno 6% celotne izdaje, je bil izveden preko več ločenih zasebnih transakcij. Po končanem postopku bo ostalo še za 613,2 milijona dolarjev natečene glavnice Athena Notes.

Zaradi omenjeni trasakcij bo Elan v drugem četrtletju 2005 zabeležil strošek v višini približno 53 milijonov dolarjev neto, od tega približno 48 milijonov dolarjev v gotovini in približno 5 milijonov v negotovinskih neamortiziranih stroških. Po odbitku stroškov nakupa in opravljenih transakcijah, se bo osnovni kapital družbe v primerjavi s stanjem 31. marca 2005 povečal za 153 milijonov dolarjev, medtem ko bodo Elanove letne obveznosti z naslova obresti manjše za približno 16 milijonov dolarjev.

O podjetju Elan

Elan je na nevrologiji utemeljeno biotehnološko podjetje. Zavezano je izboljševanju življenja bolnikov in njihovih družin, saj si prizadeva, da bi znanstvene inovacije zadovoljile zdravstvene potrebe, ki v precejšnji meri še vedno obstajajo po svetu. Elanove delnice kotirajo na borzah v New Yorku, Londonu in Dublinu.

Opozorilo glede napovedi

To sporočilo za javnost vsebuje napovedi glede Elanovega finančnega stanja, poslovnih izidov in poslovnih pričakovanj, ki so tvegane in negotove. Tovrstne izjave je mogoče razbrati po tem, da vsebujejo izraze, kot so "pričakovati", "ocenjevati", "napovedati", "nameravati", "načrtovati", "meniti", ter besede in izraze podobnega pomena v povezavi z prihodnjim poslovanjem ali finančnimi rezultati in dogodki. Dejavniki, zaradi katerih se dejanski rezultati lahko bistveno razlikujejo od tu navedenih oziroma apovedanih, med drugim vključujejo tveganje, da dodatnega odkupa za 31 milijonov dolarjev natečene glavnice konvertibilnih zajamčenih obveznic ne bo prišlo pravočasno, ali pa sploh ne. Nadalnji seznam in opis teh tveganj, negotovosti in drugih zadev je na voljo v Elanovem letnem poročilu in poročilih oddanih pri ameriški komisiji za nadzor trga vrednostih papirjev (Securities and Exchange Commission). Elan ne prevzema odgovornosti, da v primeru novih informacij, bodočih dogodkov ali drugih zadev popravi napovedi.

Elan stalno ocenjuje svoje likvidnostne zahteve, kapitalske potrebe in razporožljivost sredstev med drugim glede alternativne uporabe kapitala, zahtev glede servisiranja dolga, stroškov dolga in ocen glede prihodnjega priliva sredstev. Elan si lahko zagotovi dodaten kapital, prestrukturira oziroma refinancira dolg, ponovno odkupi pomemben znesek dolga, preuči prodajo izdelkov, lastništva v odvisnih podjetjih, vrednostnih papirjev ali drugih sredstev, oziroma se odloči za kombinacijo teh aktivnosti ali drugih korakov z namenom povečanja in upravljanja likvidnostnih in kapitalskih sredstev. Pri katerikoli od tovrstnih aktivnosti, vključno s prodajo sredstev ali odkupom dolga, gre lahko za bistvene spremembe. V teku poslovanja, lahko Elan poizveduje, ocenjuje, se pogaja ali dejansko vstopi v postopek v zvezi s pridobitvijo deležev ali proizvodov, porabe kapitala, vlaganj ali drugih poslovnih priložnosti. V primeru morebitnih prihodnjih pridobitev deležev, porabe kapitala, vlaganj ali drugih poslovnih priložnosti Elan lahko preuči možnost uporabe sredstev v gotovini ali pridobitve dodatnega kapitala, tudi z izdajo novih obveznic.

KONTAKT:

Elan Corporation, plc

Investors:

Emer Reynolds, 353-1-709-4000 ali 800-252-3526

ali

Media:

Elizabeth Headon, 353-1-498-0300

ali

Brian McGlynn, 212-407-5740