O-STA

Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, april 2005

(24.6.2005)

Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti

ZAČASNI PODATKI

PROVISIONAL DATA

1 Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti, Slovenija, april 2005

Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities, Slovenia, April 2005

IV 05 IV 04IV 05 III 05

Kopenski promet102,0103,4Land transport
Vodni prometzzWater transport
Zračni prometzzAir transport
Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij85,3108,3Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
Pomožne prometne dejavnosti68,799,0Supporting and auxiliary transport activities
Storitve potovalnih in turističnih organizacij131,7125,5Activities of travel agencies
Pošta in telekomunikacije117,598,8Post and telecommunications
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti86,391,5Computer and related activities
Poslovne dejavnosti121,8113,3Enterprise activities
Podjetniško svetovanje88,289,2Enterprise consultancy
Tehnično svetovanje156,5134,5Technical consultancy
Oglaševanje100,2113,7Advertising
Druge poslovne dejavnosti104,191,2Other enterprise activities
Čiščenje objektov in opreme103,296,1Industrial cleaning
Druge storitvene dejavnosti112,288,8Other service activities

z podatek zaradi zaupnosti ni objavljen / data not published because of confidentiality

METODOLOŠKA POJASNILA

Osnova za računanje indeksov prihodka je mesečno panelno raziskovanje STOR/M. V vzorec je bilo izbranih 1 477 podjetij, ki so (po svoji glavni dejavnosti) uvrščena v dejavnosti: promet, skladiščenje, zveze, poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti. Stopnja odgovorov je v aprilu 2005 znašala 88,6 %, stopnja ustreznosti pa je dosegla 96,3 %. Na osnovi pridobljenih podatkov rezultate vzorca povečamo na vso ciljno populacijo.Rezultati niso bili obdelani glede na sezono in število delovnih dni (zaradi prekratke serije). Vpliv rasti cen ni bil izločen.

Priponke: 20-PO-139-0506.doc

Pripravil-a: Mirjana Novak