O-STA

Strokovna razprava ZNS: Predčasno prenehanje mandata uprave - SPORAZUM VS. ODPOKLIC UPRAVE


Ljubljana, 5. 10. 2020 - Na Letnem članskem srečanju ZNS bomo danes popoldan predstavili dokument: Predčasno prenehanje mandata upravi - Sporazum vs. odpoklic uprave. Naš namen je s tem prispevati k bolj argumentirani in jasni razpravi glede presoje načina predčasnega prenehanja mandata upravi v strokovni in drugi javnosti. V duhu poslanstva ZNS pa je razpravo možno razumeti tudi kot dopolnitev obstoječi dobri praksi na tem področju in izobraževanju članov nadzornih svetov in uprav.
Dokument vsebuje tudi mnenja članov ZNS glede njihove ocene verjetnosti uspešnosti sodnih sporov z upravo, osebne naklonjenosti sporazumom in spremembi zakonodaje glede podlag in višine odpravnine ter razlogov odpoklica.

NADZORNIŠKA DILEMA: SPORAZUM VS. ODPOKLIC UPRAVE

V slovenski korporacijski praksi prevladuje stališče, da je težko veljavno odpoklicati predsednika in člane uprave. V javnosti pa se hkrati pogosto problematizira sklepanje sporazumov o predčasnem prenehanju mandata s poslovodstvom oz. upravo kot način dogovora nadzornega sveta o odhodu, kadar ne gre za odstop iz osebnih razlogov, ki je prostovoljen.

V ospredju je običajno vprašanje glede razlogov za predčasen odhod uprave in presoja zakaj ni šlo za odpoklic v skladu z ZGD-1. Predmet razprave, kadar je ta informacija postala javna, je tudi dogovor o višini odpravnine ali morebitno nadaljevanje zaposlitve odhajajočega poslovodstva oz. uprave v družbi. Razlike v dostopnosti teh informacij nastajajo med zasebnimi družbami, kjer je ta diskretnost več ali manj zagotovljena in družbami, ki so javne delniške družbe ali državnimi družbami, kjer so ta razkritja v letnih poročilih družb oz. so predmet razkritja skladno sklepu pristojnih za dostop do podatkov javnega značaja.
IZ VSEBINE
Sporazum vs. odpoklic uprave

Nadzorni svet mora glede odločitve o načinu predčasnega prenehanja mandata upravi izhajati iz interesov družbe in z dolžno skrbnostjo presoditi, ali so za odpoklic uprave podani zakonski razlogi. Pri odločitvi o dilemi o odpoklicu ali sporazumu z upravo mora nadzorni svet upravljati tveganja, ki izhajajo iz enega ali drugega pristopa, pri presoji pa upoštevati zakonodajni okvir, vsebino posamezne pogodbe z upravo, možnost sodnega spora z upravo in obstoječo sodno prakso na tem področju ter druge posebne okoliščine primera. Članom je pri tem lahko v pomoč vsebinski razmislek o nadzorniški dilemi izbire med odpoklicem uprave in sporazumom.

Vsebinski sklopi:
1. Predčasno prenehanja mandata uprave
2. Zakonski razlogi za odpoklic uprave
3. Sodna praksa glede utemeljenosti odpoklica in ničnosti sklepa o odpoklicu
4. Pomen sporazumov o prenehanju mandata
5. Odpravnine
6. Odškodninska odgovornost nadzornikov v primeru odpoklica uprave
7. Vrzel med presojami različnih strok glede utemeljenosti odpoklica

PRENOS DOGODKA V ŽIVO danes ob 14h