O-STA

Regije na ravni NUTS 2

(28.6.2005)

Področje: Upravno-teritorialna razdelitev

Regije na ravni NUTS 2Kriterij Evropske komisije pri teritorialni členitvi na ravni NUTS 2 je 800.000 prebivalcev v povprečju na enoto

Najpomembnejši kriterij Evropske komisije, ki ga je pri teritorialni členitvi potrebno upoštevati je povprečna velikost teritorialnih enot, merjena s številom prebivalstva: za raven NUTS 3 najmanj 150.000 prebivalcev in za raven NUTS 2 najmanj 800.000 prebivalcev na enoto. Iz priložene tabele je razvidno, da izjem ni. Navedeni kriteriji ne pomenijo minimalnega števila prebivalcev v vsaki enoti, ampak povprečno velikost teritorialnih enot. V primeru Slovenije z 1.997.590 prebivalci, bi to pomenilo največ 13 teritorialnih enot na ravni NUTS 3 in največ 2 teritorialni enoti na ravni NUTS 2.

Možnosti uveljavitve delitev Slovenije na ravni NUTS 2

Ker v okviru Luksemburškega predsedstva ni bil dosežen dogovor o novi finančni perspektivi je nujno za Slovenijo, da uveljavi čim prej delitev tudi na NUTS 2 ravni. Z vključitvijo statističnih podatkov o BDP za leto 2003, bo namreč Slovenija presegla 75 % povprečja EU, kar jo postavlja v manj ugoden položaj glede koriščenja sredstev kohezijskih skladov. Slovenija ima možnost takojšnjih pogajanj za teritorialno delitev zahvaljujoč napredku doseženem na sestanku COREPER-ja, dne 21. 3. 2005. Na zasedanju je bila sprejeta posebna izjava, v kateri Evropska komisija izraža pripravljenost, da spremeni regionalno klasifikacijo Slovenije v primernem trenutku, če bi se to izkazalo za potrebno. Izjava je pomembna zato, ker je sicer spremembe teritorialne členitve države mogoče uveljavljati le vsaka tri leta. Prva priložnost zato bi bila v letu 2006. Sprejete spremembe pa bi začele veljati 1. 1. 2008. Trenutno predlog dopolnitve Uredbe št. 1059/2003 čaka na obravnavo v Evropskem Svetu.Na zadnjem sestanku med Evropsko komisijo (Eurostatom) in predstavniki Vlade Republike Slovenije, 6. 6. 2005 v Luksemburgu, je Slovenija obvestila Komisijo, da je v pripravi Zakon o zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja. Sprejetje zakona naj bi dalo podlago za ustanovitev administrativnih enot. Komisija namreč vseskozi opozarja Slovenijo na dve pomembni dejstvi v zvezi s spoštovanjem NUTS uredbe in sicer na pomanjkanje administrativne ureditve in na dosledno spoštovanje kriterijev. Vsako odstopanje od tega bi v tem kratkem času, ki nam je na voljo, pomenilo veliko verjetnost neuspeha v pogajanjih. Evropska komisija je namreč opozorila, da je tudi po tem, ko Slovenija pošlje Eurostatu predlog nove delitve po sprejemu zakona, še vedno potrebno vsaj pol leta časa do objave v uradnem listu EU. Če do objave ne pride do konca leta 2005 pa moramo v redno proceduro skupaj z ostalimi članicami in izgubimo najmanj eno leto.

Odstopanj od kriterija velikosti, merjenega s številom prebivalcev, v državah EU ni

Iz tabele, originalnega dokumenta Evropske komisije, je razvidno, da v državah članicah EU, ni odstopanj od kriterija velikosti, merjenega s številom prebivalcev: v drugi in tretji koloni je navedeno povprečno število prebivalcev po enotah NUTS 2 in NUTS 3 v državah članicah, kjer povprečna velikost teritorialnih enot na ravni NUTS 2 vedno presega 800.000 prebivalcev in 150.000 prebivalcev na ravni NUTS 3. Izjeme so le Ciper, Malta in Luksemburg, kjer je celotna populacija manjša od zahtevane povprečne velikosti glede števila prebivalcev.

Originalni dokument Evropske komisije

Uredbe št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

Pripravil-a: Mojca Suvorov

Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.http://www.stat.si