O-STA

Aktivno prebivalstvo, maj 2005

(18.7.2005)

Področje: Trg dela

1. Aktivno prebivalstvo, maj 2005

Labour force, May 2005

V 05I-V 05V 05 IV 05V 05 V 04I-V 05 I-V 04
Aktivno prebivalstvo904601901949100,1100,5100,2Labour force
Delovno aktivno prebivalstvo814766809893100,3100,7100,7Persons in employment
Zaposlene osebe733381728687100,3101,0101,0Persons in paid employment
v podjetjih, družbah in org.667420663992100,3101,2101,2in enterprises, companies and org.
pri samozaposlenih osebah6596164695100,899,999,6by self-employed persons
Samozaposlene osebe8138581206100,198,097,6Self-employed persons
samostojni podjet. posamez.4339543215100,2101,0101,0individual private enterpreneurs
osebe,ki oprav. poklic. dej.6631664399,7101,2101,6own-account workers
Kmetje1)3135931347100,093,592,6Farmers1)
Registrirane brezposelne osebe898359205598,198,296,0Registered unemployed persons

1) Podatki o kmetih so napovedani na osnovi ARIMA-modela. Pri oblikovanju modela za leto 2005 smo upoštevali četrtletne podatke o kmetih iz Ankete o delovni sili (ADS) za časovno obdobje 1. četr. 2000 - 4. četr. 2004.

Data on farmers are estimated on the basis of the ARIMA model. In designing the model we took into account quarterly data from the Labour Force Survey (LFS) for the period from 1st quarter 2000 to 4th quarter 2004.

2. Stopnja registrirane brezposelnosti1), maj 2005

Registered unemployment rate1), May 2005

IV 05V 05I-V 05
Skupaj10,19,910,2Total
Moški8,68,48,8Men
Ženske12,011,812,0Women

1) Podatke o registriranih brezposelnih osebah nam posreduje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

The data on registered unemployed persons are mediated by the Employment Service of Slovenia.

METODOLOŠKA POJASNILA

Podatke o delovno aktivnem prebivalstvu dobivamo od prvega januarja 2005 iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Prej smo podatke o zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah dobivali z mesečnim raziskovanjem Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah (ZAP/M). Podatke za leto 2004 smo zaradi primerljivosti že preračunali na osnovi podatkov, dobljenih iz SRDAP-a, in preračunani mesečni podatki za obdobje 2000 - 2004 so uporabnikom na voljo v obliki Excelovih tabel na spletni strani Statističnega urada RS

http://www.stat.si/tema_demografsko_trg_dap.asp.

Indeksi v zgornji tabeli so izračunani že iz na novo izračunanih podatkov za leto 2004.

Priponke: 07-PO-009-0507.doc

Pripravil-a: Metka Drnovšek