O-STA

Komunalni prispevek za mlade znižan za 50 odstotkov

Sporočilo za javnost

Velenje, 29. junij 2021 - Na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola so svetniki na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje sprejeli Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje. Višina subvencije za posameznega upravičenca bo znašala 50 % odmerjenega komunalnega prispevka in je omejena na višino 5.000 evrov. Mestna občina Velenje bo za ta namen morala nadomestiti sredstva iz občinskega proračuna v okvirni višini 40.000 evrov letno.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na podlagi sprejete pobude, ki so jo mladi predstavili na jesenskem generacijskem forumu, predlagal pripravo akta, ki bo mladim omogočil subvencioniranje komunalnega prispevka. Predlagana subvencija predstavlja enkratno denarno pomoč, ki pripada mladim, ki niso stari več kot 35 let, kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta, prizidavo ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine. Obenem mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja oziroma rekonstrukcija, ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in vknjižene stavbne pravice. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 50 % odmerjenega komunalnega prispevka in je omejena na višino 5.000 evrov. Ob 50-% subvenciji bi višina potrebnih sredstev v proračunu Mestne občine Velenje znašala okvirno 40.000 evrov za posamezno proračunsko leto.

Z zagotavljanjem finančnih spodbud za gradnjo namerava Mestna občina Velenje spodbujati mlade, da svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo v mestu Velenje. Zagotavljanje ustreznih možnosti oz. podpornega okolja za ureditev primernih stanovanjskih razmer ima več pozitivnih vidikov, predvsem v smislu hitrejšega odseljevanja od staršev in prevzemanja različnih vrst odgovornosti v vsakodnevnem življenju in ohranjanja mladih v lokalnem okolju ter njihovi aktivaciji v sferah družbenega življenja.

Osnutek akta je bil predhodno posredovan različnim mladinskim organizacijam, ki na vsebino odloka niso imele pripomb in ga v celoti podpirajo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana
T: 03 8961 700