O-STA

Uvedba obveznega predmeta računalništva in informatike

Dekani fakultet, ki izvajajo študijske programe s področja računalništva in informatike, podpirajo odločitev o uvedbi obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole, ki jo je na predlog Strateškega sveta za digitalizacijo sprejela vlada.

V skupni izjavi, ki so jo podpisali 19. julija 2021, izr. prof. dr. Mojca Ciglarič (UL FRI), prof. dr. Gorazd Štumberger (UM FERI) in izr. prof. dr. Ademir Hujdurović (UP FAMNIT) izpostavljajo računalništvo in informatiko kot enega temeljnih stebrov za področje naravoslovnih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), opozorijo na visoke potrebe po kadrih na teh področjih ter na trenutno odsotnost ustreznih vsebin v osnovnih in srednjih šolah. Zato pozdravljajo odločitev o vpeljavi obveznega predmeta računalništva in informatike, kar bo omogočilo dodano vrednost v vsakem poklicu in pri vsaki človekovi dejavnosti, obenem pa bo omogočilo digitalizacijo družbe ter razvoj novih vrhunskih tehnologij v prihodnosti.

Uvedba obveznega predmeta računalništva in informatike

Ljubljana, Maribor, Koper, 19. 7. 2021

Spodaj podpisane fakultete, ki izvajamo študijske programe na področjih STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika), močno podpiramo sklep vlade, da se na predlog Strateškega sveta za digitalizacijo v osnovne in srednje šole vpelje obvezni predmet računalništvo in informatika. Na nujnost omenjenega predloga opozarjamo že leta in verjamemo, da je za blaginjo države to prioriteta številka ena. Področje računalništva in informatike (RIN) je eden izmed osnovnih stebrov STEM, je izredno obsežno in se širi iz leta v leto, zato menimo, da je nujno vključevanje matičnih fakultet pri pripravi vsebinskih izhodišč.

Na področjih STEM se po vsem svetu napoveduje velike potrebe po delovnih mestih, saj so to področja, ki pomenijo gonilo napredka. Vendar nikjer ne bo dovolj diplomantov, da bi ta mesta tudi zapolnili. Eden od pomembnih dejavnikov za dvig zanimanja za študij na teh področjih pa je ravno ustrezna podlaga v šolskem sistemu.

Slovenski narod je bil v zgodovini deležen uvedbe splošne šolske obveznosti konec 18. stoletja, ta ga je naučila brati, pisati in računati. Ta znanja so mu omogočila ustvarjanje narodne identitete in tudi ekonomsko samostojnost ter splošno dobrobit. Vendar s pojavom računalnika v 20. stoletju ta znanja niso več zadostna, saj novi stroj zahteva nova znanja, da ga lahko ustvarjalno in polno uporabljamo. Nekaj tega uvida so imele že republiške oblasti leta 1971, ko so uvedle v srednje šole izbirni predmet računalništvo. Neposredni in posredni rezultat te odločitve so posamezniki, ki danes postavljajo nekatera slovenska podjetja in akademske institucije (ne samo IKT) na globalni zemljevid.

Na področju izobraževanja računalništva in informatike je trenutno stanje v Sloveniji slabše, kot je bilo leta 1971, saj v splošnih srednjih šolah takšnega predmeta ni več. Po drugi strani pa najuspešnejše države podoben predmet že imajo ali pa ga uvajajo v vse razrede osnovnega in srednjega šolstva kot obveznega. Zavedati se moramo, da je RIN temeljna znanost, na kateri sloni digitalizacija, in brez nje ne more polno zaživeti vrsta tehnologij oziroma drugih znanosti - kot npr. internet stvari, umetna inteligenca, podatkovno rudarjenje, verige blokov, kibernetska varnost, bioinformatika, prehod v zeleno gospodarstvo, ogljično nevtralno družbo in podobno.

Zatorej fakultete, ki izobražujemo strokovnjake s področja računalništva in informatike in ki izvajamo raziskovalno dejavnost na tem področju, močno podpiramo uvedbo obveznega predmeta računalništvo in informatika v vse razrede osnovne in srednje šole. S to podporo tudi izražamo svojo družbeno odgovornost za razvoj družbe kot celote, saj ustvarjalna raba računalnika pomeni veliko dodano vrednost v vsakem poklicu in pri vsaki človekovi dejavnosti. Računalništvo in informatika je eden osnovnih stebrov STEM (in STEAM) izobrazbe, vendar tega stebra v našem izobraževalnem sistemu trenutno preprosto ni. Podporo dopolnjujemo s svojo pripravljenostjo sodelovati pri pripravi vsebinskih izhodišč, strokovni recenziji učnih načrtov ter pri izvedbi izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev za uspešno izvajanje predmeta.

Uvedbo obveznega predmeta računalništvo in informatika vidimo kot prvi korak k celostni uvedbi področij STEM v izobraževalni sistem, kar je nujno za bodoči razvoj družbe in gospodarstva v Sloveniji, brez katerega se ne bomo uspeli približati najbolj razvitim državam v Evropi in v svetu.

izr. prof. dr. Mojca Ciglarič,
dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Gorazd Štumberger,
dekan Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

izr. prof. dr. Ademir Hujdurović,
dekan Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem