O-STA

15. Statistični dnevi, mednarodno posvetovanje

Komuniciranje z dajalci in uporabniki statističnih podatkov ter podpora EMU in Lizbonski strategiji

Ljubljana, 4. november 2005 - Petnajsto mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Komuniciranje z dajalci in uporabniki statističnih podatkov ter podpora EMU in Lizbonski strategiji bo potekalo od 7. do 9. novembra v hotelu Radin v Radencih. Vključevanje v gospodarsko in denarno unijo ter uresničevanje ciljev Lizbonske strategije postavljajo nacionalne statistične urade pred nove izzive: kako ustrezno meriti in spremljati te procese; uspeh bo zagotovo odvisen tudi od kakovosti komuniciranja med statističnimi institucijami z dajalci in uporabniki podatkov.

Letošnje tridnevno mednarodno posvetovanje je namenjeno problematiki statističnega spremljanja izpolnjevanja meril za vključitev v gospodarsko in denarno unijo in tudi merjenju napredka pri izpolnjevanju Lizbonske strategije. Izzivi, ki jih državni statistični uradi pri tem sprejemajo, so zanje tudi priložnosti, da sodelujejo pri oblikovanju politik na osnovi uradnih statističnih podatkov. Mednarodne in nacionalne statistične institucije se zavedajo, da je treba še posebno pozornost nameniti kakovosti statističnih podatkov in metod merjenja; ta pa je v precejšnji meri odvisna ravno od kakovosti in uspešnosti komunikacij na eni strani z dajalci podatkov in na drugi z uporabniki podatkov. Prav ta prizadevanja statističnih institucij za boljše komuniciranje z obojimi je naslovna tema posvetovanja.

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2005 predseduje dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Posvetovanje bo odprl prof. dr. Andrej Blejec, predsednik Statističnega društva Slovenije, uvodoma pa bom udeležence nagovorila generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Spremljejoče teme posvetovanja so še posebej aktualne za mednarodne statistične institucije in za nacionalne statistične urade ter nacionalne banke. Kot vabljeni referenti s predavanji in v diskusijah bodo sodelovali najvišji predstavniki vseh petih najpomembnejših mednarodnih statističnih institucij, Eurostata, OECD-ja, Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih, ECB, Ekonomsko-finačnega odbora pri Svetu EU, ter številni strokovnjaki iz slovenskih institucij, vključenih slovensko državno statistiko, ter predstavniki akademskih in raziskovalnih ustanov. Naj omenim le nekatere:

ˇ Martti Hetemäki, predsednik pododbora za statistiko Ekonomsko-finančnega odbora pri Svetu EU, bo predstavil vodenje statistike v EU;

ˇ Enrico Giovannini, direktor statističnega direktorata OECD, bo spregovoril o projektu, s katerim bi državljanom pomagali razumeti napredek njihove države v globalnem svetu. Na posebnem sestanku bo razpravljal z vodstvom Statističnega urada RS o možnosti, da bi Slovenija pridobila status opazovalke na statističnem področju;

ˇ Klaus Reeh, svetovalec generalnega direktorja Eurostata, bo analiziral izzive, ki so pred uradnimi statistikami EU ob izpolnjevanju zahtev EMU;

ˇ Werner Bier, namestnik generalnega direktorja statističnega direktorata ECB, bo predstavil cilje, dosežke in pomanjkljivosti ekonomske statistike za enotno denarno politiko;

ˇ Andrej Rant, viceguverner Banke Slovenije, bo podal pregled aktivnosti ob prevzemu evra v Sloveniji;

ˇ mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije, bo vodil okroglo mizo o problematiki spremljanja plačilne bilance;

ˇ dr. Janez Šuštaršič, direktor UMAR, bo predaval o indikatorjih in razvojnih prioritetah

Posvetovanje bomo sklenili s predstavitvami razvojnih dosežkov, ki pomembno prispevajo k večji kakovosti našega prihodnjega dela in ki ponujajo tudi izvirne rešitve problemov, s katerimi se srečujejo državni statistični uradi in druge institucije. Tu se bomo dotaknili naslednjih vprašanj: kakšna naj bo večnamenska baza podatkov na področju nepremičnin, kakšen model za izračun indeksa cen nepremičnin bi bil primeren za Slovenijo, kako urediti evidenco prometa nepremičnin, kakšen je pomen statističnih raziskovanj za spremljanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in številna druga odprta vprašanja statistike pri nas in v nekaterih tujih statističnih uradih.

Posvetovanja Statistični dnevi 2005 se bo udeležilo skoraj 200 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev statističnih podatkov, med njimi več kot 30 predstavnikov tujih statističnih uradov oz. mednarodnih statističnih institucij. Program posvetovanja z imeni aktivnih udeležencev je objavljen tudi na spletnih straneh, skoraj vsi letošnji prispevki pa so zbrani v zborniku posvetovanja - v knjižni in v elektronski obliki.

Vljudno vabljeni,

mag. Irena Križman,

generalna direktorica