O-STA

Novi kazalnik kot približek mesečnega gibanja BDP

Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje v stopnjah rasti, Slovenija, (Ø 2015 = 100)

Na Statističnem uradu RS smo danes prvič objavili nov kazalnik s področja kratkoročnih poslovnih statistik, imenovan skupni indeks obsega proizvodnje. Gre za mesečni sintezni indeks, s katerim spremljamo gibanje indeksa industrijske proizvodnje, indeksa vrednosti opravljenih gradbenih del, indeksa obsega v trgovini in v storitvenih dejavnostih. Skupni indeks obsega proizvodnje je približek gibanja BDP na mesečni ravni.

Namen tega indeksa je prikazati mesečno gibanje obsega tržnih dejavnosti. Novi kazalnik bo pomemben pokazatelj stanja gospodarstva v času, ko potrebujemo hitro zbrane podatke, na podlagi katerih je mogoče sprejemati odločitve o prihodnosti in načrtovati razvoj.

Pobudo za razvoj kazalnika je sprožil Eurostat, ki namerava v prihodnje prav tako izračunavati tak kazalnik za vse države članice. Za zdaj podoben kazalnik sicer objavljata Švedska in Francija.

Skupni indeks obsega proizvodnje raste

Skupni indeks obsega proizvodnje se je zvišal tako na mesečni kot tudi na letni ravni. K rasti so prispevale vse opazovane dejavnosti (razen storitev na mesečni ravni).

Na mesečni ravni skoraj enak

Skupni obseg proizvodnje je bil za 0,5 % večji kot v prejšnjem mesecu. Najvišja rast je bila dosežena na področju gradbeništva (14,8 %), področje storitev pa je bilo edino, na katerem se je indeks v tej primerjavi zmanjšal (0,7 %).

Na letni ravni višji

V primerjavi s prejšnjim januarjem je bil skupni indeks obsega proizvodnje višji za 15,4 %. Najbolj se je zvišal v storitvenih dejavnostih (za 22,5 %), najmanj pa v gradbeništvu (za 5,8 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.