O-STA

United States Can Company objavlja ponudbo za odkup in poziva k podaji soglasja

LOMBARD, I11. - (BUSINESS WIRE) - 16. februar 2006 - Podjetje United States Can Company (v nadaljevanju: podjetje) je danes objavilo ponudbo za delen ali celoten odkup nezapadlih prednostnih zavarovanih obveznic 10 7/8% Senior Secured Notes z glavnico 125 mio USD in z zapadlostjo 10. julija 2010 (CUSIP No. 911674 AH2) (v nadaljevanju: prednostne obveznice) ter podrejenih zavarovanih obveznic 12 3/8% Senior Subordinated Notes z glavnico 171,71 mio USD in z zapadlostjo 1. oktobra 2010 (CUSIP No. 911674 AF6) (v nadaljevanju: podrejene obveznice; skupaj s prednostnimi obveznicami v nadaljevanju: obveznice). V sklopu objave ponudb za odkup je podjetje izdalo poziv k podaji soglasja k spremembam, s katerimi se ukinejo vse restriktivne in poročevalske zaveze, določeni primeri nevračil ob zapadlosti in nekatera druga določila sporazumov o pogojih ob izdaji obveznic. Ponudbe za odkup in poziv k podaji soglasja so bili pripravljeni v skladu z Izjavo o ponudbi za odkup in pozivu k podaji soglasja, ki ga je podjetje izdalo 16. februarja 2006.

14. februarja 2005 so podjetja Ball Corporation, Ball Aerosol in Specialty Container Corporation (v nadaljevanju: Ball Aerosol), U.S. Can Corporation in nekateri imetniki vrednostnih papirjev podjetja U.S. Can Corporation sklenili pogodbo o združitvi, na podlagi katere se Ball Aerosol pripoji k U.S. Can Corporation (v nadaljevanju: združitev). Ponudba za odkup in poziv k podaji soglasja sta pripravljena in izvedena v povezavi z združitvijo in drugimi transakcijami, opredeljenimi v pogodbi o združitvi.

Imetniki, ki pravilno oddajo svojo ponudbo in veljavno soglasje k predlaganim spremembam do vključno 2. marca 2006, ob 17.00 uri (po newyorškem času), razen če se ta rok podaljša (v nadaljevanju: rok plačila za soglasje), so upravičeni do celotnega denarnega nadomestila, ki jim pripada v skladu s serijo obveznic. Znesek celotnega denarnega nadomestila za prednostne obveznice se določi s formulo, opredeljeno v ponudbeni dokumentaciji, cene se določijo na osnovi najzgodnejšega datuma odkupa s fiksnim cenovnim razponom 50 bazičnih točk na stranski donos za državne srednjeročne obveznice 3 5/8% Treasury Notes z zapadlostjo 30. junija 2007. Skupni znesek denarnega nadomestila vključuje tudi plačilo za soglasje, ki znaša 30 USD na 1.000 USD glavnice obveznic, vključenih v ponudbo (v nadaljevanju: plačilo za soglasje). Cena bo predvidoma določena 8. marca 2006 ob 14.00 uri (po newyorškem času), razen v primeru podaljšanja roka.

Skupni znesek denarnega nadomestila za podrejene obveznice je 1.067,40 USD na 1.000 USD glavnice obveznic, vključenih v ponudbo, ter vključuje tudi plačilo za soglasje.

Imetniki, ki pravilno ponudijo obveznice v odkup po preteku roka plačila za soglasje, vendar do vključno 22. marca 2006 ob 11.59 uri (po newyorškem času), so upravičeni do celotnega denarnega nadomestila za ustrezno serijo obveznic, vendar brez plačila za soglasje (v nadaljevanju je ta znesek: denarno nadomestilo v okviru ponudbe za odkup).

Poleg tega so imetniki, ki veljavno oddajo ponudbo, vendar pa umik njihovih obveznic v okviru ponudbe za odkup ni veljaven, upravičeni tudi do izplačila obresti za obdobje, ki vključuje datum predhodnega izplačila obresti, vendar ne vključuje datuma poravnave.

Ponudba za odkup vsebuje več pogojev, ki so opredeljeni v Izjavi o ponudbi za odkup in pozivu k podaji soglasja z dne 16. februarja 2006, med katerimi so (ne izključno): prejem veljavnih in nepreklicanih soglasij imetnikov večjega dela zneska glavnice nezapadlih zavarovanih obveznic in nezapadlih podrejenih obveznic, izvedba združitve in poplačilo celotnega dolga v skladu s kreditno pogodbo podjetja.

Ponudbe za odkup se iztečejo 22. marca 2006 ob 11.59 uri (po newyorškem času), razen v primeru podaljšanja roka (v nadaljevanju: datum izteka). Celotno denarno nadomestilo ali denarno nadomestilo v okviru ponudbe za odkup (katerokoli od teh dveh ustreza) se imetnikom izplača na zgodnji datum poravnave ali na končni datum poravnave, v skladu s spodnjim opisom.

Podjetje predvideva, da bo zgodnji datum poravnave nastopil sočasno z ali pa takoj po združitvi, ko bodo izpolnjeni tudi drugi pogoji ponudbe za odkup. Obvestilo o podaljšanju zgodnjega roka poravnave bo objavljeno v sporočilu za javnost, ki bo posredovano Dow Jones News Service ali drugemu primerljivemu mediju. Končni datum poravnave je datum poravnave za katerekoli obveznice, ki so veljavno ponujene v odkup po roku plačila za soglasje in do vključno datuma izteka. Denarno nadomestilo, do katerega je imetnik, ki ponudi obveznice v odkup, upravičen v skladu s ponudbo za odkup, bo predvidoma plačano takoj po datumu izteka. Imetniki lahko do izteka roka plačila za soglasje kadarkoli umaknejo svojo ponudbo in prekličejo svoja soglasja.

Imetniki, ki želijo ponuditi svoje obveznice v odkup vključno do roka plačila za soglasje, morajo soglašati s predlaganimi spremembami, ne smejo pa podati soglasja, če obveznic ne ponudijo v odkup.Imetniki ne morejo preklicati soglasja, ne da bi s tem tudi umaknili obveznice, ki so jih ponudili v odkup v okviru ponudbe za odkup.

Podjetje Lehman Brothers Inc. je edini posrednik in zastopnik za soglasja in poziv k podaji soglasja v okviru te ponudbe za odkup.

Zastopnik za ponudbo za odkup in informacije je podjetje D.F. King & Co., Inc.

To obvestilo za javnost ni ponudba za odkup in niti ne poziva k prodaji vrednostnih papirjev. Ponudbe za odkup in poziv k podaji soglasja so bili pripravljeni v skladu z Izjavo o ponudbi za odkup in pozivu k podaji soglasja, ki ga je podjetje izdalo 16. februarja 2006. Dokumentacija je na voljo pri podjetju D.F. King & Co., Inc. na št. (800) 290-6431 ali (212) 269-5550 v primeru bank in borznoposredniških hiš. Kakršnakoli vprašanja glede ponudbe za odkup in poziva k podaji soglasja se naslovijo na podjetje Lehman Brothers na št. (212) 528-7581 ali brezplačno št. (800) 438-3242.

O podjetju U.S. Can Corporation

U.S. Can Corporation je vodilni proizvajalec jeklenih vsebnikov za izdelke za osebno nego, gospodinjstvo, avtomobilsko industrijo, barve in druge industrijske izdelke v Združenih državah Amerike in v Evropi kot tudi plastičnih vsebnikov v ZDA ter pločevink za prehrambene izdelke v Evropi.

Napovedi

Nekatere izjave v tem obvestilu za javnost so ‘napovedi�' v smislu ameriške zakonodaje na področju vrednostnih papirjev. Takšne izjave vsebujejo znana in neznana tveganja in negotovosti, ki lahko povzročijo, da se rezultati, uspešnost ali dosežki podjetja stvarno razlikujejo od v tej izjavi napovedanih ali vsebovanih rezultatov, uspešnosti ali dosežkov. Med znana tveganja in negotovosti spadajo naslednji primeri, ki niso izključne narave in so podani v naključnem zaporedju: splošni gospodarski in poslovni pogoji; velika zadolženost podjetja in njegova sposobnost pridobivanja zadostnih denarnih tokov za servisiranje dolga; obveznost podjetja, da spoštuje finančne zaveze iz svojih dolžniških pogodb; spremembe v tržnih pogojih ali povpraševanju po izdelkih; raven zmanjšanja stroškov zaradi prestrukturiranja ali investicijskih programov; spremembe v ceni surovin in njihova razpoložljivost; negativni trendi v prodajnih cenah; nihanja v menjalnih tečajih in obrestnih merah; rast finančnega vzvodja; sposobnost podjetja, da učinkovito izvede pripojitve; spremembe v poslovni strategiji ali razvojnih načrtih podjetja; časovna določitev in stroški zaprtja obrata; uspeh nove tehnologije ter višji stroški zagotavljanja skladnosti z zakoni in predpisi, vključno z okoljskimi. Glede na ta in druga tveganja in negotovosti se vključitve napovedi v tem obvestilu za javnost ne tolmači kot izjavo podjetja, da bodo prihodnji rezultati, uspešnost in dosežki dejansko doseženi.

Philip Mengel,

630-678-8039