O-STA

United States Can Company sporoča sprejem za 124.64 milijona dolarjev prednostnih zavarovanih 10-letnih obveznic z dospelostjo leta 2010 in obrestno mero 7/8%

ter za 162.24 milijona dolarjev 12-letnih podrejenih zavarovanih obveznic z dospelostjo leta 2010 in obrestno mero 3/8% v ponudbi za odkup

LOMBARD, Ill.--(BUSINESS WIRE). marec 2006;Podjetje United States Can Company ("podjetje") je danes sporočilo, da je ponudba za odkup vseh nezapadlih prednostnih zavarovanih 10-letnih obveznic z dospelostjo leta 2010 in obrestno mero 7/8% ("prednostne obveznice") in 12-letnih podrejenih zavarovanih obveznic z dospelostjo leta 2010 in obrestno mero 3/8% ("podrejene obveznice", skupaj s "prednostnimi obveznicami" imenovane "obveznice") iztekla danes, 27. marca 2006 ob 17h po newyorškem času, in da je v plačilo sprejelo ter bo odkupilo vse obveznice, ki so bile veljavno sprejete v javni ponudbi za odkup in pred njenim iztekom niso bile umaknjene. Po navedbah podjetja D.F. King & Co. Inc., depozitarja v javni ponudbi, so bile veljavno sprejete in ne umaknjene prednostne obveznice v vrednosti približno 124.64 milijona dolarjev z natečeno glavnico in podrejene obveznice v vrednosti približno 162.24 milijona dolarjev z natečeno glavnico.

Imetniki prednostnih obveznic, ki so v javni ponudbi svoje prednostne obveznice veljavno ponudili do 2. marca 2006 do 5h po newyorškem času (dogovorjeni rok plačila) bodo prejeli 1119.60 dolarja na 1000 dolarjev glavnice prednostnih obveznic. Imetniki podrejenih obveznic, ki so do dogovorjenega roka plačila veljavno predložili svoje podrejene obveznice, bodo dobili 1067.40 dolarja na 1000 dolarjev glavnice. Imetniki obveznic, ki so do dogovorjenega roka plačila veljavno predložili svoje obveznice, bodo prejeli tudi natečene obresti na predložene obveznice, vendar ne vključno s predhodnim datumom poravnave, ki naj bi bil 27. marca 2006.

Imetniki prednostnih obveznic, ki so svoje prednostne obveznice predložili po dogovorjenem roku, bodo dobili 1089.60 dolarja na 1000 dolarjev glavnice. Imetniki podrejenih obveznic, ki so svoje podrejene obveznice predložili po dogovorjenem roku, bodo dobili 1037.40 dolarja na 1000 dolarjev glavnice. Imetniki, ki so svoje obveznice veljavno predložili po dogovorjenem roku, bodo prejeli natečene obresti na predložene obveznice, vendar ne vključno s predhodnim datumom poravnave, ki naj bi bil 28. marca 2006.

Po odkupu obveznic, ki so predmet javne ponudbe, ostaja nezapadlih za približno 0.36 milijona dolarjev natečene glavnice prednostnih obveznic in za 9.47 milijona dolarjev natečene glavnice podrejenih obveznic. Skupni strošek nakupa prednostnih obveznic in podrejenih obveznic v javni ponudbi, vključno z natečenimi in neplačanimi obrestmi, znaša 325.24 milijona dolarjev.

Podjetje Lehman Brothers, d. d., je bilo edini posrednik za ponudbe za odkup in zastopnik za soglasja in poziv k podaji soglasja. Zastopnik za informacije in depozitar je bilo podjetje D.F. King & Co., d. d.

O podjetju U. S. Can Corporation

U. S. Can Corporation je vodilni proizvajalec jeklene embalaže za izdelke za osebno nego, gospodinjstvo, avtomobilsko industrijo, barve in druge industrijske izdelke v Združenih državah Amerike in v Evropi kot tudi plastične embalaže v ZDA ter pločevink za prehrambne izdelke v Evropi.

Izjave o napovedih

Nekatere izjave v tem obvestilu so "napovedi" v smislu ameriške zakonodaje na področju vrednostnih papirjev. Takšne izjave vsebujejo znana in neznana tveganja in negotovosti, zaradi katerih se lahko rezultati, uspešnost ali dosežki podjetja stvarno razlikujejo od v tej izjavi napovedanih ali vsebovanih rezultatov, uspešnosti ali dosežkov. Med znana tveganja in negotovosti spadajo naslednji primeri, ki niso izključne narave in so podani v naključnem zaporedju: splošni gospodarski in poslovni pogoji; velika finančna zadolženost podjetja in njegova sposobnost pridobivanja zadostnih denarnih tokov za servisiranje dolga; obveznost podjetja, da spoštuje finančne zaveze iz svojih dolžniških pogodb; spremembe v tržnih pogojih ali povpraševanju po izdelkih; raven zmanjšanja stroškov doseženega s prestrukturiranjem ali investicijskimi programi; spremembe v ceni in razpoložljivosti surovin; negativni trendi v prodajnih cenah; nihanja v menjalnih tečajih in obrestnih merah; povečanje finančnega vzvoda podjetja; sposobnost podjetja, da učinkovito izvede pripojitve; spremembe v poslovni strategiji ali razvojnih načrtih podjetja; časovna določitev in stroški zaprtja obrata; uspeh nove tehnologije ter višji stroški zagotavljanja skladnosti z zakoni in predpisi, vključno z okoljskimi. Glede na ta in druga tveganja in negotovosti, se vključitve napovedi v tem obvestilu za javnost ne tolmači kot izjavo podjetja, da bodo prihodnji rezultati, uspešnost in dosežki dejansko doseženi.

U.S. Can Corporation

Philip Mengel,

630-678-8039

Chief Executive Officer