O-STA

Podjetje United States Can Company objavlja odkupno ceno pri ponudbi za odkup nezapadlih prednostnih zavarovanih obveznic 10 7/8 % Senior Secured Notes z zapadlostjo v letu 2010 in podaljšuje odkupni rok

LOMBARD, I11. - (BUSINESS WIRE) - 9. marec 2006

Podjetje United States Can Company (v nadaljevanju: podjetje) je danes objavilo denarno nadomestilo v okviru ponudbe za odkup in skupni znesek denarnega nadomestila za nezapadle prednostne zavarovane obveznice 10 7/8 % Senior Secured Notes z zapadlostjo v letu 2010 ("nezapadle zavarovane obveznice"), ki so veljavno ponujene in sprejete v odkup v okviru ponudbe za odkup, opisane v Izjavi o ponudbi za odkup in pozivu k podaji soglasja, ki je bilo izdano 16. februarja 2006 ("Izjava").

Celotno denarno nadomestilo, ki bo plačano za nezapadle zavarovane obveznice veljavno ponujene v odkup (in ki ne bodo veljavno umaknjene), je bilo določeno z donosom ameriške državne obveznice 3,625 % Treasury Note z zapadlostjo 30. junija 2007 ("referenčni vrednostni papir"), povečanim za fiksni pribitek 50 bazičnih točk. Donosnost referenčnega vrednostnega papirja, ki jo je izračunalo podjetje Lehman Brothers, d. d., v sredo, 8. marca 2006 ob 14.00 (po newyorškem času), je bila 4,814 %. V skladu s tem je donos ponudbe za odkup in celotno denarno nadomestilo, brez natečenih in neplačanih obresti, na 1000 ameriških dolarjev glavnice nezapadlih zavarovanih obveznic, enak 5,314 % oziroma 1119,60 ameriških dolarjev.

Denarno nadomestilo ponudbe za odkup, ki se bo izplačalo imetnikom nezapadlih zavarovanih obveznic za nezapadle zavarovane obveznice, odkupljene na dan 2. marca 2006, po 17.00 (po newyorškem času), rok plačila za soglasje, bo enako celotnemu denarnemu nadomestilu, zmanjšanemu za plačilo za soglasje v višini 30,00 ameriških dolarjev ali 1089,60 ameriških dolarjev na 1000 ameriških dolarjev glavnice nezapadlih zavarovanih obveznic. 27. marec 2006 je bil predpostavljeni zgodnji rok poravnave za potrebe izračuna celotnega denarnega nadomestila. Plačilo celotnega denarnega nadomestila ali denarnega nadomestila v okviru ponudbe za odkup (katerokoli od teh dveh ustreza) za nezapadle zavarovane obveznice veljavno ponujene v odkup (in ki ne bodo veljavno umaknjene), povečano za višino natečenih, a neplačanih obresti do datuma plačila, bo izvedeno na zgodnji rok poravnave ali končni rok poravnave (katerokoli od teh dveh ustreza).

Podjetje tudi objavlja podaljšanje roka za ponudbe za delni ali celotni odkup nezapadlih prednostnih zavarovanih obveznic in nezapadlih podrejenih zavarovanih obveznic 12 3/8 % Senior Subordinated Notes, prvotni rok je bil postavljen na dan 22. marec 2006 ob 11.59 (po newyorškem času). Ponudbe za odkup se bodo po novem iztekle 27. marca 2006, ob 17.00 (po newyorškem času), razen v primeru ponovne spremembe roka. Podaljšanje roka bo omogočilo izvedbo financiranja, ki je potrebno za zaključek ponudb za odkup. Ponudbe za odkup so predmet pogojev določenih v Izjavi.

Do 8. marca 2006 je podjetje prejelo ponudbe in veljavno soglasje za prednostne obveznice z glavnico v skupnem znesku 119,64 milijona dolarjev (95,71 % celotne glavnice nezapadlih prednostnih obveznic) in za podrejene obveznice z glavnico v skupnem znesku 161,92 milijona dolarjev (94,30 % celotne glavnice nezapadlih podrejenih obveznic).

Podjetje Lehman Brothers, d. d., je edini posrednik za ponudbe za odkup in zastopnik za soglasja in poziv k podaji soglasja. Zastopnik za informacije je podjetje D.F. King & Co., d. d.

To obvestilo za javnost ni ponudba za odkup in ne poziva k prodaji vrednostnih papirjev. Ponudbe za odkup in poziv k podaji soglasja so pripravljeni v skladu z Izjavo o ponudbi za odkup in pozivu k podaji soglasja, z dne 16. februarja 2006.

Zahteve po dokumentaciji sprejema podjetje D.F. King & Co., d. d., na št. (800) 290-6431 ali (212) 269-5550 v primeru bank. Vprašanja v povezavi s ponudbo za odkup so na voljo pri podjetju Lehman Brothers, d. d., na št. (800) 438-3242 ali (212) 528-7581.

O podjetju U. S. Can Corporation

U. S. Can Corporation je vodilni proizvajalec jeklenih vsebnikov za izdelke za osebno nego, gospodinjstvo, avtomobilsko industrijo, barve in druge industrijske izdelke v Združenih državah Amerike in v Evropi kot tudi plastičnih vsebnikov v ZDA ter pločevink za prehrambne izdelke v Evropi.

Napovedi

Nekatere izjave v tem obvestilu so "napovedi" v smislu ameriške zakonodaje na področju vrednostnih papirjev. Takšne izjave vsebujejo znana in neznana tveganja in negotovosti, ki lahko povzročijo, da se rezultati, uspešnost ali dosežki podjetja stvarno razlikujejo od v tej izjavi napovedanih ali vsebovanih rezultatov, uspešnosti ali dosežkov. Med znana tveganja in negotovosti spadajo naslednji primeri, ki niso izključne narave in so podani v naključnem zaporedju: splošni gospodarski in poslovni pogoji; velika finančna zadolženost podjetja in njegova sposobnost pridobivanja zadostnih denarnih tokov za servisiranje dolga; obveznost podjetja, da spoštuje finančne zaveze iz svojih dolžniških pogodb; spremembe v tržnih pogojih ali povpraševanju po izdelkih; raven zmanjšanja stroškov doseženega s prestrukturiranjem ali investicijskimi programi; spremembe v ceni in razpoložljivosti surovin; negativne smernice v prodajnih cenah; nihanja v menjalnih tečajih in obrestnih merah; povečanje finančnega vzvoda podjetja; sposobnost podjetja, da učinkovito izvede pripojitve; spremembe v poslovni strategiji ali razvojnih načrtih podjetja; časovna določitev in stroški zaprtja obrata; uspeh nove tehnologije ter višji stroški zagotavljanja skladnosti z zakoni in predpisi, vključno z okoljskimi. Glede na ta in druga tveganja in negotovosti se vključitve napovedi v tem obvestilu za javnost ne tolmači kot izjavo podjetja, da bodo prihodnji rezultati, uspešnost in dosežki dejansko doseženi.

U.S. Can Corporation

Philip Mengel,

630-678-8039

Chief Executive Officer