O-STA

ZPIZ o vdovskih pokojninah in delitvi denarja za rekreativno, športno in kulturno dejavnost

Ljubljana, 8.6.2023 - Svet zavoda se je na seji seznanil s Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S) in sprejel sklep o delitvi sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2023.

Na 11. seji se je svet zavoda seznanil s Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S). Sprejel je sklep, da je pri oblikovanju zakonodajne rešitve instituta "zagotovljene vdovske pokojnine" treba zasledovati sorazmernost pri priznavanju te pravice na način, da se pokojnina pri tistih, pri katerih lastna in vdovska pokojnina ne dosegata višine zagotovljene vdovske pokojnine, odmeri največ v višini skupnega zneska lastne in vdovske pokojnine. Pri upravičenosti do zagotovljene vdovske pokojnine je treba upoštevati tudi prejemke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih upravičenec prejema iz tujine.

Svet zavoda je sprejel sklep, s katerim je razpisana sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost v skupni višini 300.000 EUR razdelil organizacijam upokojencev v višini 255.000 EUR in invalidskim organizacijam v višini 45.000 EUR, skladno s predlogom Komisije sveta zavoda za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu.

Svet zavoda je podal soglasje k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest in soglasje k prodaji stavbnega zemljišča v lasti zavoda, na Resljevi cesti v Ljubljani Imenovani so bili tudi novi izvedenci medicinske stroke.