O-STA

V EPC Trnovlje jug junija na voljo nova komunalno opremljena zemljišča

Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg
Foto: Andraž Purg

Mestna občina Celje je izvedla 2. predstavitveno-promocijski dogodek za zainteresirane vlagatelje.

Celje, 28. maj 2024 - Gradnja cestne in komunalne infrastrukture v ekonomsko-poslovni coni Trnovlje jug, kjer Mestna občina Celje ureja nove poslovne površine za podjetniško dejavnost, se približuje h koncu. Projekt, ki ga uresničujemo s sredstvi EU, prehaja v fazo, ko zainteresiranim vlagateljem v coni lahko v odkup ponudimo komunalno opremljena zemljišča za nove investicijske priložnosti. Temu je bil namenjen včerajšnji 2. predstavitveno-promocijski dogodek, ki smo ga izvedli v poslovnem centru Etra v Bukovžlaku. Prve dražbe za prodajo zemljišč načrtujemo v prihodnjem mesecu.

Pred letom dni, ko smo pripravili prvo tovrstno poslovno srečanje in podjetnikom predstavili načrt ter vizijo cone, so se prva gradbena dela na območju poslovne cone komaj začenjala.

Od takrat sta bili zgrajeni novi povezovalni cesti, ki predstavljata steber komunalne infrastrukture. Izvedeni so trajnostni ukrepi, tako imenovane modre in zelene infrastrukture, in sicer javna razsvetljava na sončne kolektorje, zasajenih je bilo 33 novih dreves. V prihodnjih dneh bomo namestili še električne polnilnice, postajališči za Celebus in sistem KolesCE, vzpostavljen bo ekološki otok.

"Gre za pomembno pridobitev v Mestni občini Celje, saj tako sistematičnega pristopa širitve poslovnih con že nekaj časa ni bilo. Prodaja na novo komunalno opremljenih zemljišč in upravljanje cone pomenita tudi korak k nadaljnjemu razvoju cone, ki ga prinaša, verjamem, kmalu sprejeti občinski prostorski načrt (OPN). Ta je bil pred časom javno razgrnjen in za področje Trnovelj predvideva širitev gospodarskih dejavnosti. Dopolnjeni osnutek OPN je zdaj v fazi zaključka objave stališč do pripomb, ki so bile podane, in za to območje predvidevajo kar nekaj sprememb. Predvsem z vidika stika s stanovanjskimi območji, več zelenih površin, bolj natančne razmejitve med prihodnjimi industrijskimi rabami in drugimi namembnostmi v tem prostoru. Računamo, da bomo lahko v prihodnjih dneh javno objavili stališča do pripomb in pripravili končni predlog OPN, ki bo šel potem po soglasje k nosilcem urejanja prostora," je na poslovnem dogodku povedal župan Mestne občine Celje Matija Kovač.

V EPC Trnovlje jug je na voljo 5 novih komunalno opremljenih con. Skupna površina vseh prostih zemljišč za poslovno dejavnost znaša 5,13 ha, katerih podrobnejša namenska raba določa, da gre za območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.

Kot je v predstavitvi povedala vodja oddelka za okolje in prostor ter komunalo na Mestni občini Celje Aleksandra Rezar, bo prodaja zemljišč potekala po predpisih za razpolaganje s stvarnim premoženjem države in občin po postopku javne dražbe. Prodaja prvih zemljišč je predvidena prihodnji mesec.

Za nakup zemljišč lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, kupec pa bo moral začeti svojo poslovno dejavnost v treh letih po zaključku projekta EPC Trnovlje jug, najkasneje do konca leta 2027. Posebni pogoji še določajo, da podjetje ne sme opravljati dejavnosti, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih sprememb, katerih naložbe škodujejo prehodu v krožno gospodarstvo in katerih dejavnost povzroča dolgotrajno odstranljive odpadke. Podjetje v petih letih tudi ne bo smelo odtujiti nepremičnine.

Investitorji, ki bodo kupili in začeli graditi poslovni objekt, bodo imeli možnost uveljavljati subvencijo po javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva v Mestni občini Celje, ki bo objavljen predvidoma v septembru 2024.

Mestna občina Celje je za projekt "Ureditev EPC Trnovlje jug" pridobila 1,1 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost. Celotna vrednost projekta sicer znaša približno 1,8 milijona evrov.