O-STA

Mestni svet sprejel nov odlok o Zdravstvenem domu Celje

Majska seja predvsem v znamenju obravnave letnih poročil javnih zavodov

Celje, 29. maj 2024 - Mestni svet Mestne občine Celje je na današnji 11. redni seji v tem mandatu obravnaval petnajst točk dnevnega reda, večji del seje pa je bil namenjen obravnavi letnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOC. Iz poročil je razvidno, da zavodi dobro poslujejo, svetniki pa so ob seznanitvi s poročili tudi odločali o presežkih odhodkov nad prihodki, ki so jih pri poslovanju ustvarili zavodi. Mestni svet je potrdil tudi nov odlok o Zdravstvenem domu Celje, svetniki so se seznanili še s poročilom o delovanju Policijske uprave Celje v minulem letu in potrdili spremembo cen vrtčevskih programov in storitve pomoči na domu.

Nov odlok o Zdravstvenem domu Celje

Mestni svet je v prvi obravnavi sprejel nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Celje. Poleg Mestne občine Celje bodo zdaj soustanoviteljice zavoda tudi občine Štore, Dobrna in Vojnik, nov odlok pa usklajuje delovanje zavoda z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ureja razmerja med ustanoviteljicami in zavodom ter temelje organizacije, dejavnosti in financiranja. Namen odloka je omogočiti občinam soustanoviteljicam, kjer že delujejo zdravstvene postaje, da prejmejo sredstva za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS. Odlok bo sprejet, ko ga bodo potrdili občinski sveti preostalih treh občin.

Letna poročila javnih zavodov

Osrednji del današnje seje mestnega sveta so predstavljale predstavitve letnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje. Svetniki so prisluhnili predstavitvi delovanja in finančnega poslovanja javnih zavodov v minulem letu ter načrtom za leto 2024. Najprej so bila na dnevnem redu poročila javnih vrtcev (Anice Černejeve, Tončke Čečeve, Zarja), osnovnih šol (I. II. III. in IV. osnovne šole, ter osnovnih šol Hudinja, Frana Kranjca, Lava, Ljubečna, Frana Roša in Glazija) in Glasbene šole Celje. Sledila so še poročila drugih javnih zavodov, Ljudske univerze Celje, Desetke Celje, Celjskega mladinskega centra, Regijskega študijskega središča Celje, Tehnoparka Celje, Zavoda Celeia Celje, Osrednje knjižnice Celje, Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje, Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Socia Celje, Zdravstvenega doma Celje, Celjskih lekarn in Poklicne gasilske enote Celje.

Vsi javni zavodi so v minulem letu poslovali pozitivno in ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, ki jih bodo s skupaj s presežki iz prejšnjih let namenili za investicije, investicijsko vzdrževanje, nabavo osnovnih sredstev in opreme ali pa bodo ostali nerazporejeni.

Mestni svet ob obravnavi letnih poročil odloča tudi o soglasju za razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki in je vsem zavodom podelil soglasje k razporeditvi.

Največji presežek iz poslovanja - približno 2 milijona evrov - bo letos za investicije namenil Zdravstveni dom Celje. Sredstva bodo med drugim uporabljena za dokončanje obnove stavbe na Gregorčičevi 5 in za rekonstrukcijo Vile Sonja na Kersnikovi 1.

Število prometnih nesreč podobno kot lani, več kaznivih dejanj

Svetniki so se na današnji seji seznanili tudi s poročilom o delu Policijske postaje Celje v minulem letu. Na področju prometne varnosti so policisti obravnavali podobno število prometnih nesreč kot leto poprej, v nesrečah so umrli trije udeleženci. So pa lani zabeležili večje število kaznivih dejanj, porast znaša 21 odstotkov. Največji delež so predstavljala kazniva dejanja splošne kriminalitete, precej manj pa gospodarske in mladoletniške kriminalitete. Policisti so veliko napora vložili tudi v zagotavljanje ničelne tolerance pri obravnavi nasilja v družini in pomoči žrtvam kaznivih dejanj.

Nove cene programov javnih vrtcev v MOC

Mestni svet je danes sprejel tudi sklep o določitvi novih cen programov javnih vrtcev v Mestni občini Celje, ki bodo začele veljati 1. junija. Državni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določa, da se cene programov usklajujejo enkrat letno, v primeru, da pride med letom do bistvenih sprememb višine posameznih elementov cene, pa tudi prej. Sedanje cene so bile preračunane meseca februarja 2023, uporabljajo pa se od 1. maja 2023. Sprejeti sklep pomeni uskladitev cen programov z višino dejanskih stroškov. S sklepom mestnega sveta bo ekonomska cena programa vrtca za prvo starostno obdobje od 1. junija letos višja za 5,77 odstotka, za drugo starostno obdobje za 0,77 odstotka, za kombinirani oddelek za 2,39 odstotka, za razvojni oddelek pa za 3,22 odstotka.

Za približno 40 staršev, ki so iz naslova dohodkov in premoženja oproščeni plačila vrtca, ne bo sprememb. Prav tako višje cene ne bodo vplivale na starše tistih otrok, katerih oskrbnino iz naslova istočasno vključenih otrok v vrtec financira ministrstvo.

S sklepom mestnega sveta se bodo s 1. junijem nekoliko spremenile tudi cene izvajanja storitve pomoči na domu, ki se bodo povišale za 1,5 oziroma 1,8 evra, med praznikom pa za približno 2 evra. Prispevek za uporabnika se v primerjavi z letom 2023 sicer ne bo spremenil, na račun višje subvencije Mestne občine Celje, ki znaša med 18,18 evra in 26,27 evra. V strukturi cene to predstavlja delež med 68 in 71 odstotki in bistveno presega zakonski prag, ki občinam nalaga zagotoviti vsaj 50 odstotno subvencijo stroška polne cene storitve.

Dom ob Savinji, ki storitev pomoči na domu izvaja od leta 1999 (storitev izvaja 34 redno zaposlenih oskrbovalk), je s skladno zakonodajo pripravil predlog novih cen storitev.

Potrjene ugotovitve javne koristi na območju urejanja cest

Svetniki so sprejeli tudi tri sklepe, ki ugotavljajo javno korist na zemljiščih na območjih gradnje cest, ureditve ulic ipd. Sklepi so podlaga za začetek postopkov razlastitve, v primeru, da sporazumna pridobitev lastninske pravice ne bo mogoča in da bi načrtovane cestne projekte lahko izvedli v javnem interesu. Gre za ureditev mešane površine za pešce in kolesarje ob lokalni cesti na Ostrožnem, rekonstrukcijo ulice Heroja Šarha v Medlogu in ureditev pločnika ob Cesti na Grad.

Mestni svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v MOC, ki določajo nove cene parkiranja v parkirnih hišah Celeiapark in Kocbekova.

Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda KSSENA

V sklopu kadrovskih zadev je mestni svet izglasoval soglasje k imenovanju Boštjana Krajnca za direktorja Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) s štiriletnim mandatom. Na razpis je prispela samo vloga dosedanjega direktorja. Mestna občina Celje kot soustanoviteljica zavoda mora podati soglasje k imenovanju. Mestni svet pa je potrdil tudi program poslovnega in programskega razvoja ter vizijo zavoda.