O-STA

Objavljena stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN

Celje, 31. maj 2024 - Občinski prostorski načrt je izjemno pomemben prostorski in strateški dokument za našo lokalno skupnost. Omogočil bo urejeno prostorsko in zemljiško politiko, ki sta osnovi za kontinuirano kakovosten prostorski razvoj mesta in celotne občine. Konec prejšnjega in v začetku tega leta je potekala javna razgrnitev OPN, v okviru katere smo prejeli več kot 360 pripomb. Izdelovalec OPN Razvojni center Planiranje je vse pripombe temeljito pregledal in se skupaj s strokovno službo Mestne občine Celje do njih tudi opredelil.

Danes smo na spletni strani Mestne občine Celje objavili stališča do vseh prejetih pripomb in predlogov. V času javne razgrnitve so se odpirale različne tematike vezane na posamezne sklope, ki jih obravnava OPN, skupno pa smo v roku prejeli 362 pripomb in jih celovito obravnavali. Naslednja faza sprejemanja OPN je priprava predloga OPN, ki ga bomo v drugi polovici junija posredovali 36 nosilcem urejanja prostora v pridobitev zadnjega mnenja.

Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve ter javnih obravnav dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Mestne občine Celje z dodatkom za varovana območja so objavljena TUKAJ. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve bomo posredovali tudi vsem predlagateljem pripomb.