O-STA

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana in pri zasebnikih v študijskem letu 2024/2025

Študentski dom Ljubljana študentom omogoča kakovostne bivalne pogoje po subvencioniranih nastanitvenih cenah v številnih domovih, ki so razporejeni po celotni slovenski prestolnici, v bližini višješolskih in visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška).

Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana je v okviru razpoložljivih zmogljivosti poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2024/2025.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ .

Študentom je za vse dodatne informacije o navedenem javnem razpisu na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana in je dosegljiva na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

V nadaljevanju izpostavljamo nekaj novosti v razpisu:

  • Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja je mogoče oddati od 1. julija 2024 dalje.

  • Študent lahko odda samo eno prošnjo. Po uspešno oddani prošnji študent na e-naslov, ki ga je navedel v prošnji za bivanje, prejme potrdilo o uspešno oddani prošnji. Če študent potrdila ne prejme, prošnja ni bila uspešno oddana.

  • Elektronsko poslovanje preko portala eVŠ: pisarna za študentske domove bo vročila oziroma posredovala vse dokumente in obvestila v zvezi s pridobitvijo pravice do subvencioniranega bivanja z odložitvijo dokumenta v spletni portal eVŠ. Študenti bodo vse pozive za dopolnitev prošnje za subvencionirano bivanje, sklepe in odločbe dobili z odložitvijo dokumenta v spletni portal eVŠ. Študent ob vročitvi dokumenta prejme informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu v spletni portal eVŠ na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob oddaji vloge za subvencionirano bivanje. Če študent dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Pisarna dokumentov po pošti ne bo več pošiljala.

  • Do subvencioniranega bivanja so upravičeni tudi državljani držav članic Evropske unije oziroma tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

  • Prošnjo za sprejem vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2023/2024 prejemali subvencijo za bivanje na visokošolskem študijskem programu ter so spremenili študijski program z vpisom na višješolski študijski program.

Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki bodo v študijskem letu 2024/2025 vpisani v drug visokošolski študijski program, kot so bili v študijskem letu 2023/2024 (študenti, ki zamenjajo visokošolski študijski program). Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki bodo v študijskem letu 2024/2025 vpisani v drug višješolski študijski program, kot so bili v študijskem letu 2023/2024 (študenti, ki zamenjajo višješolski študijski program).

  • Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti od 1. julija 2024 do 16. avgusta 2024. Študenti, ki prošnje za podaljšanje ne bodo oddali do 16. 8. 2024, s 1. 10. 2024 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje.

  • Pri obravnavi prošnje za sprejem, se oddaljenost od kraja študija točkuje tako, da je število točk enako številu kilometrov. Zbrati je mogoče največ 150 točk.