O-STA

NOVI EKOLOŠKI PROJEKTI LUKE KOPER

Nadzorni svet Luke Koper, d.d. je na svoji 24. seji v torek, 22.4.2008 imenoval novega člana uprave - delavskega direktorja. To je postal mag. Boris Marzi, dosedanji vodja Službe varnosti okolja in zdravja pri delu v Luki Koper,d.d. Mag. Boris Marzi je že več kot 10 let zaposlen v Luki Koper, je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu, kjer je kasneje pridobil tudi magistrski naziv.

Člani nadzornega sveta so na seji potrdili tudi dva ekološka projekta. V prvem primeru gre za so ustanovitev podjetja, ki bo iz zaoljenih ladijskih vod predelovalo kurilno olje. Ladje, ki prihajajo v pristanišče so namreč dolžne predati zaoljene vode, Luka koper pa trenutno, preko pooblaščenega podjetja te odpadke odvaža na uničenje. V primeru omenjenega podjetja bo Luka Koper, na podlagi inovativne tehnologije, te odpadne vode predelovala v kurilno olje, ki bi ga lahko porabila za lastne potrebe oziroma prodala na trgu. Gre za povsem neinvazivno tehnologijo (ločevanje olja in vode), ki ne predvideva izpustov v okolje. Vrednost celotnega projekta je 5,5 MEUR (obstaja možnost finansiranja iz evropskih skladov), Luka Koper pa bo vstopila z vložkom 1.370.000 EUR, kar ji zagotavlja 24,9% delež v novo nastalem podjetju Ecoporto Koper d.o.o. Podjetje bo pričelo s proizvodnjo v začetku prihodnjega leta in si bo prihodke zagotovilo iz naslova prevzema zaoljenih vod ter prodaje kurilnega olja. Podjetje bo dosegalo visoko stopnjo donosnosti, kar zagotavlja povratek investiranih sredstev v obdobju štirih let.

Pri drugem projektu pa gre za postavitev fotovoltaične elektrarne z nazivno močjo 2MW. Projekt predvideva postavitev sončnih kolektorjev na strehah skladiščnih površin. Za postavitev takšne elektrarne je potrebno zagotoviti 14.000 m2 površin (na območju celotnega pristanišča je na voljo več kot 200.000 m2 površin), vrednost projekta pa je ocenjena na 11 MEUR. Luka Koper bo v novoustanovljeno podjetje Adia Sole d.o.o. vstopila z vložkom v višini 2.739.000 EUR, kar ji bo zagotovilo 24.9% delež. Projekt bo konkuriral tudi za sredstva iz evropskih skladov. Upoštevajoč subvencije, ki jih država ponuja pri odkupu električne energije proizveden s pomočjo alternativnih virov, bi se investirana sredstva povrnila v obdobju šestih let.

Pri obeh ekoloških projektih velja poudariti, da gre v prvi vrsti za uresničevanje strategije Luke Koper, ki želi postati okolju prijazno oz. t.i. zeleno pristanišče. Po drugi strani pa je pomemben tudi ekonomski vidik, saj postajajo ekološke investicije, zaradi visokih cen energentov, vse bolj pomembne.

KONTAKT

Luka Koper, d.d.

pristaniški in logistični sistem

Sebastjan Šik

Vodja službe za odnose z javnostmi / PR Director

Vojkovo nabrežje 38

SI - 6501 Koper

Tel: +386 5 66 56 900

Fax: +386 5 63 95 020

Mobi: +386 51 353 666

SI - 6501 Koper,

Slovenija

www.luka-kp.si