O-STA

Pošta Slovenije in policija skupaj proti ropom pošt

Pošta Slovenije krepi varovanje objektov in zaposlenih

MARIBOR, 14. april 2010 - Pošta Slovenije beleži naraščajoč trend števila ropov poštnih poslovalnic. Za preprečevanje kriminalnih deliktov družba krepi varovanje ljudi in premoženja ter sodelovanje s policijo. Rop pošte v Malečniku že preiskan.

Na področju korporativne varnosti in nadzora Pošta Slovenije posebno pozornost posveča korporativni varnostni politiki, ki prispeva k temu, da se zmanjšuje obseg tveganj za nastanek škodnih dogodkov in kriminalnih dejanj tretjih oseb, hkrati pa družba vodi aktivno politiko nudenja podpore žrtvam kriminalnih deliktov. Kljub poslovanju z denarnimi sredstvi, veliki geografski razpršenosti pošt, kompleksnim logističnim sistemom in velikemu številu pismonoš zgodovinski pregled statističnih podatkov kriminalne ogroženosti ne dokazuje odklonov od preliminarnih ocen ogroženosti oziroma potrjuje pravilnost in smotrnost vpeljanih varnostnih protokolov in načina ter obsega mehansko-tehničnega in fizičnega varovanja. Med kriminalnimi dejanji proti Pošti Slovenije najbolj izstopajo ropi in roparske tatvine ter vlomi in poškodovanja tujih stvari, torej delikti, ki povzročajo materialno škodo in psihosocialno obremenjujejo oziroma ogrožajo tako zaposlene kot uporabnike poštnih storitev. Čeprav je bilo število kriminalnih deliktov zoper Pošto Slovenije v preteklosti relativno stabilno, pa, žal, v zadnjem obdobju prihaja do naraščanja trenda kaznivih dejanj. Iz statističnih podatkov Sektorja za korporativno varnost in nadzor Pošte Slovenije je razvidno, da je bilo v obdobju od 2004 do 2009 na letnem nivoju izvršenih od pet do devet ropov pošt, v letu 2010 pa je bilo v obdobju zgolj treh mesecev izvršenih že devet ropov pošt in poskus ropa.

"Analiza nedavnih kriminalnih deliktov, storjenih zoper Pošto Slovenije, je pokazala, da internih razlogov za nenaden vzpon števila kaznivih dejanj ni. Konkretnih razlogov za naraščajoči trend ne moremo natančno definirati, sklepamo pa lahko, da je k temu prispevalo zlasti trenutno stanje gospodarskega okolja," je na današnji skupni novinarski konferenci Pošte Slovenije in Generalne policijske uprave dejal direktor Sektorja za korporativno varnost in nadzor Pošte Slovenije Boris Novak.

Čeprav je višina odtujene gotovine pri posameznih ropih relativno nizka, hkrati pa tudi ni povzročena velika dodatna gmotna škoda, naraščajoči trend števila kaznivih dejanj družbo skrbi, še zlasti, ker so pri omenjenih deliktih potencialno ogroženi tako zaposleni kot tudi uporabniki poštnih storitev.

"Naši objekti so tako mehansko kot tehnično varovani, hkrati pa ključne objekte varujemo tudi fizično. Seveda je prioriteta varnost zaposlenih in uporabnikov. Zaradi tega so naši napori prvenstveno usmerjeni v zagotavljanje njihove varnosti. Na Pošti že sedaj izvajamo vse potrebne oblike varovanja in dobro sodelujemo tako z zasebnimi družbami za varovanje kot tudi s policijo, hkrati pa bomo to sodelovanje še intenzivirali. Tako smo že okrepili ustrezno sodelovanje z Generalno policijsko upravo, predvsem s predstavniki Uprave kriminalistične policije kakor tudi s predstavniki regionalnih policijskih uprav pri izmenjavi podatkov o okoliščinah storitve ropov in pri načrtovanju možnih ukrepov za preprečevanje ropov pošt," dodaja direktor Sektorja za korporativno varnost in nadzor Pošte Slovenije Boris Novak.

Ob omenjenih ukrepih je Pošta Slovenije sprejela tudi druge poostrene varnostne ukrepe, med katere sodijo dodatno fizično varovanje posameznih pošt ob določenih dnevih glede na podano oceno ogroženosti, varnostniki družb za zasebno varovanje, s katerimi ima Pošta Slovenije sklenjene pogodbe, izvajajo pogostejše in nepričakovane nadzore pošt, nekatere pošte so dodatno opremljene s sistemom video nadzora, zaposleni so dodatno opozorjeni na dosledno upoštevanje varnostnih navodil, katerih cilj je zagotavljanje lastne varnosti ter identifikacija sumljivih oseb (potencialnih storilcev kaznivih dejanj) in posledično zagotovitev intervencije družb za zasebno varovanje in pristojne policijske enote. Ob navedenih aktivnostih pa lahko kot bistven, najprimernejši in najučinkovitejši ukrep navedemo nakup sistema, ki bo uničil gotovino v primeru poskusa nepooblaščene oziroma protipravne odtujitve. Tako bo seveda odpadel tudi bistven motiv za izvršitev kaznivega dejanja ropa oziroma tatvine.

Rast števila kaznivih dejanj, zlasti oboroženih ropov, izpostavlja tudi Policija, ki na eni strani krepi preventivne oblike preprečevanja kaznivih dejanj, hkrati pa na področju ropov pošt le - te uspešno preiskuje. "Sodelovanje s Pošto Slovenije že tradicionalno poteka dobro, hkrati pa ga v zadnjem obdobju krepimo. Vseh ropov se ne da preprečiti, v okviru kriminalističnih preiskav pa bomo storili vse, da bodo ropi preiskani. Enega od zadnjih tovrstnih ropov smo tako že uspešno preiskali in tudi odkrili storilce tega kaznivega dejanja, intenzivno pa preiskujemo tudi ostale primere," pa je dejal vodja Sektorja za splošno kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Vilko Širca.

Pošta Slovenije ob aktivnostih preprečevanja kaznivih dejanj vodi tudi aktivno politiko nudenja pomoči žrtvam tovrstnih kaznivih dejanj. Varnost in osebna nedotakljivost zaposlenih in uporabnikov poštnih storitev sta tako ključni determinanti in vodilo politike korporativne varnosti, zato je vsem žrtvam kriminalnih deliktov na voljo psihosocialna pomoč oziroma pomoč psihologa ter druge oblike interne pomoči. Hkrati je za zmanjšanje varnostnih tveganj pomemben tudi samozaščitni element; usposabljanje zaposlenih na področju zagotavljanja varnosti, zlasti osebne, šele nato premoženja, redno informiranje o oblikah samozaščite in varnostnih omejitvah poslovanja z gotovino in vrednostnimi pošiljkami ipd. Posledično torej ljudi ne izpostavljamo dodatnemu tveganju s poskusi preprečitve ropa, ampak krepimo njihovo varnost.

Sistem korporativne varnosti in upravljanje z varnostnimi tveganji tako Pošti Slovenije zagotavlja učinkovit in stroškovno ustrezen varnostni sistem, ki v največji možni meri deluje preventivno v smislu eliminacije potencialnih virov ogrožanj, hkrati pa daje absolutno prioriteto varnosti zaposlenih in uporabnikov poštnih storitev.

Pošta Slovenije
Služba za odnose z javnostmi