O-STA

Ženske in tobak - Vpliv kajenja in trženja tobačnih izdelkov na ženske

Ljubljana, 28. maja 2010 - Svetovni dan brez tobaka, ki ga obeležujemo že od leta 1987, je letos posvečen ženskam. Raziskave namreč kažejo, da se v svetu delež žensk, ki kadijo, povečuje, medtem ko so deleži kadilcev med moškimi že dosegli največje vrednosti in marsikje, tudi v Sloveniji, že upadajo.

Za tobačno industrijo predstavljajo ženske in dekleta eno največjih tržnih priložnosti. Zato ob svetovnem dnevu brez tobaka Svetovna zdravstvena organizacija opozarja ne le na vpliv kajenja na zdravje žensk, temveč tudi na vpliv marketinških prijemov tobačne industrije in na potrebo po obsežni prepovedi vseh vrst oglaševanja in promocije tobačnih izdelkov ter sponzorstev. "Letos je pozornost usmerjena prvenstveno na ženske, a naš cilj je, da enakovredno informiramo in zaščitimo oba spola, obenem pa prepoznamo za spol specifične vidike marketinga tobačnih izdelkov in jih vnesemo v preventivne programe in politike na tem področju," je povedala Helena Koprivnikar z Inštituta za varovanje zdravja RS.

V Sloveniji kadi manj žensk kot moških; delež kadilcev že dlje časa pada, medtem ko se delež kadilk ne spreminja bistveno

V Sloveniji med prebivalci, starimi 15 let in več, kadi manj žensk kot moških, in sicer nekaj manj kot 22 % žensk in nekaj več kot 28 % moških (raziskava EHIS, 2007). Delež kadilcev med moškimi že dlje časa pada, medtem ko pri deležu kadilk pri nas v zadnjih letih ne beležimo večjih sprememb - torej tudi ne pomembnega porasta, ki je opazen na svetovni ravni. Po podatkih raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) iz leta 2006 pri nas tudi med 15-letniki kadi manj deklet kot fantov, vsaj enkrat na teden ali pogosteje kadi nekaj več kot 16 % petnajstletnic in nekaj manj kot 20 % petnajstletnikov. V številnih evropskih državah pa že kadi več mladostnic kot mladostnikov.

Pomembna je ozaveščenost o škodljivosti kajenja

Prav mladostnice in mladostniki so za tobačno industrijo še posebej pomembna ciljna skupina, saj se kadilske navade praviloma vzpostavijo do 19. leta starosti. Odrasli redni kadilci so kar v 80 % do 90 % razvili kadilske navade in zasvojenost ravno v tem obdobju. Mladostnik oziroma mladostnica bosta tudi lojalna kupca, saj kadilci znamko tobačnega izdelka le redko menjajo. "Zato si proizvajalci tobačnih izdelkov prizadevajo, da bi dobili čim večji tržni delež v tej starostni skupini," je povedala Helena Koprivnikar in dodala: "Prepovedim na področju kajenja se tobačna industrija hitro prilagaja in razvija nove tržne prijeme. Ozaveščenost o škodljivosti kajenja in delovanju tobačne industrije je pomembna za informirano in odgovorno odločanje o tobaku in oblikovanje odnosa in stališč. Je pa seveda to le eden od učinkovitih ukrepov nadzora nad tobakom, s katerimi smo uspešnejši, če jih izvajamo v kombinaciji in če ukrepi vključujejo popolne, ne delnih prepovedi."

###

Dodatne informacije:
Urška Kaloper

Tel.: 01/2441 479

E-pošta: urska.kaloper@ivz-rs.si