O-STA

Kako do vsebin zdravja v šolskem kurikulumu?

Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) s konzorcijskimi partnerji OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Janka Kersnika Brdo in OŠ Prežihovega Voranca Maribor 8. junija 2010 na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 1, Ljubljana, prireja zaključno konferenco, na kateri bo predstavljen model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli (projekt je nastajal med letoma 2008 in 2010).

Na konferenco so vabljeni predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za kulturo, Zavoda za šolstvo, Urada za razvoj šolstva, Zavodov za zdravstveno varstvo, šole, mediji in druga strokovna zainteresirana javnost.

Model Zdrav življenjski slog predstavlja predlog vključevanja vsebin zdravja v šolski kurikulum za učence od 1. do 9. razreda. Pri predstavitvi posameznih vsebinskih področij bodo predstavljene smernice in primeri učnih ur za posamezna področja: duševno zdravje, alkohol/tobak, prehrana, gibanje.

V okviru konference pripravljamo dva sklopa:

- 1. del (9h-12.30h): Predstavitev modela zdrav življenjski slog v OŠ (razvoj programa, vsebine prehrane, gibanja, duševnega zdravja, alkohola in tobaka, dogajanje na konzorcijskih šolah, razvoj in evalvacija pilotskih ur, priročnik za učitelje, internetna stran ...)

- 2. del (13h-15h): okrogla miza Kako do vsebin zdravja v šolskem kurikulumu? (namenjena bo odločevalcem in drugim strokovnjakom, ki lahko vplivajo, da se vsebine zdravja vključijo v šolski kurikulum na sistemski ravni).

Konference se bo aktivno udeležila tudi strokovna sodelavka koordinacije Evropske mreže zdravih šol Anne Lee, ki ima bogate izkušnje s procesom vključevanja vsebin zdravja v šolski kurikulum in celostnim pristopom k promociji zdravja v šolskem okolju, saj je vrsto let delala v mreži zdravih šol v Wellsu.

Model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli

Kontakt: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, Ljubljana

Konzorcijski partnerji: OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Janka Kernika Brdo, OŠ Prežihovega Voranca Maribor

Namen in cilji projekta:

Vsem osnovnošolcem v Sloveniji želimo zagotoviti enotne informacije in znanje v zvezi z zdravjem in zdravim načinom življenja, in to na sistematičen način, zato smo se na Inštitutu za varovanje zdravja RS leta 2008 prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in šport (v okviru Evropskih socialnih skladov za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc) in začeli razvijati Model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli.

Osnovni namen programa je razviti model, ki bo vključil vsebine zdravega življenjskega sloga s področja duševnega zdravja, (zlo)rabe alkohola in tobaka, prehrane ter gibanja v osnovni šoli za vse učence od 1. do 9. razreda. Vsebine smo želeli tudi medpredmetno in kroskurikularno povezati in jim najti mesto v rednem učnem načrtu.

Cilji programa so povečati znanje otrok in mladostnikov, vplivati na njihova stališča in spodbujati zdravo izbiro na omenjenih področjih, ki sodijo med glavne določevalce zdravega življenjskega sloga. Izdelane bodo modelne ure, s katerimi želimo okrepiti že obstoječe vsebine in jih dodati pri tistih predmetih, ki jih še ne obsegajo.

Pričakovani rezultati:

S pomočjo aktivnih sodelovalnih metod učenja in poučevanja bi radi učencem omogočili pogoje za razvijanje socialnih veščin in razčiščevanje stališč o izbiri vedenja, povezanega z zdravim načinom življenja. Projekt obravnava prav dejavnike, na katere se da vplivati in so povezani z življenjskim slogom posameznika.

Strokovnjaki z Inštituta za varovanje zdravja RS in pridruženih konzorcijskih šol so pregledali učne načrte po predmetih, vsebinah in triadah ter ugotovili možnosti vključevanja vsebin zdravja v šolski učni načrt. Skupaj so izdelali pilotske ure, jih preizkusili in evalvirali med učenci, končni izdelek pa bo uporaben priročnik za učitelje z množico idej in didaktičnih gradiv. Priročnik ter druga gradiva s področja promocije zdravja v šolskem okolju bodo dostopna na internetni strani, ki bo v pomoč učiteljem pri njihovem pedagoškem delu. Izkušnje, ki smo jih na Inštitutu za varovanje zdravja RS pridobivali z dolgoletnim vodenjem projekta Slovenska mreža zdravih šol ter z oblikovanjem drugih preventivnih programov s področja promocije zdravja v šolskem okolju, pa bomo zbrali v smernicah za vključevanje zdravja v šolski učni načrt.

Dodana vrednost projekta: Predpostavljamo, da bomo s celostnim modelom zdravega življenjskega sloga prispevali tudi k večji učni uspešnosti in zmožnosti sodelovanja pri učnem procesu pri učencih ter izboljšali komunikacijo med vsemi tremi vključenimi skupinami - učitelji, učenci in starši.

Z vključevanjem omenjenih vsebin v kurikulum smo želeli vplivati na oblikovanje zdravih navad pri otrocih in mladostnikih in s tem dolgoročno na zmanjševanje bolezni in težav v odrasli dobi, ki so preprečljive ter povezane z življenjskim slogom posameznika.

Dodatne informacije:

Urska Kaloper, Odnosi z javnostmi

Institut za varovanje zdravja RS

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 2441 479