O-STA

Pošta Slovenije z novo paketno pretovorno pošto v Kopru

Pošta Slovenije nadaljuje z izvajanjem razvojne strategije

Koper, 7. julij 2010 - Pošta Slovenije je v Kopru odprla novo, že drugo paketno pretovorno pošto v Sloveniji. Odprtje druge tovrstne paketno pretovorne pošte v manj kot enem letu dokazuje razvojno naravnanost družbe, ki se vkljub gospodarski krizi ne zmanjšuje. Na temelju logistične študije se je Pošta Slovenije odločila za gradnjo šestih tovrstnih regijskih centrov, ki bodo pomembno razbremenili oba poštna logistična centra, kjer danes poteka predelava poštnih pošiljk za vso Slovenijo. Prva paketno pretovorna pošta je bila odprta oktobra lani v Šenčurju pri Kranju.

Dosedanja logistika Pošte Slovenije je temeljila na enoviti organizaciji pisemske in paketne logistike, pri čemer še vedno večina koncentracije in disperzije pošiljk poteka prek obeh poštnih logističnih centrov v Ljubljani in Mariboru. Zaradi hitre rasti paketov je bilo treba reorganizirati proces dela in povečati kapacitete ter delno ločiti logistiko na pisemsko in paketno. Zlasti paketne pošiljke predstavljajo zaradi volumskega obsega pritisk na omejene kapacitete Pošte Slovenije (skladiščenje in vozila), kar pomeni, da je bila reorganizacija nujna, še zlasti, ker se podoben trend zaradi spremenjenih nakupovalnih navad in rasti kataloške ter spletne prodaje pričakuje tudi v prihodnje.

Pošta Slovenije tako v okviru strategije dolgoročnega razvoja do leta 2015 nadaljuje z aktivnostmi za prenovo paketne logistike in širitve dejavnosti v smeri zagotavljanja celovitih logističnih storitev, kar vključuje tudi skladiščenje, pretovarjanje in komisioniranje blaga ter transport tako za male kot tudi za velike kosovne pošiljke. Pri tem je upoštevala izkušnje in logistične modele štirih tujih poštnih operaterjev ter ugotovila, da je stična točka vseh modelov večnivojska platforma za distribucijo in predelavo paketov, ki deloma ali v celoti ločuje pisemsko in paketno logistiko ter temelji na treh nivojih: poštni logistični center, paketno pretovorna pošta in poštna enota oziroma pošta, kar omogoča tudi visoko stopnjo avtomatizacije predelave pošiljk, vključno z ustrezno informacijsko podporo za spremljanje in sledljivost paketov.

Paketno pretovorne pošte prevzemajo funkcijo koncentracije in disperzije za področje lastne regije in odpravljajo oz. bodo odpravljale v ostale pretovorne pošte samo pakete, ki ne spadajo v njihovo regijo. Reorganizacijo paketne logistike z vzpostavitvijo vseh paketnih pretovornih pošt namerava Pošta Slovenije izpeljati v dveh fazah v roku dveh let, dosedanja ustanovitev dveh tovrstnih paketno pretovornih pošt pa dokazuje izpolnjevanje zastavljenih načrtov.

Prostori paketno pretovorne pošte v Kopru se nahajajo v objektu pošte 6104 Koper na Kolodvorski cesti 6, ki so bili v preteklosti že prostori Poštnega centra Koper. Objekt leži v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje ter nakupovalnih centrov, kar zmanjšuje logistične obremenitve okolja, hkrati pa obstoječa infrastruktura zagotavlja nemoten dostop. Prenovljeni prostori so po adaptaciji namenjeni sprejemu, usmerjanju, odpravi, dostavi in posredovanju paketnih pošiljk in so povezani z obstoječim prostorom pošte 6104 Koper. Z adaptacijo prostorov je paketni pretovorni pošti namenjenih 675 m2 delovnih površin s potrebno tehnološko opremo v pritličju in 475 m2 skladiščnih in manipulativnih prostorov v prvem nadstropju. Paketno pretovorna pošta je opremljena s krožnim transportnim trakom za usmerjanje paketov, sprejemno-odpravnima trakovoma in s tremi računalniško podprtimi delovnimi mesti za sprejem paketov. Omenjene tehnološke rešitve pospešujejo sprejem in dostavo paketov, hkrati pa zaradi zmanjšanja števila opravil tudi razbremenjujejo zaposlene.

"Pošta Slovenije aktivno spremlja in sooblikuje razvoj poštnih tehnologij in prav dinamika v logističnih procesih pomeni pomembno konkurenčno prednost, še zlasti v času gospodarske krize. Z današnjim odprtjem paketno pretovorne pošte v Kopru uresničujemo našo razvojno strategijo, ki bo pomembno vplivala na razvoj naše družbe po skorajšnjem popolnem odprtju trga poštnih storitev," je ob odprtju dejal namestnik generalnega direktorja mag. Igor Marinič.