O-STA

Mercatorjevi delničarji izglasovali vse predlagane sklepe

Ljubljana, 13.7.2010 - Na svoji 16. redni skupščini so delničarji družbe Poslovni sistem Mercator, d,d, sprejeli sklep, da se število članov nadzornega sveta poveča še za štiri člane na dvanajst članov. Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, so za mandatno obdobje štirih let izvolili Matjaža Kovačiča in Mira Medveška. Potrdili so tudi predlog za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,20 EUR na navadno delnico. Do izplačila izglasovanih dividend bodo torej upravičeni še vsi, ki bodo delnice na borzi kupili najkasneje 14.7.2010.

Na skupščini so delničarji sprejeli tudi sklepe na predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička in izplačilu dividend, sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2009, sklep, da se za revizorja družbe za leto 2010 imenuje KPMG Slovenija in sklep, da skupščina družbi izda pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Dividende se bodo izplačale v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi na dan 16.7.2010.

Na skupščini delničarjev so izglasovali tudi spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih popravkov.

Javna objava sklepov 16. skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d,d, je na http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc_id=41827