O-STA

Upravljanje trajnostnega razvoja - nov inovativni izobraževalni program

Koper, 9. september 2010 - Na Univerzi na Primorskem z novim magistrskim študijskim programom Upravljanje trajnostnega razvoja med prvimi v Sloveniji uspešno sooblikujejo izzive v razvoju znanja ekonomije in razvojnem potencialu ter tako poudarjajo tri dimenzije uravnoteženega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko, ki se med seboj ne smejo omejevati, ampak krepiti. Predavali bodo strokovnjaki iz treh različnih področij: managementa in ekonomije, humanistike ter zdravstva.

Trajnostni razvoj pomeni učinkovito izrabo razpoložljivih virov in dobrin, kar pomeni, da spodbuja večjo učinkovitost organizacij in s tem zmanjševanje stroškov poslovanja. Obenem spodbuja inovativnost v iskanju in oblikovanju novih poslovnih modelov, izdelkov, storitev ali procesov. Posredno lahko trajnostna naravnanost povečuje pozitivno diferenciacijo organizacije ter izboljšuje podobo podjetja in njegovih blagovnih znamk v javnosti.

Razumevanje zasnove trajnostnega razvoja in njegovo uveljavljanje v vsakdanji praksi je tesno povezano z razumevanjem razmerja med družbo, ekonomijo in naravnim okoljem. Zato so se na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem odločili za razvoj magistrskega študijskega programa Upravljanje trajnostnega razvoja, ki ga prvič razpisujejo v študijskem letu 2010/2011. Program so zaradi širine obravnavanega področja zasnovali kot interdisciplinarni in ga bodo izvajali skupaj še z dvema članicama primorske univerze, Fakulteto za humanistične študije Koper in Visoko šolo za zdravstvo Izola. Izhodiščna ideja programa je premislek, da se tri dimenzije uravnoteženega razvoja - ekonomska, socialna in okoljska, med seboj ne omejujejo, ampak krepijo. To pa zahteva iskanje, sooblikovanje in uvajanje novih ustvarjalnih razrešitev na področju tehnologije, organiziranosti, vodenja ljudi, ravnanja z naravnimi viri, prostorom ter zdravjem. Verjamemo, da so tovrstna znanja in veščine ključne za uspeh v družbeno-poslovnem okolju, kjer ekonomska uspešnost pomeni tudi sposobnost prevzemanja odgovornosti do širše družbe in prihodnjih rodov. Razvoj študijskega programa je sofinancirala Luka Koper, d. d., podprli pa so ga je tudi v drugih lokalnih okoljih. Z novim študijskim programom bodo uspešno soustvarjali priložnosti za osvajanje in odkrivanje novih družbeno-ekonomskih znanj, ki podjetjem in drugim organizacijam ponujajo priložnost za dosego celovitejšega razvoja.

Na tem področju se poleg direktorjev in članov uprav, ki jim je ta način razmišljanja in delovanja vedno bližji, izobražujejo še različni svetovalci, tržniki, managerji nabavnih verig, turistični delavci, snovalci politik povezanih z naravnim okoljem in zdravjem, predstavniki nevladnih in nepridobitnih organizacij, podjetniki s področja zelene tehnologije in nasploh vsi, ki verjamejo, da je prihodnost vseh nas odvisna od tega ali bomo znali in zmogli preseči omejenost izključujočega vidika ekonomske rasti s sobivanjem z naravo in drug ob drugem ne glede na spol, raso in materialno premoženje ... Vse, ki zanima kreiranje prihodnosti v tej smeri, vabijo k vpisu. Značilnost novega študijskega programa je prepletanje znanj in veščin, pogledov ter raziskovalnih pristopov različnih disciplin in prav po tem se ta bistveno razlikuje od drugih študijskih programov s podobno vsebino. Študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja je usmerjen v izobraževanje in usposabljanje študentov za kritično razmišljanje ter analitično razreševanje zahtevnejših interdisciplinarnih problemov, povezanih s trajnostnim razvojem.

Ob koncu so za kandidate, ki so že zaposleni in bi se želeli vpisati v magistrski študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja, izpostavili še to, da se je mogoče poleg izrednega študija, vpisati tudi v redni študij. Ta poteka v popoldanskem času in je brezplačen za vse, ki še nimajo univerzitetne izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma 7. ravni izobrazbe. Vsi tisti, ki pa že imajo navedeno raven izobrazbe z ustreznega področja, pa se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik izrednega študija.

Fakulteta za management Koper