O-STA

V prvih devetih mesecih leta 2010 Skupina Mercator raste in posluje stabilno ter uspešno uresničuje razvojne načrte

Ljubljana, 10.11. 2010 - Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih leta 2010 ustvarila 2.039 milijonov EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na enako obdobje lani pomeni 4,9-odstotno rast ob upoštevanju stalnih tečajev, ob upoštevanju dejanskih tečajev pa predstavlja 3,7-odstotno rast. Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih leta 2010 realizirala 28 mio EUR čistega dobička.

Prihodki iz prodaje blaga so se v tujini ob upoštevanju stalnih tečajev povečali za 23,2 % oziroma ob dejanskih tečajih 19,5 %, kar je predvsem odraz prevzema trgovske dejavnosti družbe Getro na Hrvaškem ter Skupine Panto v Črni Gori, negativno pa je na rast prihodkov vplivala depreciacija srbskega dinarja (povprečni tečaj RSD napram evru se je v obdobju 1-9 2010 povišal za 10,4 %). V Sloveniji so se prihodki iz prodaje blaga znižali za 2,3 %, kar je predvsem posledica zmanjšanja prodaje tekstilnih izdelkov.

Nadaljevanje aktivnosti strateškega povezovanja v regiji JV Evrope

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih leta 2010 investirala v razvoj maloprodajne mreže in strateško povezovanje skupaj 65 mio EUR. Februarja 2010 je skupina prevzela trgovsko dejavnost družbe Getro na Hrvaškem ter postala drugi trgovec z izdelki vsakdanje rabe na tem trgu. Julija 2010 je skupina prevzela trgovsko dejavnost družb Pantomarket, d.o.o., in Plus Commerce, d.o.o., na trgu Črne gore. Avgusta 2010 pa sta družbi Mercator-S, d.o.o., in Coka, d.o.o., podpisali pogodbo o strateški povezavi, na podlagi katere bo skupina na trgu Srbije v dolgoročni poslovni najem in podnajem dobila 22 trgovskih objektov Skupine Coka v Podonavski regiji, kar bo utrdilo položaj Mercatorja kot drugega največjega trgovca na srbskem trgu. Dogovor o strateški povezavi bo stopil v veljavo po pridobitvi soglasja s strani srbske Agencije za varstvo konkurence.

Stabilno ustvarjanje denarnih tokov predstavlja visoko finančno moč skupine

V prvih devetih mesecih leta 2010 je Skupina Mercator ustvarila 156 milijonov evrov denarnih tokov iz poslovanja pred najemninami (EBITDAR), kar predstavlja 11,6-odstotno rast ob stalnih tečajih oziroma 10,3-odstotno rast ob upoštevanju dejanskih tečajev. Denarni tokovi iz poslovanja Skupine Mercator (EBITDA) pa so bili realizirani v višini 130 milijonov evrov, kar predstavlja 7,4-odstotno rast ob stalnih tečajih oziroma 6,5-odstotno rast ob upoštevanju dejanskih tečajev.

Mercator med največjimi zaposlovalci v regiji JV Evrope

V Skupini Mercator je bilo dne 30.9.2010 23.256 zaposlenih, od teh 46,3 % zunaj Slovenije. Največje povečanje se v prvih devetih mesecih leta 2010 nanaša na prevzem trgovske dejavnosti družbe Getro, d.d., na Hrvaškem in družb Pantomarket, d.o.o., in Plus Commerce, d.o.o., na trgu Črne gore.