O-STA

Skupina Mercator bo po oceni letos realizirala za 2,8 mlrd EUR čistih prihodkov iz prodaje

Čisti prihodki Skupine Mercator bodo v letu 2010 na podlagi ocene dosegli 2,78 mlrd EUR, kar pomeni 5,2 % rast glede na leto 2009.

Skupina Mercator je največji trgovec z izdelki vsakdanje potrošnje v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. Trenutno deluje na 7 trgih, pri čemer je:

· največji trgovec z izdelki vsakdanje potrošnje na trgu Slovenije in Črne Gore,

· drugi največji trgovec na trgu Srbije in Hrvaške ter

· tretji največji trgovec na trgu BIH.

Na trga Albanije in Bolgarije je Mercator vstopil šele v letu 2009, v prihodnjih 2-3 letih pa v skladu z začrtanimi strateškimi usmeritvami namerava vstopiti še na trg Makedonije in Kosova.

Skupina Mercator na pri svojem poslovanju uporablja več blagovnih znamk: blagovno znamko "Mercator" na vseh trgih, blagovno znamko "Roda" na trgih Srbije, Črne Gore in Bolgarije, ter blagovno znamko "Getro" za zdaj na hrvaškem trgu.

V Skupini Mercator je bilo na dan 30.09.2010 skupaj s franšizami 1.494 trgovin v 7 državah. Pretežni del prihodkov Skupina ustvari s prodajo izdelkov vsakdanje potrošnje, sicer pa med njene dejavnosti sodi tudi prodaja tehničnih, tekstilnih in športnih izdelkov. Skupina Mercator je namreč tudi drugi največji tehnični in drugi največji športni trgovec v regiji.

Skupina Mercator rast prihodkov dosega tako z organsko kot tudi eksterno rastjo. Letos je izvedla že tri strateške povezave in sicer s hrvaškim trgovcem Getro, s črnogorskim trgovcem Panto Group in s srbskim trgovcem Coka.

Visoka finančna trdnost in močan razvojni potencial, ki izvira iz rastočih ustvarjenih denarnih tokov, skupini omogočata obsežne investicije tudi v letih težkih gospodarskih okoliščin.

V letošnjem letu bo Mercator po oceni investiral za okoli 120 mn EUR, pretežno v razvoj maloprodajne mreže. Čisti dobiček skupine bo po oceni znašal ca. 30 mn EUR.

Več podatkov o poslovanju Skupine Mercator za obdobje I-IX 2010 na http://www.mercator.si/si/vlagatelji/informacije-poslovanje/porocila-o-poslovanju/

Svetovalna družba A. T. Kearney, ki je analizirala poslovanje podjetij v državah JV Evrope, je v svojih lestvicah v začetku novembra 2010 po zbrani bruto premiji razvrstila tudi trgovska podjetja; največje trgovsko podjetje v JV Evropi je PS Mercator, drugi največji je hrvaški Konzum, tretji pa romunski Metro Cash & Carry.