O-STA

Študijski programi managementa za trajnostni razvoj celotne družbe

Koper, 8. februarja 2011 - Študijski programi Fakultete za management Univerze na Primorskem so namenjeni vsem, ki se želijo usposobiti na širšem področju managementa, kar vključuje poleg ekonomskih in poslovnih ved, tudi pravne, organizacijske in vedenjske vede. Diplomanti bodo usposobljeni za strokovno in vodstveno delo v različnih pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Študij zagotavlja doseganje kritičnosti in odgovornosti, iniciativnosti in samostojnosti pri odločanju ter izvajanju in vodenju zahtevnejšega dela, ki prispeva k uspešnosti in razvoju organizacije in družbe kot celote. Konec tedna pa pripravljajo informativne dneve, kjer bodo skupaj s študenti predstavili študijske programe in obštudijsko vzdušje na fakulteti v Kopru, Celju in Škofji Loki.

Fakulteta za management Koper s petnajstletno tradicijo in odličnostjo v poučevanju managementa ponuja aktualne študijske programe, ki vsebinsko sledijo tudi potrebam in zahtevam trga. Visokošolski učitelji v svoje vsebine nenehno vpletajo aktualne teme, študijske programe pa dopolnjujejo in aktualizirajo tako, da jim dodajajo nove študijske smeri in izbirne predmete. In omogočajo tako širino kot globino znanja na posameznih področjih. Za učinkovit, pester in razgiban študij ter čim večjo prilagodljivost individualnim potrebam študentov fakulteta ponuja:

· univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program Management;

· redni in izredni študij v Kopru, Celju in Škofji Loki;

· ugledne predavatelje tudi z bogatimi izkušnjami iz prakse in predavanja strokovnjakov iz gospodarstva;

· študij in delo v manjših skupinah ter projektno delo;

· izvedbo letnika v kvartalih;

· izobraževalno delo dopolnjujejo s študijem v e-obliki (prek interneta);

· vzpostavljen tutorski sistem (pomoč študentom) in karierni center FM;

· mednarodno primerljive študijske programe;

· možnost študija tudi v angleškem jeziku;

· možnost opravljanja prakse v tujini ali del študija na eni izmed 80-ih partnerskih inštitucijah v več kot 20-ih državah sveta;

· v sklopu združenja Alumni FM omogočajo druženje, povezovanje, sodelovanje, izmenjavo mnenj in izkušenj med študenti, diplomanti in drugimi skupinami;

· vzpostavlja in razvija sodelovanje ter povezovanje s poslovnim svetom in širšim okoljem.

· v okviru vseživljenjskega učenja možnost študija modulov ali posameznih predmetov.

Fakulteta za management Koper bo odprla svoja vrata in predstavila študijske programe v Kopru, Celju ali Škofji Loki. Informativni dnevi bodo potekali:

· v petek, 11. 2. 2011 ob 10. in 15. uri, ter

· v soboto, 12. 2. 2011 ob 10. uri

Pripravljajo pa še dodatne informativne dneve v Škofji Loki (25. 2., ob 17h), v Kopru (28. 2., ob 17h) in v Celju (1. 3., ob 17h).

V študijskem letu 2011/2012 bodo na Fakulteti za management Koper poleg omenjenih študijskih programov 1. stopnje izvajali še štiri magistrske študijske programe 2. stopnje: Management, Ekonomija in finance, Pravo za management* in skupni program Upravljanje trajnostnega razvoja (skupaj s Fakulteto za humanistične študije Koper in Visoko šolo za zdravstvo Izola). Ter doktorski študijski program 3. stopnje Management*. Razpis izide konec maja 2011. (*v postopku akreditacije)

Nadaljujejo pa tudi z vsemi aktivnostmi povezanimi z nadaljnjo internacionalizacijo fakultete in kakovostnim delovanjem, kar se kaže tudi v vse večjem zanimanju za mednarodne izmenjave, kar pomeni tudi več izmenjanih izkušenj in bogatitev lokalnega okolja z mednarodnimi študenti. Tako letno v okviru mednarodnih programov gostijo več kot 100 tujih študentov in 20 tujih učiteljev, v tujino pa gre na študentsko oziroma študijsko izmenjavo več kot 40 njihovih študentov in učiteljev.

Več informacij o študiju in študijskih programih je dostopnih na spletni strani fakultete.