O-STA

Do konca tedna še čas za vpis v podiplomske programe

Koper, 8. septembra 2011 - V začetku tedna so bili objavljeni rezultati druge prijave za vpis v dodiplomske študijske programe, tretji prijavni rok pa bo trajal od 1. do 5. oktobra 2011. Do petka, 9. septembra 2011, pa je še čas za vpis v magistrske študijske programe: Management, Ekonomija in finance ter Upravljanje trajnostnega razvoja. Če bodo po zaključenem prijavnem roku še prosta mesta za vpis v posameznih magistrskih študijskih programih, bo možna prijava tudi od 20. septembra do 5. oktobra 2011.

Na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem z več kot 15-letno tradicijo izobražujemo, raziskujemo in svetujemo na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Znanje prenašamo v prakso ter v mednarodno in slovensko raziskovalno javnost, zato organiziramo konference, razprave o aktualnih temah, izdajamo strokovno in znanstveno literaturo ter se vključujemo v dogajanje v lokalnem okolju in tudi zunaj njega. Sodelujemo in povezujemo se tudi v mednarodnem prostoru. Včlanjeni smo v mednarodnih združenjih CEEMAN, ECBE in EUCEN, preko univerze pa še v številnih drugih uglednih mednarodnih združenjih. V svojih profesorskih vrstah pa imamo tudi največkrat citiranega slovenskega avtorja s področja ekonomije (po podatkih SICRIS-a).

Na fakulteti imamo ugledne predavatelje z izkušnjami iz prakse, privlačne in kakovostne študijske programe. Sledimo aktualnim temam in izzivom v poslovnem svetu. Vzpostavljen je tutorski sistem - študentov in učiteljev, ki pomagajo študentom pri premagovanju ovir na začetku študijske poti, pa tudi kasneje pri reševanju splošnih in specifičnih problemov. Vsakemu študentu omogočimo opravljanje dela študija na eni od naših več kot 100-ih partnerskih institucijah v več kot 20-ih državah sveta (tudi v Kanadi). V sklopu združenja Alumni FM pa gostimo strokovnjake iz prakse in pripravljamo številne dogodke. Dobro je razvito e-izobraževanje, ki se je izkazalo odlično v kombinaciji s klasičnimi načini izobraževanja. Slednje cenijo zlasti študenti ob delu, ko si lahko čas prilagodijo glede na druge obveznosti.

Fakulteta za management Koper Univerze na Primorskem objavlja prosta vpisna mesta za vpis v magistrske študijske programe:

· Management (kraj študija: Koper, Celje, Škofja Loka) - interdisciplinarno zasnovan in ponuja najbolj aktualne vsebine ter je usmerjen v poglabljanje temeljnih konceptov in pojmov na področju managementa, kjer imamo že 15-letno tradicijo v poučevanju managementa in najboljše predavatelje z dolgoletnimi izkušnjami

· Ekonomija in finance (kraj študija: Koper, Celje, Škofja Loka) - namenjen izobraževanju vrhunskih strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij. Vsebuje najbolj aktualne vsebine in je mednarodno primerljiv, poudarek je na učinkoviti uporabi teoretičnega znanja v poslovni praksi.

· Upravljanje trajnostnega razvoja* (kraj študija: Koper/Izola) - bo prispeval k boljšemu razumevanju širšega družbenega in naravnega okolja, globalizacijskih procesov in potreb trajnostnega razvoja tako z vidika vrednot družbe kot sodobne t. i. zelene tehnologije, ker danes potrebujemo ustrezno usposobljene ljudi, ki bodo znali upravljati trajnostni razvoj in pri tem upoštevati različne vidike in sestavine razvoja: ekonomskega, okoljskega s prostorskimi in socialnega z razvojnimi komponentami, kar vodi do novih pogledov in metod ravnanja.

Zanimanje kandidatov in posledično število študentov v novih magistrskih študijski programih druge stopnje Fakultete za management Koper se iz leta v leto povečuje. Za vpis v navedene magistrske študijske programe se odločajo diplomanti z raznovrstnih področij, kot so humanistične, družbene, poslovne in upravne vede, pravo, vede o živi oziroma neživi naravi, tehniške vede, proizvodne tehnologije, transportne storitve, zdravstvo, osebne storitve, varstvo okolja in kmetijstvo ...

*študijski program izvajamo skupaj s Fakulteto za humanistične študije Koper in Visoko šolo za zdravstvo Izola, obe prav tako članici Univerze na Primorskem.

Študij na magistrskih programih druge stopnje traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk. Možen je vpis na redni študij in izredni študij. Redni študij je za študente brezplačen (šolnino krije država) in se izvaja popoldan (s pričetkom ob 16:30), vpišejo pa se lahko vsi (tudi zaposleni), ki še niso pridobili univerzitetne ravni izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma 7. ravni izobrazbe. Vsi tisti, ki pa že imajo navedeno raven izobrazbe z ustreznega področja, pa se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik izrednega študija (in plačajo šolnino). Podrobnejše informacije so objavljene na www.fm-kp.si/vpis.

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management Koper | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 16 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si