O-STA

Tvegana vedenja - rezultati raziskave "Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju" (HBSC 2010)

Avtorica:

Dr. Helena Jeriček Klanšček, Inštitut za varovanje zdravja RS

Nacionalna koordinatorica raziskave HBSC

Tvegano vedenje je v obdobju mladostništva razmeroma pogost pojav, s katerim mladi preizkušajo meje in iščejo svoje mesto med vrstniki in tudi odraslimi. Ukrepati pa je potrebno, kadar se tvegano vedenje začne prezgodaj v razvoju; kadar je kontinuirano in ni omejeno le na posamezne priložnosti ali izolirane dogodke; kadar je povezano z življenjskim slogom, ki je za mladostnika neustrezen in otežuje ali celo onemogoča konstruktivne dejavnosti; kadar poteka v krogu vrstnikov, ki to vedenje spodbujajo, odobravajo in občudujejo; kadar se med seboj povezuje in dopolnjuje več oblik tveganja.

Tvegano vedenje se kaže v različnih oblikah

Uporaba tobaka, alkohola in marihuane so samo nekatere od oblik tveganega vedenja, prek katerih mladostnik išče razumevanje in odobravanje predvsem vrstnikov. Druga takšna vedenja so še: različne oblike nasilja oziroma trpinčenja, zasvojenost s hrano, odvisnost od seksualnosti ali tvegano spolno življenje, odvisnost od medmrežja, iger na srečo, zasvojenost s sanjarjenjem, televizijo, odnosi itd.

V nadaljevanju bomo izpostavili podatke iz mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010), v katero je bilo vključenih 5.436 mladostnikov (starih 11, 13 in 15 let). V njej smo med drugim raziskovali tudi uživanje alkohola ter kajenje tobaka in marihuane (samo pri 15-letnikih). Ugotovili smo, da je v starostni skupini od 11 do 15 let nekaj več kot desetina takih, ki vsaj tedensko pijejo alkohol in nekaj manj kot desetina takih, ki vsaj enkrat na teden ali pogosteje kadijo. Že vsaj dvakrat je bilo opitih skoraj petina mladostnikov, medtem ko je že poskusilo kaditi nekaj manj kot tretjina vprašanih (11-15 let). Marihuano je že poskusilo nekaj več kot petina 15-letnikov, v zadnjih 30-ih dneh pa jo je kadila desetina vprašanih 15-letnikov.

Na tvegana vedenja vpliva tudi socialno-ekonomski položaj

Tvegana vedenja po pričakovanjih naraščajo s starostjo in so najpogostejša med 15-letniki. Med spoloma so pomembne razlike pri vseh merjenih kazalnikih, razen pri rednem kajenju, kjer med fanti in dekleti ni razlik. Pomembni za tvegana vedenja so se pokazali tudi nekateri dejavniki socialno-ekonomskega položaja družine in osebni socialni položaj mladostnika:

  1. Tip družine se je pokazal kot pomemben pri vseh omenjenih vedenjih, tako na področju uživanja alkohola (opijanju in tedenskem pitju), kajenja cigaret (tedensko kajenje, poskus kajenja cigaret) in kajenja marihuane (poskus kajenja marihuane, kajenje v zadnjih 30 dneh). Najmanj tvegano se vedejo mladostniki iz klasičnih družin.
  2. Zaposlitveni status se je pokazal kot pomemben pri uživanju alkohola in kajenju cigaret, in sicer mladi iz družin, kjer sta oba starša zaposlena, redkeje posegajo po alkoholu in tobaku. Medtem ko se za uživanju marihuane zaposlitveni status ni pokazal kot ključen.
  3. Pomembne razlike so tudi med mladimi, ki so različno ocenili svoje družinsko blagostanje. Tako se tisti, ki so ocenili družinsko blagostanje kot nadpovprečno manj pogosto opijajo, redkeje pijejo alkoholne pijače, redkeje kadijo cigarete in zanje obstaja manjša verjetnost, da so že poskusili kaditi cigarete kot tisti, ki so ocenili, da gre njihovi družini denarno podpovprečno. Pri marihuani pa med mladostniki ni bistvenih razlik glede na njihovo oceno blagostanja družine.
  4. Za opijanje in poskuse kajenja cigaret se je kot pomemben dejavnik pokazal tudi število prijateljev, in sicer se pogosteje opijajo in so že poskusili kaditi tisti, ki imajo več prijateljev v primerjavi s tistimi, ki jih nimajo. Pri čemer je treba poudariti, da podatki iz drugih raziskav kažejo, da je veliko bolj kot število prijateljev pomembno, ali se ti prijatelji tvegano vedejo ali ne, za kar pa v naši raziskavi nimamo podatka. Po drugi strani pa moramo upoštevati, da je vrstniška socialna mreža tudi pomemben prostor učenja socialnih in drugih veščin.
  5. Pri 15-letnikih je pomemben vidik tudi izbor šolskega programa srednje šole, saj je za vsa omenjena tvegana vedenja značilno, da so pogostejša pri mladih, ki obiskujejo poklicne šole in redkejša pri tistih, ki obiskujejo gimnazijske programe. Dodatne analize so pokazale, da je za mlade, ki se bolj tvegano vedejo (vsaj na dveh področjih od omenjenih treh - alkohol, tobak, marihuana) značilno, da imajo manj zdrav življenjski slog, bolj intenzivno in pogosto družabno življenje, da slabše ocenjujejo svoje zdravje, so manj zadovoljni in se slabše počutijo.

###