O-STA

Svet zavoda potrdil LETNO POROČILO ZA LETO 2011

Na sedežu zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture je danes potekala 15. seja Sveta zavoda, ki jo je vodil predsednik Sveta zavoda Rudi Moge. Generalna direktorica dr. Suzana ŽiliČ Fišer je prisotnim članom predstavila zaključno poročilo o poslovanju zavoda, Marina Kunej, glavna računovodkinja, je predstavila finančno poročilo za leto 2011, Alma Čaušević, glavna producentka in pomočnica programskega direktorja za produkcijo, pa je predstavila poročilo za programski del zavoda. Prisotni člani Sveta zavoda so Letno poročilo 2011 soglasno sprejeli in delo zavoda pri doseganju zastavljenih ciljev ocenili za uspešno izvedeno.

Na seji je generalna direktorica izpostavila glavno dogajanje, ki se je zvrstilo v letu 2011 - od spomladanske postavitve organizacijske strukture, konsolidacijske organizacije zavoda, uspešnega zagovora v Bruslju pred neodvisno komisijo in pridobitev nagrade Meline Mercuri do vključevanje različnih akterjev s področja kulture, izobraževanja in turizma. Zavod je nenehno tesno vpet v širši družbeni prostor in sodeluje s kulturnimi institucijami, Univerzo v Mariboru in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, STO, LTO, tako, da uresničuje priložnost za mesto - prepoznavnost mesta kot atraktivno , ustvarjalno in pozitivno destinacijo. Učinki delovanja zavoda Maribor 2012 v letu 2011 so postavili temelje za uresničitev projekta, ki preko izjemnih razsežnosti omogoča postavitev novih spodbud in dodatnih razvojnih priložnosti v mestu, partnerskim mestom in navsezadnje državi.

Ob tem je generalna direktorica poudarila: "Ozaveščanje o projektu EPK, vzpostavitev partnerstva z različnimi institucijami in trdne podlage za izbiro programa so bili temeljni cilji, ki smo jih kljub dinamičnemu dogajanju v okolju uspeli uresničiti. V slabem letu smo večinoma uspeli nadoknaditi zamujeno delo preteklih let in mnoga odlašanja z odločitvami. Poslovni, programski in računovodski cilji so bili uresničeni. Danes smo na trdnih temeljih in uspešni poti uresničitve projekta Evropska prestolnica kulture."

Vrh obrazcaDno obrazcaLeto 2011 je predstavljalo pomemben mejnik, ki je nakazal realne smernice za načrtovanje in izvedbo aktivnosti programskih sklopov v letu 2012. Na ravni koprodukcijskih projektov je bilo v letu 2011 v program sprejetih 406 projektov. Projekti, katerih sofinanciranje je bilo odobreno v letu 2011, so bili uspešno opravljeni, vsi projekti, sprejeti v program, pa so se uspešno pripravili na izvedbo aktivnosti v letu 2012. V letu 2011 je bilo izvedenih 140 projektov.

Ob tem je zavod v letu 2011 izvedel 136 marketinških dogodkov. Med najpomembnejše sodijo: priprava in implementacija celostne grafične podobe, lansiranje novega slogana, vzpostavitev Info točk v Ljubljani in Mariboru, lansiranje tiskovin in predstavitvene knjige ZAVRTIMO SKUPAJ!, prenova in nadgradnja spletnega portala, priprava publikacije Maribor 2012 (naklada 752.000 izvodov), priprava različnih promocijskih materialov (brošure, zloženke, koledarji, oglasi, promocijski filmi, fotografije itd.). Prav tako so bile izvedene številne promocije na turističnih sejmih in borzah ter različnih festivalih. V letu 2011 je zavod v okviru 50 obiskov gostil približno 250 novinarjev iz različnih držav sveta, skupna vsota število objav v slovenskem medijskem prostoru pa je bila 5082. V letošnjem letu je bilo do sedaj že kar 3008 objav v medijih. Ob tem je pomemben zgovoren podatek, da v mariborskem Ticu v letošnjem letu v primerjavi z lanskim beležijo za 40 odstotkov povečani obisk in povpraševanje za kulturne prireditve v okviru EPK.

Finančno poslovanje zavoda Maribor 2012 v letu 2011 je bilo uspešno, kljub težavam, do katerih je prihajalo zaradi poslabšanja likvidnosti pri financerju Mestni občini Maribor. Rezultati poslovanja zavoda Maribor 2012 v letu 2011 so tako: skupni prihodki: 7. 011. 595 evrov, skupni odhodki 7.011. 248 evrov.

Kljub spremenjenim finančnim razmeram, ki so terjale rebalans finančnega načrta v letu 2011, in kljub terjatvam do MOM je zavod prerazporedil sredstva in pripravil ustrezno podlago za nadaljevanje projekta v letu 2012.

Podana je bila prav tako ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter ocena notranjega nadzora, notranji nadzor je bil izvajan na vseh nivojih odgovornosti.

Na osnovi pregledanih aktivnosti so bili v letu 2012 doseženi zastavljeni cilji, ki so temeljna podlaga za uresničitev projekta Evropske prestopnice kulture v letu 2012.

Predsednik Sveta zavoda Rudi Moge je v zaključku po uspešni razpravi povzel, da so bili zastavljeni cilji kljub večjim oviram uspešno izvedeni in da je zavod kljub izpadu nekaterih načrtovanih sredstev uspešno posloval, zato je pohvalil celotno delo kolektiva, celotno delo zavoda v letu 2011, ki ga je nato svet zavoda v sklepu ocenil kot uspešno.