O-STA

Nadzorni svet se je seznanil z dosedanjim potekom projekta prenove poslovnih procesov in podprl njegovo nadaljevanje. Klavdij Godnič bo direktor hčerinske družbe Soline, d. o. o.

Ljubljana, 29. marca - Prenova poslovnih procesov je najpomembnejši projekt po združitvi Mobitela in Telekoma Slovenije, ki od jeseni poteka v združenem Telekomu Slovenije. Projekt prehaja v tretjo fazo - izvedbo ukrepov, njegova izvedba pa je nujna, če želi Telekom Slovenije uspešno poslovati tudi v prihodnje. Večja učinkovitost poslovnih procesov bo Telekomu Slovenije omogočila ne le dolgoročen obstoj, temveč predvsem dolgoročni razvoj in konkurenčnost na vseh trgih, kjer nastopa. Z dosedanjim potekom projekta se je včeraj seznanil nadzorni svet družbe. Ta od uprave družbe in vseh zaposlenih pričakuje, da projekt nadaljujejo v skladu z načrti ter ob upoštevanju in spoštovanju notranjega dialoga ter sodelovanja predstavnikov zaposlenih in organov soupravljanja.

V prvi fazi prenove poslovnih procesov so potekali postopki načrtovanja projekta in priprava primerjalne analize z drugimi operaterji (benchmarking) ter postavitev ciljev projekta. Druga faza je vključevala oblikovanje pobud in razvoj programa preoblikovanja poslovnih procesov. Ta predstavlja osnovo za večletno uvajanje več kot dvesto načrtovanih ukrepov za racionalizacijo poslovanja in povečanje produktivnosti. Znotraj druge faze so bili razdeljeni ukrepi izboljšav po posameznih procesih ter opredeljeni koraki, časovnica in odgovorne skupine za izvedbo. Sedanja tretja faza pa je namenjena uvajanju ukrepov za izboljšave po posameznih procesih, postavitvi arhitekture procesov in analizi izbranih končnih procesov, usmerjenih k uporabnikom. Zaključila se bo predvidoma konec leta 2014.

Nadzorni svet je obravnaval še nekatere točke dnevnega reda iz svoje pristojnosti. Med drugim je za direktorja hčerinske družbe Soline, d. o. o., imenoval Klavdija Godniča, ki je doslej v Telekomu Slovenije vodil sektor za nabavo in logistiko.