O-STA

Podjetje Monster Worldwide objavilo poslovne rezultate za prvo četrtletje 2012

26. april 2012, 11:32 GMT

Podjetje Monster Worldwide objavilo poslovne rezultate za prvo četrtletje 2012

Skupna vrednost naročil je znašala 274 milijonov USD, kar predstavlja 5% rast v primerjavi z enakim obdobjem lani, vključno z že napovedano pogodbo v vrednosti 23 milijonov dolarjev z Ministrstvom za delo in upokojence Združenega kraljestva

Segment kariere - naročila v Severni Ameriki so narasla za 6% v primerjavi z enakim obdobjem lani

Dobiček na delnico po računovodskih standardih GAAP je znašal 0,03 USD, po standardih, ki niso skladni z GAAP, pa 0.04 USD na delnico

Skupna likvidnost po odkupu lastnih delnic v vrednosti 33 milijonov USD, izvedenem v prvem četrtletju, je znašala 370 milijonov USD

Podjetje še naprej uspešno uvaja paket naprednih tehnoloških rešitev

NEW YORK, ZDA--(BUSINESS WIRE)-Podjetje Monster Worldwide, Inc. (NYSE:MWW) je 26. aprila objavilo poročilo o poslovanju v prvem četrtletje, ki se je zaključilo 31. marca 2012.

Sal Iannuzzi, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja Monster Worldwide, je ob tem povedal: "Poslovanje v prvem četrtletju je plod boljšega poslovanja v Severni Ameriki in nadaljnjih naporov za izboljšanje dobičkonosnosti. Naše stranke še naprej dobro sprejemajo uvedbo paketa naprednih tehnoloških orodij, vključno s Career Ad Network, Power Resume Search and SeeMore, kar se odraža v hitri rasti na področju storitev za javno upravo in izboljšanju izidov na segmentu upravljanja s človeškimi viri. V prihodnost zremo z optimizmom, saj smo prepričani, da se bo z nadaljnjim poudarkom na inovacijah in razvoju naprednih storitev podjetje Monster še okrepilo svojo vodilno vlogo na svetovnem trgu."

Poudarki iz poslovanja

  • Kariere - Naročila v Severni Ameriki so rasla s 6-odstotno stopnjo v primerjavi z enakim obdobjem lani, predvsem zaradi rasti naročil na področju storitev za javni sektor in v segmentih upravljanja s človeškimi viri ter tiskani mediji.
  • Prihodki iz naslova lastnih naprednih orodij, kot so Career Ad Network® in Power Resume Search®, so še naprej izkazovali dvomestno rast na globalni ravni.
  • Podjetje Monster je pred kratkim sklenilo medijska partnerstva z Wired in Ars Technica, s katerimi je zagnalo svoj iskalnik delovnih mest na spletnih straneh obeh partnerjev. Iskalnik delovnih mest se nahaja na jobs.wired.com in jobs.arstechnica.com.
  • Podjetje Monster je napovedalo, da bo preučilo strateške možnosti na področju maksimiziranja vrednosti za delničarje in obdržalo Stone Key Partners LLC in BofA Merril Lynch kot finančne svetovalce za to analizo.

Rezultati poslovanja v prvem četrtletju 2012

(Zaradi primerljivosti s preteklim obdobjem je potrebno pri rezultatu, izračunanem po računovodskih standardih, ki niso skladni z standardi GAAP, izključiti vpliv prihodkov iz naslova arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank.)

Skupna vrednost naročil je znašala 274 milijonov USD, kar prestavlja 5-odstotno rast v primerjavi z 261 milijoni USD naročil v enakem obdobju v letu 2011. Rast naročil v prvem četrtletju 2012 je posledica izboljšanega poslovanja in učinkovitosti poslovanja v Severni Ameriki in vključuje učinke pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo in upokojence Združenega kraljestva, v vrednosti 23 milijonov USD. Valutne menjave so v primerjavi z enakim obdobjem lani imele negativen učinek na vrednost naročil v znesku 3,7 milijona USD. Naročila v segmentu mednarodnih karier so narasla za 8% v primerjavi s prvim četrtletjem 2011. Podatki o naročilih v prvih četrtletjih preteklih let se nahajajo v dodatnih finančnih podatkih podjetja.

Prihodki v prvem četrtletju leta 2012 so znašali 246 milijonov USD. Za primerjavo so v prvem četrtletju 2011 prihodki po standardih GAAP znašali 261 milijonov USD, po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, pa 253 milijonov USD. V prvem četrtletju 2011 smo pri prihodkih, izračunanih po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, izključili računovodski popravek iz naslova prevzema podjetja HotJobs v vrednosti 2,7 milijona USD. Valutne menjave so v primerjavi z enakim obdobjem lani imele negativen učinek na prihodke v višini 3,4 milijone USD.

Prihodki v segmentu mednarodnih karier so znašali 227 milijonov USD, kar je 2% manj kot v enakem obdobju leta 2011, ko so prihodki, izračunani po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, znašali 231 milijonov USD. Pogodba z DWP ni imela učinka na prihodke v prvem četrtletju 2012.

Prihodki v segmentu karier v Severni Ameriki so znašali 120 milijonov USD, kar je 3% manj kot v enakem obdobju leto prej, ko so prihodki, izračunani po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, znašali 124 milijonov USD. Prihodki v segmentu karier v mednarodnem prostoru so znašali 107 milijonov USD in so ostali na ravni enakega obdobja leta prej.

Prihodki iz internetnega oglaševanja in provizij so znašali 19 milijonov USD, kar je manj kot v enakem obdobju leta 2011, ko so znašali 33 milijonov USD.. Kot je bilo že sporočeno, je podjetje s 1. julijem 2011 prenehalo z dejavnostjo arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank. Ob izključitvi vpliva prihodkov v znesku 11 milijonov USD, ustvarjenih iz arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank, je znašal padec prihodkov iz internetnega oglaševanja in provizij 3 milijone USD.

Konsolidirani odhodki, izračunani po GAAP standardih, so znašali 256 milijonov USD, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko so znašali 260 milijonov USD. Neto dobiček je znašal 3,7 milijona USD, kar je 0,03 USD na delnico. V enakem obdobju lani je čisti dobiček znašal 78.000 USD, kar predstavlja neznatni dobiček na delnico.

Čisti dobiček za prvo četrtletje, izračunan po standardih GAAP, vključuje enkratni strošek za prestrukturiranje v znesku 24 milijonov USD pred obdavčitvijo, ki se je delno pobotal z vračilom izplačila v višini 5,4 milijona USD, ki ga je v dobro proračuna Združenih držav opravil bivši direktor zaradi nekdanjega sistema nagrajevanja z delnicami. Skupaj z enkratnim prevrednotovalnim davčnim popravkov je znašal negativni učinek omenjenih postavk po standardih GAAP na čisti dobiček na delnico 0,01 USD. Enkratne postavke so opisane v "Opombah glede uporabe finančnih izračunov po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP" in prenesene v izračune, skladne z GAAP, v priloženih tabelah.

Čisti dobiček, izračunan po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, je znašal 4,6 milijona dolarjev oz. 0,04 USD na delnico, kar je manj kot v enakem obdobju leto prej, ko je znašal 6,3 milijona USD oz. 0,05 USD na delnico. Poslovni odhodki, izračunani po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, so znašali 237 milijonov USD, kar je 1% manj kot v enakem obdobju leto prej.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so na dan 31. marca 2012 znašali 253 milijonov USD, na dan 31. decembra 2011 pa 250 milijonov USD. Neto finančni tok iz poslovanja v četrtletju je znašal 21 milijonov USD. Odloženi prihodki so na dan 31. marca 2012 znašali 408 milijonov USD, kar je več kot na dan 31. decembra 2011, ko so znašali 380 milijonov USD.

Odkup lastnih delnic

V prvem četrtletju 2012 je podjetje Monster opravilo odkup 4,4 milijona lastnih navadnih delnic po povprečni ceni 7,58 USD na delnico, kar je skupaj znašalo 33 milijonov USD. Na dan 31. marca 2012 je podjetju od načrtovanega odkupa 250 milijonov USD lastnih delnic ostalo še 175 milijonov USD.

Podjetje pripravilo napoved za drugo četrtletje 2012

Podjetje izdaja naslednjo napoved na podlagi obstoječih podatkov in pričakovanj na dan 26. aprila 2012.

Naročila in prihodki v drugem četrtletju 2011 ter rast podjetja v tem obdobju ne bo vključevalo prihodkov iz naslova arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank, ki je v drugem četrtletju 2011 ustvarilo 11 milijonov USD naročil in prihodkov.

Napoved za drugo četrtletje 2012

Pričakovati je, da se bodo naročila v drugem četrtletju 2012 zaradi nadaljevanje šibke gospodarske rasti v Evropi zmanjšala za 5%; za primerjavo so naročila v enakem obdobju leta 2011 porasla za 1% in so znašala 251 milijonov USD. Prihodki bodo v drugem četrtletju 2012 nižji za 4% do 8% v primerjavi z 259 milijoni ustvarjenih prihodkov v enakem obdobju leto prej. Podjetje za drugo četrtletje 2012 napoveduje dobiček na delnico v razponu med 0,04 USD in 0,08 USD. V drugem četrtletju 2011 je podjetje po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, ustvarilo 0,09 USD dobička na delnico.

Posebno obvestilo: Izjave v tem sporočilu, ki niso strogo zgodovinske, kar brez omejitev vključuje izjave glede strateških usmeritev podjetja, obetov in prihodnjih rezultatov, predstavljajo napovedi oz. izjave o prihodnosti v smislu 27.A člena Zakona o vrednostnih papirjih (Securities Act) iz leta 1933 in 21.E člena Zakona o borzi (Securities Exchange Act) iz leta 1934. Takšne izjave o prihodnosti so podvržene določenem tveganju in negotovosti, zaradi česar se lahko dejanski rezultati precej razlikujejo od napovedi v tem poročilu. Podjetje zato ne more podati nikakršnega jamstva, da bo izpolnilo napovedi med drugim glede naročil, prihodkov in dobička na delnico za drugo četrtletje 2012. Med dejavniki, ki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od napovedi v izjavah o prihodnosti, so gospodarske in druge okoliščine na trgih, kjer deluje podjetje, tveganja, povezana z nakupi ali prodajo, konkurenca in ostala tveganja, ki so omenjena v Obrazcu 10-K in ostalih dokumentih, ki jih je podjetje predložilo Agenciji za vrednostne papirje in borzne trge (Securities and Exchange Commission) in zadevajo zadeve, omenjene v tem sporočilu. Uprava nima vpliva na številne ključne dejavnike poslovanja podjetja v prihodnosti. Bralci zato ne smejo pripisati prevelike teže izjavam o prihodnosti,vsebovanih v tem sporočilu, saj te predstavljajo le mnenje uprave na dan, ko so podane. Podjetje se nikakor ne obvezuje, da bo revidiralo ali posodobilo katero od izjav o prihodnosti v tem sporočilu oz. da bo izdalo nove izjave o prihodnosti zaradi novih podatkov, dogodkov ali drugih razlogov.

Konferenčni klic in spletno oddajanje

Podjetje Monster Worldwide bo predstavilo poslovne izzide za prvo četrtletje v svojem četrtletnem konferenčnem klicu dne 26. aprila 2012 ob 8.30 po vzhodnem času. Konferenčni klic si je možno ogledati v živo prek spleta pod rubriko Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com. Konferenčni klic je možno spremljati tudi preko telefona na številkah (888) 696-1396 in (706) 758-9639 z uporabo referenčne številke 68392314. Predstavniki se bodo med konferenčnim klicem sklicevali na predstavitev finančnih podatkov, ki si jo bo mogoče ogledati med spletnim oddajanjem. Dokument v formatu pdf s finančno prezentacijo je dostopen neposredno na http://www.about-monster.com/sites/default/files/Q12012_earningslide_FINAL.pdf oz. v rubriki Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com.

Podjetje je objavilo tudi nekatere dodatne finančne podatke, ki so dostopni neposredno na http://www.about-monster.com/sites/default/files/Q12012FinancialSupplements_final.pdf oz. pod rubriko Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com.

Posnetek konferenčnega klica bo možno poslušati na telefonskih številkah (855) 859-2056 in (404) 537-3406 pod referenčno številko 68292314. Posnetek bo na voljo do polnoči 1. maja 2012.

O podjetju Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), matično podjetje Monster®, je vodilno svetovno podjetje pri uspešnem povezovanju ljudi z odprtimi delovnimi mesti. Monster z uporabo posebej prilagojenih rešitev in naprednih tehnologij prek spleta, mobilnih aplikacij in družbenih podjetij pomaga podjetjem zapolniti prosta delovna mesta s primernimi ljudmi. S prisotnostjo v 55 državah podjetje Monster povezuje delodajalce s kakovostnimi kadri, ponuja prilagojeno karierno svetovanje uporabnikom po celem svetu in obsežno bazo ciljne publike za oglaševalce. Za več informacij o vodilnih rešitvah in storitvah, ki jih ponuja podjetje Monster, obiščite www.monster.com. Več podatkov o podjetju najdete na http://about-monster.com.

Opombe glede uporabe izračunov po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP

Podjetje je objavilo nekatere finančne podatke, pridobljene z uporabo računovodskih standardov, ki niso skladni s standardi GAAP, kot dodatno vrsto podatkov o poslovanju. Ti podatki niso skladni, niti niso nadomestek za podatke, pridobljene z uporabo standardov GAAP (splošno sprejetih računovodskih standardov), in se lahko razlikujejo od finančnih podatkov, pridobljenih z uporabo računovodskih standardov, ki niso skladni s standardi GAAP, ki jih objavljajo druga podjetja. V podjetju smo prepričani, da finančni podatki, ki niso skladni s standardi GAAP, predstavljajo uporabne podatke za upravo in vlagatelje glede finančnih in poslovnih tendenc, ki vplivajo na finančno stanje in poslovne rezultate.

Izračuni prihodkov, poslovnih odhodkov, dobička iz poslovanja, marže iz poslovanje, čistega poslovnega izida in dobička na delnico po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, ne vključuje nekatere enkratne popravke, kot so: odpravnine, nadomestila za uporabo objektov in odpisi sredstev iz letošnjega prestrukturiranja; povrnitev odškodnine od bivšega direktorja, izplačane v zvezi z nekdanjimi postopki za izplačilo nagrad v delnicah; popravek vrednosti odloženih prihodkov iz naslova prevzema HotJobs; odpravnine iz naslova zmanjšanja delovne sile podjetja na globalni ravni; stroški, povezani z prevzemom in vključitvijo podjetja HotJobs v poslovanje; nadomestila za uporabo objektov, ki so povezani s spremembo pogojev oddajanja objektov, ki jih je podjetje zapustilo; in ustvarjen dobiček iz naslova tržnih vrednostnih papirjev. Podjetje uporablja izračune, ki niso skladni s standardi GAAP, za pregled trenutnega poslovanja na osnovnih dejavnostih in v nekaterih primerih za merjenje uspešnosti določenih sistemov nagrajevanja. Takšni izračuni niso nujno primerljivimi s podobnimi izračuni v drugih podjetjih.

Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je čisti izid pred prihodki ali odhodki iz naslova obresti, plačila ali povrnitvijo davka, dobička ali izgube iz naslova kapitalskih deležev, amortizacije, negotovinskih kompenzacijskih odhodkov in negotovinskih odhodkov prestrukturiranja. Podjetje meni, da je EBITDA pomemben kazalec trdnosti poslovanja, ki je uporaben za upravo in vlagatelje pri oceni poslovne uspešnosti. EBITDA je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih.

Prihodki iz poslovanja pred amortizacijo (OIBDA) je izračun čistih prihodkov iz poslovanja pred amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev, amortizacijo kompenzacije v vrednostnih papirjih in negotovinskih stroškov iz naslova strategije za prestrukturiranje podjetja. Podjetje meni, da je OIBDA pomemben kazalec trdnosti poslovanja. Ker ta izračun izloči vpliv amortizacije neopredmetenih osnovnih sredstev, amortizacije kompenzacije v vrednostih papirjih in negotovinskih stroškov prestrukturiranja za določeno obdobje, ga podjetje ocenjuje kot pomembno merilo za upravo in vlagatelje pri ocenjevanju poslovne uspešnosti podjetja. OIBDA je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih.

Naročila predstavljajo vrednost pogodbenih naročil za navedeno obdobje.

Prosti denarni tok je denarni tok iz poslovanja brez investicijskih odhodkov. Prosti denarni tok se šteje kot indikator likvidnosti, ki je uporaben za prikaz uspešnosti podjetja pri ustvarjanju denarnega tok po nakupu nepremičnin in opreme. Prosti denarni tok je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih. Prosti denarni tok ne predstavlja spremembe v celotni denarni poziciji podjetja za določeno obdobje in se ne sme šteti kot nadomestilo za takšen izračun.

Prebitek pritokov in vrednostnih papirjev je sestavljen iz denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ter kratkoročnih tržnih vrednostih papirjev z odbitkom skupnega dolga. Skupna razpoložljiva likvidnost je sestavljena iz denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ter kratkoročnih tržnih vrednostnih papirjev in neizkoriščenih sredstev iz pridobljenih kreditnih linij. Podjetje meni, da sta neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost pomembni merili likvidnosti in kazalca zmožnosti podjetja, da poravna svoje sprotne obveznosti. Neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost spadata med merila, ki jih podjetje uporablja pri odločitvah o uporabi sredstev. V tem poročilu sta neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost merili, ki nista skladni s standardi GAAP, in zato nista nujno primerljivi s podobnimi izračuni drugih podjetij.

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN RAČUNOVODSKI IZKAZ
(izražen v tisoč USD, razen pri številu delnic)

Četrtletje, ki se je končalo na dan 31. marec


2012
2011
Prihodki
$246.077
$261.382
Stroški dela

121.282


135.661
Poslovni prostori in splošno

57.543


66.570
Marketing in promocije

58.399


57.698
Prestrukturiranje in ostali posebni stroški

24.406


-
Povrnitev izplačane odškodnine bivšemu direktorju
(5.350)
-
Skupni poslovni odhodki
256.280
259.929
Dobiček (izguba) iz poslovanja

(10.203)

1.453
Neto obresti in ostalo
(1.468)
(441)
Dobiček (izguba) pred davkom od dohodka in izgubo iz kapitalskih vložkov

(11.671)

1.012
(Zmanjšanje) rezervacij za davek na dohodek

(15.613)

356
Neto izguba iz kapitalskih vložkov
(200)
(578)
Čisti dobiček
$3.742
$78
Osnovni dobiček na delnico
$0,03
$-
Popravljen dobiček na delnico
$0,03
$-
Tehtano povprečno število delnic:Osnovno
116.199
121.425
Popravljeno
117.611
124.636
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in negotovinskim prestrukturiranjem:Dobiček (izguba) iz poslovanja
$(10.203)
$1.453
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev

17.445


18.401
Amortizacija nadomestil v vrednostnih papirjih

8.324


13.180
Negotovinski odpisi iz naslova prestrukturiranja
6.383
-
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in negotovinskim prestrukturiranjem$21.949
$33.034

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNEGA TOKA
(v tisoč USD)

Četrtletje, ki se je končalo na dan 31. marec


2012
2011
Denarni tok iz poslovanja:Čisti dobiček
$3.742
$78
Popravek čistega dobička na raven neto denarnega položaja iz poslovanja:Amortizacija

17.445


18.401
Povrnitev izplačane odškodnine bivšemu direktorju

(5.350)

-
Rezervacije za slabe stranke

698


370
Negotovinska kompenzacija

8.324


13.180
Odložen davek na dohodek

(8.499)

(3.984)
Negotovinski odpisi iz naslova prestrukturiranja

6.383


-
Izguba iz kapitalskih vložkov, neto

200


578
Dobiček iz dolžniških vrednostnih papirjev s spremenljivo obrestno mero

-


(1.120)
Spremembe v sredstvih in obveznostih, brez prevzemov:Terjatve do kupcev

(11.608)

12.416
Predhodno plačane in ostale

(13.582)

(6.718)
Odloženi prihodki

23.752


14.926
Obveznosti do dobaviteljev, vnaprej vračunane obveznosti in drugo
(258)
1,293
Skupni popravki
17.505
49.342
Neto denarni tok iz poslovanja:
21.247
49.420
Denarni tok za naložbe:Naložbe v dolgoročna sredstva

(12.700)

(16.457)
Denarna sredstva, nakazana kapitalski naložbi

(779)

(1.007)
Prodaja in dospelost tržnih vrednostnih papirjev

-


1.120
Dividende, prejete od nekonsolidirane naložbe
-
443
Neto investicijski denarni tok:
(13.479)
(15.901)
Denarni tok za financiranje:Prihodki iz kreditnih linij

189.700


-
Odhodki iz kreditnih linij

(225.022)

(4.500)
Prihodki od terminskih posojil

100.000


-
Odhodki od terminskih posojil

(40.000)

-
Odkup lastnih navadnih delnic

(33.335)

-
Akontacija davka iz naslova neto poravnav nagrad v delnicah in deležih

(2.475)

(7.096)
Prihodki iz uveljavljenih delniških opcij zaposlenih
23
23
Neto denarni tok za financiranje:
(11.109)
(11.573)
Učinek tečajnih razlik na denarna sredstva

5.625


5.887
Neto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov

2.284


27.833
Denarna sredstva in denarni ustrezniki, začetno stanje
250.317
163.169
Denarna sredstva in denarni ustrezniki, končno stanje
$252.601
$191.002
Prosti denarni tok:Denarna sredstva iz poslovanja
$21.247

$49.420
Minus: Naložbe v dolgoročna sredstva
(12.700)
(16.457)
Prosti denarni tok
$8.547
$32.963

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRANA KONSOLIDIRANA SKRAJŠANA BILANCA STANJA
(v tisoč USD)Sredstva:
31. marec 2012
31. december 2011
Denarna sredstva in denarni ustrezniki
$252.601
$250.317
Terjatve do kupcev, neto

358.004

343.546
Nepremičnine in oprema, neto

159.632

156.282
Dobro ime in neopredmetena osnovna sredstva, neto

1.189.797

1.184.122
Ostala sredstva
141.415
123.731
Skupaj sredstva
$2.101.449
$2.057.998
Obveznosti in izdani delniški kapital:Obveznosti do dobaviteljev, vnaprej vračunane obveznosti in druge tekoče obveznosti
$218.681
$213.817
Odloženi prihodki

408.334

380.310
Tekoči delež dolgoročnega dolga in posojil iz naslova kreditnih linij

9.545

188.836
Dolgoročni davek na prihodek

96.666

94.750
Dolgoročni dolg, minus trenutni delež

204.000

-
Ostale dolgoročne obveznosti
12.542
16.158
Skupaj obveznosti
$949.768
$893.871
Izdan delniški kapital

1.151.681

1.164.127


Skupaj obveznosti do virov sredstev in delniški kapital
$2.101.449
$2.057.998

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRAN IZKAZ POSLOVANJA IN USKLADITEV PO RAČUNOVODSKIH STANDARDIH, KI NISO SKLADNI S STANDARDI GAAP
(izraženo v tisoč USD, razen pri številu delnic)
Četrtletje, ki se je končalo na dan 31. marec 2012
Četrtletje, ki se je končalo na dan 31. marec 2011


Objavljeno
Popravki za druge računovodske standarde

Konsolidirano po drugih računovodskih standardih
Objavljeno
Popravki za druge računovodske standarde

Konsolidirano po drugih računovodskih standardihPrihodki
$246.077

$-


$246,077

$261,382

$2,658
a
$264,040
jStroški dela

121.282


-121.282


135.661


(1.178)b, c

134.483

Poslovni prostori in splošno

57.543


-57.543


66.570


(6.829)c, d

59.741

Marketing in promocije

58.399


-58.399


57.698


-57.698

Prestrukturiranje in drugi izredni stroški

24.406


(24.406)e

-


-


--

Povrnitev izplačane odškodnine bivšemu direktorju
(5.350)
5.350f
-
-
-

-
Skupni poslovni odhodki
256.280
(19.056)

237.224
259.929
(8.007)

251.922
Dobiček (izguba) iz poslovanja

(10.203)

19.0568.853


1.453


10.66512.118

Marža iz poslovanja

-4,1%
3,6%

0,6%
4,6%Obresti in drugo, neto
(1.468)
-

(1.468)
(441)
(1.120)g
(1.561)Dobiček (izguba) pred davkom od dohodka in izgubo iz kapitalskih vložkov

(11.671)

19.0567.385


1.012


9.54510.557
(Zmanjšanje) rezervacij za davek na dohodek

(15.613)

18.198
h

2.585


356


3.356
i

3.712

Čista izguba iz kapitalskih vložkov
(200)
-

(200)
(578)
-

(578)
Čisti dobiček
$3.742
$858

$4.600
$78
$6.189

$6.267Popravljen dobiček na delnico
$0,03
$0,01

$0,04
$0,00
$0,05

$0,05Tehtano povprečno število delnic:


Popravljeno

117.611


117.611117.611


124.636


124.636124.636
Opombe glede enkratnih popravkov:
Vsebovani finančni podatki vsebuje izračune, ki niso skladni s standardi GAAP. Ti podatki niso nadomestilo za finančne podatke, pripravljene v skladu s standardi GAAP, niti niso namenjeni ločeni uporabi. Prepričani smo, da vsebovani izračuni, ki niso skladni s standardi GAAP, predstavljajo uporabne podatke za upravo in vlagatelje o osnovnih tendencah poslovanja brez učinka stroškov prestrukturiranja in nekaterih posebnih stroškov.Enkratni popravki vključujejo:a Popravek vrednosti odloženih prihodkov, zahtevanih po obstoječih računovodskih pravilih v zvezi s prevzemom sredstev HotJobs v tretjem četrtletju 2010.b Stroški odpravnin, povezanih s prestrukturiranjem produktnih in tehnoloških skupin na globalni ravni.c Prevzem in stroški vključitve sredstev HotJobs.d Stroški, povezani s spremembo pogojev oddajanja objektov, ki jih je podjetje zapustilo.e Stroški, povezani s prestrukturiranjem v skladu s strateškimi smernicami, ki jih je podjetje predstavilo januarja 2012. Ti vključujejo stroške, povezane z zmanjšanjem delovne sile, odpisom osnovnih sredstev, konsolidacijo nekaterih poslovnih prostorov in strokovnimi storitvami.f Odškodnina, ki jo je v dobro proračuna Združenih držav izplačal nekdanji direktor zaradi nekdanjega sistema nagrajevanja z delnicami podjetja.g Čisti dobiček is vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajoh Izračun popravka davka na dohodke, ki ni skladen s standardi GAAP, vsebuje enkratno davčno olajšavo iz naslova nekaterih davčnih izgub, ki so posledica prestrukturiranja.i Popravek davka od dohodkov je izračunan z uporabo dejanske davčne stopnje za obdobje poročanja, pomnoženo z enkratnim popravkom za dobiček (izgubo) pred davki in zmanjšanje kapitalskih naložb.j Ob izključitvi učinkov arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank so prihodki, izračunani po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, za četrtletje, ki se je zaključilo z dnem 31. marec 2011, znašali 252.992 USD.

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRANI POSLOVNI PODATKI, IZRAČUNANI PO STANDARDIH, KI NISO SKLADNI S STANDARDI GAAP
(v tisoč USD)


Četrtletje, ki se je končalo na dan 31. marec 2012
Kariere - Severna Amerika
Kariere - Mednarodno
Internetno oglaševanje in provizije
Poslovni odhodki
Skupaj


Prihodki - po GAAP
$119.774

$106.922

$19.381$246.077
Popravki po drugih računovodskih standardih
-
-
-


-
Prihodki - po drugih standardih
$119.774
$106.922
$19.381


$246.077


Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP
$3.199

$(8.036)
$3.268

$(8.634)
$(10.203)
Popravki po drugih računovodskih standardih
14.170
8.334
1.083
(4.531)
19.056
Poslovni dobiček - po drugih standardih
$17.369
$298
$4.351
$(13.165)
$8.853


OIBDA - po GAAP
$19.343

$1.598

$6.141

$(5.133)
$21.949
Popravki po drugih računovodskih standardih
8.927
7.821
467
(4.542)
12.673
OIBDA - po drugih standardih
$28.270
$9.419
$6.608
$(9.675)
$34.622


Marža iz poslovanja - po GAAP

2,7%

-7,5%

16,9%-4,1%
Marža iz poslovanja - po drugih standardih

14,5%

0,3%

22,4%3,6%


Marža OIBDA - po GAAP

16,1%

1,5%

31,7%8,9%
Marža OIBDA - po drugih standardih

23,6%

8,8%

34,1%14,1%


Četrtletje, ki se je končalo na dan 31. marec 2011
Kariere - Severna Amerika
Kariere - Mednarodno
Internetno oglaševanje in provizije
Poslovni odhodki
Skupaj


Prihodki
$121.032

$107.260

$33.090$261.382
Popravki po drugih računovodskih standardih
2.658
-
-


2.658
Prihodki - po drugih računovodskih standardih
$123.690
$107.260
$33.090


$264.040


Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP
$16.989

$5.422

$1.503

$(22.461)
$1.453
Popravki po drugih računovodskih standardih
2.885
282
21
7.477
10.665
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih
$19.874
$5.704
$1.524
$(14.984)
$12.118


OIBDA - po GAAP
$29.981

$16.941

$5.313

$(19.201)
$33.034
Popravki po drugih računovodskih standardih
2.885
282
21
7.477
10.665
OIBDA - po drugih računovodskih standardih
$32.866
$17.223
$5.334
$(11.724)
$43.699


Marža iz poslovanja - po GAAP

14,0%

5,1%

4,5%0,6%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih

16,1%

5,3%

4,6%4,6%


Marža OIBDA - po GAAP

24,8%

15,8%

16,1%12,6%
Marža OIBDA - po drugih standardih

26,6%

16,1%

16,1%16,6%

Kontakti

Monster Worldwide, INC.
Za vlagatelje:
Lori Chaitman, 212-351-7090
Lori.Chaitman@monster.com
ali
za medije:
Amy Rosenberg, 917-439-9309
Amy.Rosenberg@bm.com

Vir: Monster Worldwide, Inc.

To sporočilo za javnost je dostopno na:
http://www.businesswire.com/news/home/20120426005809/en