O-STA

Podjetje Monster Worldwide objavilo poslovne rezultate za drugo četrtletje 2012

2. avgust 2012, 11:30 GMT

Segment kariere - naročila v Severni Ameriki so narasla za 14% v primerjavi z enakim obdobjem lani zaradi močnega povpraševanja za paket naprednih tehnoloških rešitev Advanced Technology Product Suite, predvsem v segmentih javnega sektorja in upravljanja s človeškimi viri

Naročila na globalni ravni so znašala 242 milijonov dolarjev, kar je 4% manj kot v enakem obdobju lani

Dobiček na delnico po računovodskih standardih GAAP je znašal 0,04 USD, po standardih, ki niso skladni z GAAP, pa 0.06 USD na delnico

Skupna likvidnost po odkupu lastnih delnic v vrednosti 26 milijonov USD, izvedenem v drugem četrtletju, s čimer je skupno vrednost do sedaj odkupljenih delnic povečala na 101 milijon dolarjev, je znašala 318 milijonov USD

NEW YORK, ZDA--(BUSINESS WIRE)-Podjetje Monster Worldwide, Inc. (NYSE:MWW) je 2. avgusta objavilo poročilo o poslovanju v drugem četrtletju, ki se je zaključilo 30. junija 2012.

Poudarki iz poslovanja

  • Prihodki iz naslova lastnih naprednih orodij, kot so Career Ad Network® in Power Resume Search®, so izkazovali dvomestno rast na globalni ravni v primerjavi z enakim obdobjem lani.
  • Kariere - Naročila v Severni Ameriki so rasla s 14-odstotno stopnjo v primerjavi z enakim obdobjem lani, predvsem zaradi rasti naročil na področju storitev za javni sektor in v segmetnih upravljanja s človeškimi viri ter tiskani mediji.
  • V segmentu rešitev za javni sektor so bile glavna gonilna sila rasti obstoječe pogodbe, ob tem pa so bile sklenjene tudi nove pogodbe na ravni države, zveznih držav in lokalne samouprave v Severni Ameriki.
  • Monster je podpisal večletno pogodbo s podjetjem Kforce Inc. za implementacijo orodja Power Resume Search®, ki uporablja tehologijo 6Sense Semantic Search technology, v celotni organizaciji Kforce.

Sal Iannuzzi, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja Monster Worldwide, je ob tem povedal: "V prvem četrtletju smo nadaljevali uspešno izvajanje strategije in smo zadovoljni z dejstvom, da stranke vse bolj sprejemajo naše visokotehnološke rešitve. To je prispevalo k dvomestni rasti naročil v Severni Ameriki, ki so ublažila šibko povpraševanje v Evropi in Aziji. Na podlagi letos napovedanega prestukturiranja nam je uspelo izboljšati dobičkonosnost in povečati tržne dejavnosti z namenom hitrejšega sprejema naših produktov."

"V skladu z napovedmi, ki smo jih izdali v marcu, nadaljujemo s podrobnim spremljanjem alternativnih strategij in ta postopek napreduje v skladu z načrti," je zaključil Iannuzzi.

Rezultati poslovanja v drugem četrtletju 2012

(Zaradi primerljivosti s preteklim obdobjem je potrebno pri rezultatu, izračunanem po računovodskih standardih, ki niso skladni z standardi GAAP, izključiti vpliv 11 milijonov dolarjev prihodkov iz naslova arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank.)

Skupna vrednost naročil je znašala 242 milijonov USD, kar prestavlja 4-odstotno rast v primerjavi z 251 milijoni USD naročil v enakem obdobju v letu 2011. Pri nespremenjenih valutnih tečajih bi naročila ostala nespremenjena v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kariere - Naročila v Severni Ameriki so rasla s 14-odstotno stopnjo v primerjavi z enakim obdobjem lani, predvsem zaradi nadaljnje rasti naročil na področju storitev za javni sektor in v segmetnih upravljanja s človeškimi viri ter tiskani mediji. Rast na tem področju je izničilo šibko povpraševanje v Evropi in Aziji, ki sta bili močno prizadeti zaradi svetovnih gospodarskih težav, in spremembe valutnih tečajev. Podatki o naročilih v prvih četrtletjih preteklih let se nahajajo v dodatnih finančnih podatkih podjetja.

Prihodki v drugem četrtletju leta 2012 so znašali 237 milijonov USD. Za primerjavo so v drugem četrtletju 2011 prihodki po standardih GAAP znašali 270 milijonov USD, po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, pa 259 milijonov USD. Valutne menjave so v primerjavi z enakim obdobjem lani imele negativen učinek na prihodke v višini 9,2 milijona USD.

Prihodki v segmentu mednarodnih karier so znašali 217 milijonov USD, kar je 8% manj kot v enakem obdobju leta 2011, ko so prihodki, izračunani po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, znašali 236 milijonov USD. Ob upoštevanju fiksnih valutnih tečajev bi bili prihodki v segmentu mednarodnih karier nižji za 4%. Prihodki v segmentu karier v Severni Ameriki so znašali 116 milijonov USD, kar je 5% manj kot v enakem obodju leto prej, ko so prihodki v tem segmentu znašali 123 milijonov USD. Prihodki v segmentu karier v mednarodnem prostoru so znašali 101 milijon USD, kar predstavlja 11% padec v primerjavi z 113 milijonov USD prihodkov v tem segmentu v enakem obodobju lani.

Prihodki iz internetnega oglaševanja in provizij so znašali 20 milijonov USD, kar je manj kot v enakem obdobju leta 2011, ko so znašali 34 milijonov USD.. Kot je bilo že sporočeno, je podjetje s 1. julijem 2011 prenehalo z dejavnostjo arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank. Ob izključitvi vpliva prihodkov v znesku 11 milijonov USD, ustvarjenih iz arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank, je padec prihodkov iz internetnega oglaševanja in provizij v drugem četrtletju znašal 3 milijone USD.

Konsolidirani odhodki, izračunani po GAAP standardih, so znašali 228 milijonov USD, kar je manj kot v prvem četrtletju 2012, ko so znašali 256 milijonov USD. Neto dobiček je znašal 4,8 milijona USD, kar je 0,04 USD na delnico. V enakem obodbju lani je čisti dobiček znašal 11 milijonov USD, kar je znašalo 0.09 USD na delnico.

V drugem četrtletju so čisti prihodki, izračunani po standardu GAAP, vključevali 3 milijonov USD bremenitev pred davkom iz naslova prestrukturiranja, napovedanega v januarju 2012, in drugih stroškov povezanih z odločitvijo podjetja, da razišče alternativne strategije. Negativni učinek omenjenih postavk po standardih GAAP na čisti dobiček v drugem četrtletju je znašal 0,02 USD na delnico. Enkratne postavke so opisane v "Opombah glede uporabe finančnih izračunov po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP" in prenesene v izračune, skladne z GAAP, v priloženih tabelah.

Čisti dobiček, izračunan po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, je znašal 6,8 milijona dolarjev oz. 0,06 USD na delnico, kar je manj kot v enakem obobju leto prej, ko je znašal 11 milijonov USD oz. 0,09 USD na delnico. Poslovni odhodki, izračunani po standardih, ki niso skladni z GAAP, so se kot posledica strmenja podjetja k boljšem upravljanju stroškov in pozitivnih rezultatov prestrukturiranja zmanjšali za 7% v primerjavi z enakim obodjem lani na 225 milijonov USD.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so na dan 30. marca 2012 znašali 158 milijonov USD, na dan 31. decembra 2011 pa 250 milijonov USD. Neto finančni tok iz poslovanja v četrtletju je znašal 6.9 milijonov USD. Odloženi prihodki so na dan 30. junija 2012 znašali 372 milijonov USD, kar je manj kot na dan 31. decembra 2011, ko so znašali 380 milijonov USD.

Odkup lastnih delnic

V drugem četrtletju 2012 je podjetje Monster opravilo odkup 3 milijona lastnih navadnih delnic po povprečni ceni 8,48 USD na delnico, kar je skupaj znašalo 26 milijonov USD. Na dan 30. junija 2012 je podjetju od načrtovanega odkupa 250 milijonov USD lastnih delnic ostalo še 149 milijonov USD.

Rezultati za polletje

(Zaradi primerljivosti s preteklim obdobjem smo pri rezultatu za šestmesečje, ki se je končalo 30. junija 2011, izračunanem po računovodskih standardih, ki niso skladni z standardi GAAP, izključili vpliv 22 milijonov dolarjev prihodkov iz naslova arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank.)

Monster Worldwide je v šestih mesecih do konca junija ustvaril skupne prihodke v višini 483 milijonov USD, kar je 5% manj kot v enakem obdobju leta 2011, ko so prihodki znašali 509 milijonov USD. Prihodki v segmentu karier so znašali 444 milijonov USD, kar je 4% manj kot v enakem obdobju lani (464 milijonov USD). Prihodki iz internetnega oglaševanja in provizij so znašali 39 milijonov USD, v enakem obdobju lani pa 45 milijonov USD. Podjetje je v tem obdobju ustvarilo 8,5 milijona USD dobička, kar znaša 0.07 USD na delnico. V enakem obdobju lani je dobiček znašal 11 milijonov USD oz. 0,09 USD na delnico.

Podjetje pripravilo napoved za tretje četrtletje 2012

Podjetje izdaja naslednjo napoved na podlagi obstoječih podatkov in pričakovanj na dan 2. avgusta 2012.

Napoved za tretje četrtletje 2012

Zaradi nadaljevanja šibke gospodarske aktivnosti na globalni ravni, še posebej pa v Evropi, in učinkov nihanja valutnih tečajev, podjetje pričakuje, da bodo naročila v tretjem četrtletju padla za 10% v primerjavi z enakim obdobjem lani na 264 milijonov USD. Prihodki bodo v drugem četrtletju 2012 nižji za 6% do 12% v primerjavi z 259 milijoni USD ustvarjenih prihodkov v enakem obodbju leto prej. Podjetje za tretje četrtletje 2012 napoveduje dobiček na delnico v razponu med 0,02 USD in 0,07 USD. V tretjem četrtletju 2011 je podjetje po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, ustvarilo 0,13 USD dobička na delnico.

Posebno obvestilo: Izjave v tem sporočilu, ki niso strogo zgodovinske, kar brez omejitev vključuje izjave glede strateških usmeritev podjetja, obetov in prihodnjih rezultatov, predstavljajo napovedi oz. izjave o prihodnosti v smislu 27.A člena Zakona o vrednostnih papirjih (Securities Act) iz leta 1933 in 21.E člena Zakona o borzi (Securities Exchange Act) iz leta 1934. Takšne izjave o prihodnosti so podvržene dolečenem tveganju in negotovosti, zaradi česar se lahko dejanski rezultati precej razlikujejo od napovedi v tem poročilu. Podjetje zato ne more podati nikakršnega jamstva, da bo izpolnilo napovedi med drugim glede naročil, prihodkov in dobička na delnico za tretje četrtletje 2012. Med dejavniki, ki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od napovedi v izjavah o prihodnosti, so gospodarske in druge okoliščine na trgih, kjer deluje podjetje, tveganja, povezana z nakupi ali prodajo, konkurenca in ostala tveganja, ki so omenjena v Obrazcu 10-K in ostalih dokumentih, ki jih je podjetje predložilo Agenciji za vrednostne papirje in borzne trge (Securities and Exchange Commission) in zadevajo zadeve, omenjene v tem sporočilu. Uprava nima vpliva na številne ključne dejavnike poslovanja podjetja v prihodnosti. Bralci zato ne smejo pripisati prevelike teže izjavam o prihodnosti,vsebovanih v tem sporočilu, saj te predstavljajo le mnenje uprave na dan, ko so podane. Podjetje se nikakor ne obvezuje, da bo revidiralo ali posodobilo katero od izjav o prihodnosti v tem sporočilu oz. da bo izdalo nove izjave o prihodnosti zaradi novih podatkov, dogodkov ali drugih razlogov.

Konferenčni klic in spletno oddajanje

Podjetje Monster Worldwide bo predstavilo poslovne izzide za drugo četrtletje v svojem čertletnem konferenčnem klicu dne 2. avgusta 2012 ob 8.30 po vzhodnem času. Konferenčni klic si je možno ogledati v živo prek spleta pod rubriko Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com. Konferenčni klic je možno spremljati tudi preko telefona na številkah (888) 696-1396 in (706) 758-9636 z uporabo referenčne številke 93621252.

Predstavniki se bodo med konferenčnim klicem sklicevali na prezentacijo finančnih podatkov, ki si jo bo mogoče ogledati med spletnim oddajanjem. Dokument v formatu pdf s finančno prezentacijo je dostopen neposredno na http://www.about-monster.com/sites/default/files/Q2 2012 earning slide final.pdf oz. v rubriki Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com.

Podjetje je objavilo tudi nekatere dodatne finančne podatke, ki so dostopni neposredno na http://www.about-monster.com/sites/default/files/MWWQ2FinancialSupplements_0.PDF oz. pod rubriko Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com.

Posnetek konferenčnega klica bo možno poslušati na telefonskih številkah (855) 859-2056 in (404) 537-3406 pod referenčno številko 93621252. Posnetek bo na voljo do polnoči 23. avgusta 2012.

O podjetju Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), matično podjetje Monster®, je vodilno svetovno podjetje pri uspešnem povezovanju ljudi z odprtimi delovnimi mesti. Monster z uporabo posebej prilagojenih rešitev in naprednih tehnologij prek spleta, mobilnih aplikacij in družbenih podjetij pomaga podjetjem zapolniti prosta delovna mesta s primernimi ljudmi. S prisotnostjo v 55 državah podjetje Monster povezuje delodajalce s kakovostnimi kadri, ponuja prilagojeno karierno svetovanje uporabnikom po celem svetu in obsežno bazo ciljne publike za oglaševalce. Za več informacij o vodilnih rešitvah in storitvah, ki jih ponuja podjetje Monster, obiščite www.monster.com. Več podatkov o podjetju najdete na http://about-monster.com.

Opombe glede uporabe izračunov po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP

Podjetje je objavilo nekatere finančne podatke, pridobljene z uporabo računovodskih standardov, ki niso skladni s standardi GAAP, kot dodatno vrsto podatkov o poslovanju. Ti podatki niso skladni, niti niso nadomestek za podatke, pridobljene z uporabo standardov GAAP (splošno sprejetih računovodskih standardov), in se lahko razlikujejo od finančnih podatkov, pridobljenih z uporabo računovodskih standardov, ki niso skladni s standardi GAAP, ki jih objavljajo druga podjetja. V podjetju smo prepričani, da finančni podatki, ki niso skladni s standardi GAAP, predstavljajo uporabne podatke za upravo in vlagatelje glede finančnih in poslovnih tendenc, ki vplivajo na finančno stanje in poslovne rezultate.

Izračuni prihodkov, poslovnih odhodkov, dobička (izgube) iz poslovanja, marže iz poslovanja, čistega poslovnega izzida in dobička na delnico po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, ne vključuje nekatere enkratne popravke, kot so: odpravnine, nadomestila za uporabo objektov in odpisi sredstev iz letošnjega prestrukturiranja; stroški, povezani s pregledom alternativnih strategij; povrnitev odškodnine od bivšega direktorja, izplačane v zvezi z nekdanjimi postopki za izplačilo nagrad v delnicah; popravek vrednosti odloženih prihodkov iz naslova prevzema HotJobs; odpravnine iz naslova zmanjšanja delovne sile podjetja na globalni ravni; stroški, povezani z prevzemom in vključitvijo podjetja HotJobs v poslovanje; nadomestila za uporabo objektov, ki so povezani s spremembo pogojev oddajanja objektov, ki jih je podjetje zapustilo; in ustvarjen dobiček iz naslova tržnih vrednostnih papirjev. Podjetje uporablja izračune, ki niso skladni s standardi GAAP, za pregled trenutnega poslovanja na osnovnih dejavnostih in v nekaterih primerih za merjenje uspešnosti določenih sistemov nagrajevanja. Takšni izračuni niso nujno primerljivimi s podobnimi izračuni v drugih podjetjih.

Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je čisti izzid pred prihodki ali odhodki iz naslova obresti, plačila ali povrnitvijo davka, dobička ali izgube iz naslova kapitalskih deležev, amortizacije, negotovinskih kompenzacijskih odhodkov in negotovinskih odhodkov prestrukturiranja. Podjetje meni, da je EBITDA pomemben kazalec trdnosti poslovanja, ki je uporaben za upravo in vlagatelje pri oceni poslovne uspešnosti. EBITDA je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih.

Prihodki iz poslovanja pred amortizacijo (OIBDA) je izračun čistih prihodkov iz poslovanja pred amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev, amortizacijo kompenzacije v vrednostnih papirjih in negotovinskih stroškov iz naslova strategije za prestrukturiranje podjetja. Podjetje meni, da je OIBDA pomemben kazalec trdnosti poslovanja. Ker ta izračun izloči vpliv amortizacije neopredmetenih osnovnih sredstev, amortizacije kompenzacije v vrednostih papirjih in negotovinskih stroškov prestrukturiranja za določeno obdobje, ga podjetje ocenjuje kot pomembno merilo za upravo in vlagatelje pri ocenjevanju poslovne uspešnosti podjetja. OIBDA je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih.

Naročila predstavljajo vrednost pogodbenih naročil za navedeno obdobje.

Prosti denarni tok je denarni tok iz poslovanja brez investicijskih odhodkov. Prosti denarni tok se šteje kot indikator likvidnosti, ki je uporaben za prikaz uspešnosti podjetja pri ustvarjanju denarnega tok po nakupu nepremičnin in opreme. Prosti denarni tok je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih. Prosti denarni tok ne predstavlja spremembe v celotni denarni poziciji podjetja za določeno obdobje in se ne sme šteti kot nadomestilo za takšen izračun.

Prebitek pritokov in vrednostnih papirjev je sestavljen iz denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ter kratkoročnih tržnih vrednostih papirjev z odbitkom skupnega dolga. Skupna razpoložljiva likvidnost je sestavljena iz denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ter kratkoročnih tržnih vrednostnih papirjev in neizkoriščenih sredstev iz pridobljenih kreditnih linij. Podjetje meni, da sta neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost pomembni merili likvidnosti in kazalca zmožnosti podjetja, da poravna svoje sprotne obveznosti. Neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost spadata med merila, ki jih podjetje uporablja pri odločitvah o uporabi sredstev. V tem poročilu sta neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost merili, ki nista skladni s standardi GAAP, in zato nista nujno primerljivi s podobnimi izračuni drugih podjetij.

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN RAČUNOVODSKI IZKAZ
(izraženo v tisoč USD, razen pri številu delnic)
Četrtletje, ki se je končalo na dan 30. junijŠestmesečje, ki se je končalo na dan 30. junij
2012201120122011
Prihodki$237.000$269.696$483.077$531.078
Stroški dela105.905132.213227.187267.874
Poslovni prostori in splošno62.95061.971120.493128.541
Marketing in promocije57.69358.524116.092116.222
Prestrukturiranje in drugi izredni stroški1.187-25.593-
Povrnitev izplačane odškodnine bivšemu direktorju--(5.350)-
Skupni poslovni odhodki227.735252.708484.015512.637
Poslovni dobiček (izguba)9.26516.988(938)18.441
Obresti in drugo, neto(1.555)(511)(3.023)(952)
Dobiček (izguba) pred davkom od dohodka in izgubo iz kapitalskih vložkov7.71016.477(3.961)17.489
(Zmanjšanje) provizij za davek na dohodek2.6535.441(12.960)5.797
Čista izguba iz kapitalskih vložkov(255)(50)(455)(628)
Čisti dobiček$4.802$10.986$8.544$11.064
Osnovni dobiček na delnico$0,04$0,09$0,07$0,09
Popravljen dobiček na delnico$0,04$0,09$0,07$0,09
Tehtano povprečno število delnic:
Osnovno112.937122.200114.568121.815
Popravljeno114.038124.386115.825124.513
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in negotovinskim prestrukturiranjem:
Poslovni dobiček (izguba)$9.265$16.988$(938)$18.441
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev17.51819.05334.96337.454
Amortizacija nadomestil v vrednostnih papirjih7.42912.25715.75325.437
Negotovinski stroški prestrukturiranja34-6.417-
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo in negotovinskim prestrukturiranjem$34.246$48.298$56.195$81.332

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNEGA TOKA
(v tisoč USD)
Šestmesečje, ki se je končalo na dan 30. junij
20122011
Denarni tok iz poslovanja:
Čisti dobiček$8.544$11.064
Popravek čistega dobička na raven neto denarnega položaja iz poslovanja:
Amortizacija34.96337.454
Rezervacije za slabe stranke1.3541.437
Negotovinska kompenzacija15.75325.437
Odložen davek na dohodek(7.000)(10.547)
Negotovinski odpisi iz naslova prestrukturiranja6.417-
Čista izguba iz kapitalskih vložkov455628
Dobiček iz dolžniških vrednostnih papirjev s spremenljivo obrestno mero-(1.732)
Spremembe v sredstvih in obveznostih, brez prevzemov:
Terjatve do kupcev5.33929.046
Predhodno plačane in ostale(5.096)(4.703)
Odloženi prihodki(3.771)(3.029)
Obveznosti do dobaviteljev, vnaprej vračunane obveznosti in drugo(28.842)(7.566)
Skupni popravki19.57266.425
Denarna sredstva iz poslovanja28.11677.489
Denarni tok za naložbe:
Naložbe v dolgoročna sredstva(33.251)(32.788)
Denarna sredstva, nakazana kapitalski naložbi(779)(1.815)
Prodaja in dospelost tržnih vrednostnih papirjev-1.732
Dividende, prejete od nekonsolidirane naložbe728443
Neto investicijski denarni tok:(33.302)(32.428)
Denarni tok za financiranje:
Prihodki iz kreditnih linij193.3552.126
Odhodki iz kreditnih linij(271.516)(4.500)
Prihodki od termninskih posojil100.000-
Odhodki od terminskih posojil(41.250)-
Odkup lastnih navadnih delnic(58.912)-
Akontacija davka iz naslova neto poravnav nagrad v delnicah in deležih(6.039)(13.872)
Prihodki iz uveljavljenih delniških opcij zaposlenih2323
Neto denarni tok za financiranje:(84.339)(16.223)
Učinek tečajnih razlik na denarna sredstva(3.332)7.027
Neto povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov(92.857)35.865
Denarna sredstva in denarni ustrezniki, začetno stanje250.317163.169
Denarna sredstva in denarni ustrezniki, končno stanje$157.460$199.034
Prosti denarni tok:
Denarna sredstva iz poslovanja$28.116$77.489
Minus: Naložbe v dolgoročna sredstva(33.251)(32.788)
Prosti denarni tok$(5.135)$44.701

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRANA KONSOLIDIRANA SKRAJŠANA BILANCA STANJA
(v tisoč USD)
Sredstva:Na dan 30. junij 201231. december 2011
Denarna sredstva in denarni ustrezniki$157.460$250.317
Terjatve do kupcev, neto333.640343.546
Nepremičnine in oprema, neto161.432156.282
Dobro ime in neopredmetena osnovna sredstva, neto1.162.6711.184.122
Ostala sredstva130.315123.731
Skupaj sredstva$1.945.518$2.057.998
Obveznosti in izdani delniški kapital:
Obveznosti do dobaviteljev, vnaprej vračunane obveznosti in druge tekoče obveznosti$189.927$213.817
Odloženi prihodki372.239380.310
Tekoči delež dolgoročnega dolga in posojil iz naslova kreditnih linij13.768188.836
Dolgoročni davek na prihodek96.69294.750
Dolgoročni dolg, minus trenutni delež155.625-
Ostale dolgoročne obveznosti16.04216.158
Skupaj obveznosti$844.293$893.871
Izdan delniški kapital1.101.2251.164.127
Skupaj obveznosti do virov sredstev in delniški kapital$1.945.518$2.057.998

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRAN IZKAZ POSLOVANJA IN USKLADITEV PO RAČUNOVODSKIH STANDARDIH, KI NISO SKLADNI S STANDARDI GAAP
(izraženo v tisoč USD, razen pri številu delnic)
Četrtletje, ki se je končalo na dan 30. junij 2012Četrtletje, ki se je končalo na dan 30. junij 2011
ObjavljeniPopravki po drugih računovodskih standardihKonsolidirano po drugih računovodskih standardihObjavljeniPopravki po drugih računovodskih standardihKonsolidirano po drugih računovodskih standardih
Prihodki$ 237.000$ -$ 237.000$ 269.696$ -$ 269.696
Stroški dela105.905-105.905132.213-132.213
Poslovni prostori in splošno62.950(1.829)g61.12161.971-61.971
Marketing in promocije57.693-57.69358.524-58.524
Prestrukturiranje in drugi izredni stroški1.187(1.187)e----
Skupni poslovni odhodki227.735(3.016)224.719252.708-252.708
Poslovni dobiček9.2653.01612.28116.988-16.988
Marža iz poslovanja3,9%5,2%6,3%6,3%
Obresti in drugo, neto(1.555)-(1.555)(511)-(511)
Dobiček pred davkom od dohodka in izgubo iz kapitalskih vložkov7.7103.01610.72616.477-16.477
Rezervacije za davek od dohodka2.6531.037j3.6905.441-5.441
Čista izguba iz kapitalskih vložkov(255)-(255)(50)-(50)
Čisti dobiček$ 4.802$ 1.979$ 6.781$ 10.986$ -$ 10.986
Popravljen dobiček na delnico*$ 0,04$ 0,02$ 0,06$ 0,09$ -$ 0,09
Tehtano povprečno število delnic:
Popravljeno114.038114.038114.038124.386124.386124.386
Šestmesečje, ki se je končalo na dan 30. junij 2012Šestmesečje, ki se je končalo na dan 30. junij 2011
ObjavljeniPopravki po drugih računovodskih standardihKonsolidirano po drugih računovodskih standardihObjavljeniPopravki po drugih računovodskih standardihKonsolidirano po drugih računovodskih standardih
Prihodki$ 483.077$ -$ 483.077$ 531.0782.658a$ 533.736k
Stroški dela227.187-227.187267.874(1.178)b.c266.696
Poslovni prostori in splošno120.493(1.829)g118.664128.541(6.829)c. d121.712
Marketing in promocije116.092-116.092116.222-116.222
Prestrukturiranje in drugi izredni stroški25.593(25.593)e----
Povrnitev izplačane odškodnine bivšemu direktorju(5.350)5.350f----
Skupni poslovni odhodki484.015(22.072)461.943512.637(8.007)504.630
Dobiček (izguba) iz poslovanja(938)22.07221.13418.44110.66529.106
Marža iz poslovanja-0,2%4,4%3,5%5,5%
Obresti in drugo, neto(3.023)-(3.023)(952)(1.120)h(2.072)
Dobiček (izguba) pred davkom od dohodka in izgubo iz kapitalskih vložkov(3.961)22.07218.11117.4899.54527.034
(Zmanjšanje) provizij za davek na dohodek(12.960)19.235i. j6.2755.7973.356j9.153
Čista izguba iz kapitalskih vložkov(455)-(455)(628)-(628)
Čisti dobiček$ 8.544$ 2.837$ 11.381$ 11.064$ 6.189$ 17.253
Popravljen dobiček (izguba) na delnico*$ 0,07$ 0,02$ 0,10$ 0,09$ 0,05$ 0,14
Tehtano povprečno število delnic:
Popravljeno115.825115.825115.825124.513124.513124.513

Opombe glede enkratnih popravkov:

Vsebovani finančni podatki vsebuje izračune, ki niso skladni s standardi GAAP. Ti podatki niso nadomestilo za finančne podatke, pripravljene v skladu s standardi GAAP, niti niso namenjeni ločeni uporabi. Prepričani smo, da vsebovani izračuni, ki niso skladni s standardi GAAP, predstavljajo uporabne podatke za upravo in vlagatelje o osnovnih tendencah poslovanja brez učinka stroškov prestrukturiranja in nekaterih posebnih stroškov.

Enkratni popravki vključujejo:
aPopravek vrednosti odloženih prihodkov, zahtevanih po obstoječih računovodskih pravilih v zvezi s prevzemom sredstev HotJobs v tretjem četrtletju 2010.
bStroški odpravnin, povezanih s prestrukturiranjem produktnih in tehnoloških skupin na globalni ravni.
cPrevzem in stroški vključitve sredstev HotJobs.
dStroški, povezani s spremembo pogojev oddajanja objektov, ki jih je podjetje zapustilo.
eStroški, povezani s prestrukturiranjem podjetja v letu 2012. Ti vključujejo stroške, povezane z zmanjšanjem delovne sile, odpisom osnovnih sredstev, konsolidacijo nekaterih poslovnih prostorov in strokovnimi storitvami.
fOdškodnina, ki jo je v dobro proračuna Združenih držav izplačal nekdanji direktor zaradi nekdanjega sistema nagrajevanja z delnicami podjetja.
gStroški, ki si neposredno povezani z napovedanim pregledom alternativnih strategij.
hČisti dobiček is vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo
iPopravek davka na dohodek v izkazih, ki niso skladni z GAAP, so posledična odpisa investicije in prestrukturiranja povezanih postavk, nastalih v tekočem letu.
jPopravek davka od dohodkov je izračunan z uporabo dejanske davčne stopnje za obdobje poročanja, pomnoženo z enkratnim popravkom za dobiček (izgubo) pred davki in zmanjšanje kapitalskih naložb.
kOb izključitvi učinkov arbitržnih poslov ustvarjanja potencialnih strank so prihodki, izračunani po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, za četrtletje in polletje, ki se je zaključilo z dnem 30. junij 2011, znašali 252.992 tisoč USD in 511.497 tisoč USD.
* Dobiček na delnico se za določena obdobja morda ne sešteje pravilno zaradi zaokroževanja.

MONSTER WORLDWIDE, INC.
NEREVIDIRANI POSLOVNI PODATKI, IZRAČUNANI PO STANDARDIH, KI NISO SKLADNI S STANDARDI GAAP
(v tisoč USD)
Internetno
Kariere -Kariere -oglaševanjePoslovni
Četrtletje, ki se je končalo na dan 30. junij 2012Severna AmerikaMednarodnoin provizijeodhodkiSkupaj
Prihodki - po GAAP$116.189$101.268$19.543$237.000
Popravki po drugih računovodskih standardih----
Prihodki - po drugih računovodskih standardih$116.189$101.268$19.543$237.000
Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP$14.911$1.222$5.307$(12.175)$9.265
Popravki po drugih računovodskih standardih159688742.0953.016
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih$15.070$1.910$5.381$(10.080)$12.281
OIBDA - po GAAP$24.842$10.105$7.401$(8.102)$34.246
Popravki po drugih računovodskih standardih154666682.0942.982
OIBDA - po drugih računovodskih standardih$24.996$10.771$7.469$(6.008)$37.228
Marža iz poslovanja - po GAAP12,8%1,2%27,2%3,9%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih13,0%1,9%27,5%5,2%
Marža OIBDA - po GAAP21,4%10,0%37,9%14,4%
Marža OIBDA - po drugih standardih21,5%10,6%38,2%15,7%
Internetno
Kariere -Kariere -oglaševanjePoslovni
Četrtletje, ki se je končalo na dan 30. junij 2011Severna AmerikaMednarodnoin provizijeodhodkiSkupaj
Prihodki$122.565$113.452$33.679$269.696
Popravki po drugih računovodskih standardih----
Prihodki - po drugih računovodskih standardih$122.565$113.452$33.679$269.696
Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP$16.002$10.257$1.862$(11.133)$16.988
Popravki po drugih računovodskih standardih-----
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih$16.002$10.257$1.862$(11.133)$16.988
OIBDA - po GAAP$28.890$21.332$5.592$(7.516)$48.298
Popravki po drugih računovodskih standardih-----
OIBDA - po drugih računovodskih standardih$28.890$21.332$5.592$(7.516)$48.298
Marža iz poslovanja - po GAAP13,1%9,0%5,5%6,3%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih13,1%9,0%5,5%6,3%
Marža OIBDA - po GAAP23,6%18,8%16,6%17,9%
Marža OIBDA - po drugih standardih23,6%18,8%16,6%17,9%
Internetno
Kariere -Kariere -oglaševanjePoslovni
Šestmesečje, ki se je končalo na dan 30. junij 2012Severna AmerikaMednarodnoin provizijeodhodkiSkupaj
Prihodki - po GAAP$235.963$208.190$38.924$483.077
Popravki po drugih računovodskih standardih----
Prihodki - po drugih računovodskih standardih$235.963$208.190$38.924$483.077
Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP$18.110$(6.814)$8.575$(20.809)$(938)
Popravki po drugih računovodskih standardih14.3299.0221.157(2.436)22.072
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih$32.439$2.208$9.732$(23.245)$21.134
OIBDA - po GAAP$44.184$11.702$13.542$(13.233)$56.195
Popravki po drugih računovodskih standardih9.0818.488535(2.449)15.655
OIBDA - po drugih računovodskih standardih$53.265$20.190$14.077$(15.682)$71.850
Marža iz poslovanja - po GAAP7,7%-3,3%22,0%-0,2%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih13,7%1,1%25,0%4,4%
Marža OIBDA - po GAAP18,7%5,6%34,8%11,6%
Marža OIBDA - po drugih standardih22,6%9,7%36,2%14,9%
Internetno
Kariere -Kariere -oglaševanjePoslovni
Šestmesečje, ki se je končalo na dan 30. junij 2011Severna AmerikaMednarodnoin provizijeodhodkiSkupaj
Prihodki$243.597$220.712$66.769$531.078
Popravki po drugih računovodskih standardih2.658--2.658
Prihodki - po drugih računovodskih standardih$246.255$220.712$66.769$533.736
Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP$32.991$15.679$3.365$(33.594)$18.441
Popravki po drugih računovodskih standardih2.885282217.47710.665
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih$35.876$15.961$3.386$(26.117)$29.106
OIBDA - po GAAP$58.870$38.275$10.904$(26.717)$81.332
Popravki po drugih računovodskih standardih2.885282217.47710.665
OIBDA - po drugih računovodskih standardih$61.755$38.557$10.925$(19.240)$91.997
Marža iz poslovanja - po GAAP13,5%7,1%5,0%3,5%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih14,6%7,2%5,1%5,5%
Marža OIBDA - po GAAP24,2%17,3%16,3%15,3%
Marža OIBDA - po drugih standardih25,1%17,5%16,4%17,2%

Kontakti

Monster Worldwide, Inc.
Za vlagatelje:
Lori Chaitman, 212-351-7090
Lori.Chaitman@monster.com
ali
za medije:
Amy Rosenberg, 917-439-9309
Amy.Rosenberg@bm.com

Vir: Monster Worldwide, Inc.

To sporočilo za javnost je dostopno na:
http://www.businesswire.com/news/home/20120802005641/en